• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

Právní úprava spotřebitelských soutěží

Právní úprava a podmínky soutěže pro spotřebitele 

Spotřebitelské soutěže jsou oblíbeným marketingovým nástrojem, který umožňuje firmám efektivně oslovovat zákazníky a zvyšovat jejich angažovanost.

Právní úprava těchto soutěží prošla v České republice v posledních letech významnými změnami, které zjednodušily jejich organizaci a snížily administrativní zátěž. Tento článek si klade za cíl přiblížit aktuální právní úpravu spotřebitelských soutěží a poskytnout praktické rady pro jejich správné pořádání.

Historický vývoj a současná legislativa podmínek spotřebitelské soutěže

Do konce roku 2016 byly spotřebitelské soutěže regulovány zákonem o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách). Od 1. ledna 2017 však vstoupil v platnost zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen "zákon o hazardních hrách"), který přinesl zásadní změny. Jednou z nejvýznamnějších změn bylo vyřazení spotřebitelských soutěží z kategorie hazardních her, což znamená, že již není potřeba omezovat výši výher částkami 20 000 Kč za jednotlivou výhru nebo 200 000 Kč ročně a není nutná registrace na Finančním úřadě.

Podmínkou však zůstává, aby se účast v soutěži nevyžadovala žádná forma vkladu od účastníků, jinak by se opět jednalo o hazardní hru dle § 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách. Spotřebitelské soutěže jsou nyní regulovány zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), který je považuje za obchodní praktiku. Tento zákon stanoví, že obchodní praktiky nesmí být nekalé nebo klamavé.

Rozlišení spotřebitelské soutěže od hazardní hry

§ 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách zní následovně: „Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.“.

Z toho vyplývá, že aby mohla být spotřebitelská soutěž považována za hazardní hru, musí kumulativně splnit dvě podmínky:

 • vklad sázky s nezaručenou návratností;
 • rozhodování o výhře nebo prohře na základě náhody či neznámé okolnosti.

Klíčovým faktorem je, zda účastník soutěže vloží sázku. Dle § 4 písm. d) bod 1. zákona o hazardních hrách se sázkou nemyslí nákup zboží prodávaného za obvyklou cenu. Pokud je však cena výrazně vyšší než obvyklá, může být považována za vklad sázky. Dle § 4 písm. d) bod 2. zákona o hazardních hrách bude za sázku považována jakákoliv částka, která převyšuje cenu za volání nebo odeslání zprávy podle smlouvy mezi účastníkem hazardní hry a poskytovatelem služeb.

Náhodnost v určování výherce je druhým důležitým aspektem. Pokud soutěž zahrnuje náhodné losování nebo jiný mechanismus, kde náhoda hraje roli, může být považována za hazardní hru.

Jedním z významných rozhodnutí v této oblasti je případ analyzovaný v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2020, čj. 1 As 255/2020-72, č. 4136/2021 Sb. NSS. Nejvyšší správní soud v tomto případě rozhodl, že hazardní hra se od soutěže liší tím, že je provozována s cílem dosažení zisku, nikoliv pouze k podpoře jiné podnikatelské činnosti jako spotřebitelské soutěže. Nejvyšší správní soud uvedl, že společenská škodlivost takových soutěží je nízká, a proto je nelze srovnávat s klasickými hazardními hrami. Tento závěr soud učinil ve vztahu k již neúčinnému § 1 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, avšak při svém rozhodování přihlédl i k aktuálnímu zákonu o hazardních hrách a jeho důvodové zprávě, což naznačuje, že tyto závěry lze aplikovat na současnou legislativu.

Podmínky pořádání spotřebitelských soutěží

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže tvoří základní dokument, který určuje průběh celé soutěže. Je důležité, aby byla pravidla napsána přehledně a jasně, a aby byla během trvání soutěže veřejně přístupná, například na webových stránkách nebo sociálních sítích. Pravidla by měla obsahovat zejména:

 • podmínky účasti v soutěži;
 • způsob výběru výherce;
 • specifikace výher a jejich předání;
 • podmínky vyloučení účastníků;
 • zásady ochrany osobních údajů účastníků v souladu s GDPR.

Pravidla soutěže a ochrana spotřebitelů

Spotřebitelské soutěže nesmí diskriminovat žádné skupiny spotřebitelů na základě pohlaví, národnosti nebo jiných diskriminačních kritérií. Důležité je zajistit transparentnost a spravedlnost soutěže. V pravidlech nesmíte bez zjevných důvodů vyloučit některé skupiny spotřebitelů, například muže nebo občany dle jejich národnosti, protože by se mohlo jednat o diskriminaci spotřebitele, a to mimo jiné v souladu se zákazy obsaženými v zákoně č. 198/2009 Sb. zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (dále jen "antidiskriminační zákon").

Nekalé a klamavé obchodní praktiky v soutěži pro spotřebitele

Zákon o ochraně spotřebitele v ustanoveních § 4, § 5 a § 5a, definuje obchodní praktiky, které nesmí být nekalé nebo klamavé. Nekalé obchodní praktiky jsou ty, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele. Klamavé praktiky zahrnují jak klamavé jednání (poskytnutí nesprávné informace), tak opomenutí (nesdělení důležitých informací).

V případě spotřebitelských soutěží může jít o klamavou obchodní praktiku například tehdy, pokud nejsou vyplaceny slíbené výhry, pravidla soutěže nejsou dodržena, nebo pokud pořadatel soutěže neměl v úmyslu výhru skutečně vyplatit. Rovněž by se jednalo o klamavou praktiku, pokud by pořadatel ovlivňoval, kdo výhru získá, například podvodem při losování.

Vyloučení zaměstnanců a rodinných příslušníků ve spotřebitelské soutěži

Pro zajištění férovosti soutěže je vhodné vyloučit účast osob, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli soutěže, a jejich nejbližších rodinných příslušníků.

Specifikace výher v spotřebitelské soutěži

Je nezbytné přesně definovat výhry a způsob jejich předání. U menších cen může být vhodné zaslání poštou, zatímco cennější výhry by měly být předány osobně, což může být využito i pro propagační účely, avšak pouze se souhlasem výherce.

Daně z výher ve spotřebitelské soutěži

Výhry převyšující částku 10 000 Kč podléhají zdanění ve výši 15 % dle § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Tuto povinnost je vhodné uvést v podmínkách soutěže a informovat o ní účastníky, přestože daň je sražena a odvedena osobou, která výhru vyplácí, tj. pořadatelem soutěže.

Mezinárodní aspekt spotřebitelských soutěží

Pokud soutěž probíhá i mimo Českou republiku, je důležité upravit podmínky soutěže tak, aby odpovídaly legislativě jednotlivých zemí. V některých zemích může být stále nutná registrace spotřebitelských soutěží u tamních úřadů.

Ochrana osobních údajů (GDPR) u spotřebitelské soutěže

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) je třeba zajistit, aby osobní údaje účastníků soutěže byly zpracovávány legálně a bezpečně. To zahrnuje několik klíčových kroků:

 • Získání souhlasu: Před zapojením účastníků do soutěže je nutné získat jejich výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas by měl být dobrovolný, informovaný a jednoznačný.
 • Informování účastníků: Účastníci musí být předem informováni o tom, jaké údaje budou zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho budou uchovávány a kdo k nim bude mít přístup.
 • Zabezpečení údajů: Osobní údaje musí být chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zneužití. To zahrnuje technická a organizační opatření k zabezpečení údajů.
 • Práva subjektů údajů: Účastníci mají právo požadovat přístup k svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Musí být také informováni o svém právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Důležitým aspektem je rovněž transparentnost zpracování osobních údajů. To znamená, že pravidla soutěže by měla jasně a srozumitelně vysvětlovat, jak budou osobní údaje účastníků používány. V případě porušení těchto povinností hrozí vysoké pokuty od dozorových úřadů, zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právní rámec soutěže na sociálních sítích

Soutěže pořádané na sociálních sítích musí respektovat pravidla dané platformy. Například Instagram má specifická pravidla pro soutěže, která je třeba dodržovat. Proto je nezbytné se s těmito pravidly seznámit a zajistit, aby soutěž byla v souladu s podmínkami užívání dané platformy.

Zjednodušení spotřebitelských soutěží

Pořádání spotřebitelských soutěží je nyní jednodušší díky zjednodušené legislativě, která přinesla zákon o hazardních hrách z roku 2017. Nicméně je důležité dodržovat veškerá pravidla a podmínky stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a zajišťovat férovost a transparentnost soutěží. Správně napsaná pravidla a dodržování legislativních požadavků jsou klíčové pro úspěšné a legální pořádání spotřebitelských soutěží.

Pro více informací o právních aspektech spotřebitelských soutěží se můžete obrátit na naši advokátní kancelář, kde vám rádi poskytneme podrobné právní poradenství a pomoc s přípravou soutěžních podmínek.

Kontakt na nás naleznete zde:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právoa poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVISpůsobící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježekmají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.