• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Změna trestního zákoníku a zákona o přestupcích 2019

Změna trestního zákoníku a zákona o přestupcích 2019

 
 
  

Dne 1. února 2019 nebude účinnosti novela trestního zákoníku (zákona č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), která se dotýká zejména následujících tematických oblastí:
 
1. praní špinavých peněz,
2. násilí na ženách a domácí násilí,
3. terorismus,
4. maření spravedlnosti,
5. úplatkářství,
6. urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení.
 

Trestný čin maření spravedlnosti

 
Český trestní zákoník bude nově komplexně kriminalizovat jednání, které lze charakterizovat jako maření spravedlnosti. Toto jednání je postihováno například na Slovensku nebo v Německu a jeho zákaz je obsažen v celé řadě mezinárodních úmluv. V českém trestním právu bylo toto jednání možné doposud postihovat pouze v případě úspěšného „svádění k maření spravedlnosti“ jako účastenství ve formě organizátorství nebo návodu k některému z trestných činů podle § 345 až 347 tr. zák. Trestní odpovědnost organizátora nebo návodce je odvozena na základě zásady akcesority účastenství od odpovědnosti hlavního pachatele, tedy např. svědka, který se však musí o křivé svědectví alespoň pokusit. Nedospěl- li hlavní pachatel ani do stadia pokusu, skutek účastníka je zcela beztrestný. Padělání nebo pozměnění důkazního prostředku nebo předložení takového důkazního prostředku je dnes fakticky beztrestné, pokud by se nejednalo o znalecký posudek či veřejnou listinu.
 
Nové znění § 347a trestního zákoníku „Maření spravedlnosti“
 
Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku spáchá ten „kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý“ a ten „kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347.“ V závislosti na závažnosti způsobeného následku bude možné za spáchání tohoto trestného činu uložit až trest odnětí svobody tři až deset let.
 

Legalizace výnosů z trestné činnosti

 
Novela zrušuje trestné činy podílnictví a podílnictví z nedbalosti dle § 215 a 216 trestního zákoníku, protože stávající skutkové podstaty těchto trestných činů byly včleněny do skutkových podstat trestných činů postihujících úmyslnou a nedbalostní legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nově bude tedy existovat pouze jeden trestný čin postihující praní peněz. Výslovně se tedy v rámci jedné skutkové podstaty uvádějí všechny typy jednání podřaditelné pod praní špinavých peněz podle relevantních mezinárodních úmluv.
 
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 trestního zákoníku spáchá ten „kdo ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo kdo takovou věc přemění v úmyslu umožnit jiné osobě, aby unikla trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, nebo kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí,“ a ten, „kdo zastírá původ věci, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině, zejména tím, že zakrývá nebo utajuje její skutečnou povahu, umístění, pohyb, nakládání s ní, vlastnické nebo jiné právo k ní, nebo kdo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejího původu, nebo kdo se ke spáchání takového trestného činu spolčí“.
 
Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti dle § 217 trestního zákoníku spáchá ten „kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině a ten kdo z nedbalosti ukryje, na sebe nebo na jiného převede, přechovává nebo užívá věc větší hodnoty, která je výnosem z trestné činnosti spáchané na území České republiky nebo v cizině jinou osobou.“
 
U výše uvedených trestných činů se navíc zvyšují se trestní sazby a doplňují se zvlášť přitěžující okolnosti.
 

Definice nástroje trestné činnosti a výnosu trestné činnosti

 
V trestním zákoníku doposud nebyl výslovně definován pojem nástroje a výnosu z trestné činnosti.
 
V souladu s novým § 135a trestního zákoníku se pod „Nástrojem trestné činnosti rozumí věc, která byla určena nebo užita ke spáchání trestného činu, včetně plodů a užitků.“ a v souladu s § 135b trestního zákoníku pod „Výnosem z trestné činnosti se rozumí jakákoli ekonomická výhoda pocházející z trestného činu, přičemž bezprostředním výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj, včetně plodů a užitků a zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, včetně plodů a užitků a) která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti, b) ve kterou byla věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti, byť jen zčásti, přeměněna, nebo c) k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti, prostřednictvím věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti.“
 

Nepřímé úplatkářství

 
Nové znění § 332 (podplácení) a § 333 (nepřímé úplatkářství) trestního zákoníku by mělo postihovat v jednom ustanovení i nepřímé slíbení, nabídku nebo poskytnutí neoprávněné výhody a i nepřímé požadování nebo přijetí neoprávněné výhody. Doplnění textu těchto skutkových podstat o „sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek“ bude odstraněn interpretační problém v porovnání s § 331 trestního zákona, který tento pojem již obsahoval.
 

Změna zákona o přestupcích a o provozu na pozemních komunikacích

 
Od 1. ledna 2019 nebude účinnosti novela zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění.
Pro řidiče je zásadní změnou dikce při ukládání blokových pokut dle § 125c odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, kdy se text „(za přestupek) se uloží pokuta“ změnil na „(za přestupek) lze uložit pokutu“ tak, aby v souladu s obecnou právní úpravou bylo možné blokové přestupky podle zákona o silničním provozu vyřešit domluvou, bude-li takový postup přiměřený okolnostem případu. Policisté tak nebudou muset uložit pokutu, jak tomu bylo doposud.
 
V rámci řízení o přestupcích dle zákona o odpovědnosti za přestupky by měla být pro vydání příkazu na místě splněna podmínka, že k vyřízení přestupku nepostačuje domluva. Zároveň byla vypouštěna možnost uložit obviněnému příkazem na místě napomenutí. Podle nové úpravy tedy bude možné uložit příkazem na místě pouze pokutu.
 
Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.