• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Odstranění apostily a překladů pro některé listiny nařízením EU

Odstranění apostily a překladů pro některé listiny nařízením EU

Nařízení EU o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii 
Právní a daňový newsletter DTIHK 1 2019
Newsletter Recht & Steuer ČNOP 1 2019
 

Odstranění apostily a překladů pro některé listiny nařízením EU

 
Veřejné listiny vydané orgány jednoho členského státu EU pro účely jejich užití v jiném členském státu EU musí být obvykle opatřeny zvláštní ověřovací doložkou pro použití v zahraničí, tzv. apostilou, přeloženy do úředního jazyka daného členského státu EU a musí splňovat i další formality. Osvobození od těchto formalit může přinést jen zvláštní mezinárodní smlouva uzavřená mezi členskými státy EU. V praxi tak nezřídka nastává paradoxní a mnohdy nepřehledná situace, kdy například veřejné listiny vydané v Rakousku pro předložení v České republice nevyžadují apostilu, kdežto veřejné listiny vydané v Německu pro předložení v České republice apostilu vyžadují. Některé státy pak dokonce apostilu odmítají k listině připojit právě s odkazem na zvláštní dvoustrannou mezinárodní smlouvu (např. Francie).
 
Žadatel tak nejenže musí obstarat samotnou veřejnou listinu (např. rodný list, úmrtní list nebo rozsudek o rozvodu manželství), ale dokonce i apostilu a úřední překlad dané listiny tlumočníkem, a to vše na své náklady. Vyřízení veřejné listiny pro použití v jiném členském státu EU se proto může protáhnout na několik dnů, ale spíše týdnů, a znamená vynaložení nemalých nákladů ze strany žadatele.
 

Nařízení EU o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii

 
S účinností od 16.2.2019 by tyto těžkosti měly ohledně nemalé části veřejných listin vydávaných členskými státy EU odpadnout. Začne totiž platit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6.7.2016, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii.

Osvobození vymezeného okruhu veřejných listin a jejich ověřených kopií od všech forem legalizace a podobných formalit

Hlavní výhodou, kterou nařízení přináší, je osvobození vymezeného okruhu veřejných listin a jejich ověřených kopií od všech forem legalizace a podobných formalit, včetně osvobození od požadavku opatřit listinu apostilou. Co se týče veřejných listin týkajících se narození, skutečnosti, že osoba je naživu, úmrtí, manželství, registrovaného partnerství, bydliště nebo místa pobytu nebo neexistence záznamu v rejstříku trestů, nebudou navíc orgány členských států EU oprávněny po žadateli vyžadovat jejich předklad do úředního jazyka, pokud k takové veřejné listině budou připojeny informace obsažené ve vícejazyčném formuláři, který nařízení nově zavádí, a tyto informace budou dostatečné.
 
Nařízení se bude vztahovat především na následující druhy veřejných listin, které jsou vydávány soudy anebo správními úřady, notáři, případně diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky jednotlivých členských zemí EU, ohledně:
 
a) narození (např. rodný list),
b) skutečnosti, že je osoba naživu (např. notářské osvědčení o tom, že je někdo naživu),
c) úmrtí (např. úmrtní list),
d) jména (např. potvrzení o jménu dítěte),
e) manželství, včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného stavu (např. oddací list, potvrzení o způsobilosti uzavřít manželství),
f) rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné (např. rozsudek o rozvodu manželství),
g) registrovaného partnerství, včetně způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství (např. potvrzení o uzavření registrovaného partnerství),
h) zrušení registrovaného partnerství, rozluky nebo prohlášení registrovaného partnerství za neplatné (např. rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství),
i) rodičovství (např. rodný list dítěte),
j) osvojení (např. rozhodnutí o adopci),
k) státní příslušnosti (např. osvědčení o státním občanství),
l) neexistence záznamu v rejstříku trestů za předpokladu, že veřejné listiny osvědčující tuto skutečnost vydávají pro občana Unie orgány členského státu,  
jehož je tento občan státním příslušníkem (např. výpis z trestního rejstříku).
Nařízení by se však nemělo vztahovat na veřejné listiny vydávané orgány zemí mimo EU ani na úředně ověřené kopie takových listin, dále ani na průkazy totožnosti nebo cestovní pasy a dále ani na kopie ověřených kopií.
 
Žadatel o připojení vícejazyčného formuláře k veřejné listině bude muset požádat. Za vyhotovení vícejazyčného formuláře budou členské státy EU oprávněny požadovat poplatek odpovídající přiměřeným nákladům.
 
Nařízení ovšem nebrání využít dosavadní systémy určené pro ověření veřejných listin určených k předložení v cizině, a tedy nechat danou veřejnou listinu opatřit apostilou anebo využít osvobození od formalit stanovené zvláštní mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi členskými státy EU.
 

Jaké zjednodušení nařízení v praxi přinese? Výpis z rejstříku trestů bez apostily a překladu

 
Bude-li se německý občan chtít stát jednatelem české obchodní společnosti, postačí, pokud pro účely zápisu do českého obchodního rejstříku po 16.2.2019 doloží potvrzení vystavené německými orgány v německém jazyce o neexistenci záznamu v trestnímu rejstříku, ke kterému bude přiložen příslušný vícejazyčný formulář v němčině. Nebude již proto muset obstarat apostilu na výpisu z trestního rejstříku a tento nechat přeložit do českého jazyka. V případě existence záznamu v trestním rejstříku ovšem výhody stanové nařízením nebude možné využít a žadatel bude muset postupovat jako doposud.
 
Pro účely projednání dědictví pro německém občanovi, který zemřel v České republice, pak bude dostatečné předložit německým orgánům úmrtní list vydaný českými orgány, ke kterému bude přiložen příslušný vícejazyčný formulář v češtině.
 
Nařízení pro občany členských států EU přináší tolik potřebné zjednodušení předkládání některých veřejných listin v různých členských státech EU v souladu s principy volného pohybu osob na vnitřním trhu a především pak sjednocení přístupu ohledně vzájemného uznávání těchto veřejných listin ve všech členských státech EU. Nicméně, nařízení poněkud úzce vymezuje okruh veřejných listin, na které se bude aplikovat. Nařízení se tak nebude vztahovat například na výpisy z obchodního rejstříku vydané v jednom členském státě EU pro užití v jiném členském státu EU. Výpis z obchodního rejstříku ohledně německé společnosti určený k předložení v České republice tak i po 16.2.2019 bude muset být opatřen apostilou a přeložen.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.