Nejdůležitější změny v českém právu pro podnikatele v roce 2019

Nejdůležitější změny v českém právu pro podnikatele v roce 2019. Pro rok 2019 se připravuje celá řada změn - stát bude například pokračovat ve zpřísňování kontrol dodržování plnění stávajících povinností. Korporátní compliance proto bude v roce 2019 nabývat na významu.


Změny ve vnitrostátní silniční dopravě

Od 1.1.2019 se rozšiřuje působnost pravidel obsažených v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) i na dopravu vnitrostátní, která se doposud řídí českým občanským zákoníkem. Nová úprava se nebude vztahovat na již uzavřené přepravní smlouvy. Zásadní změny přináší pro majitele přepravovaných zásilek, jelikož se mimo jiné mění výše náhradové povinnosti dopravce při ztrátě nebo zničení zásilky. Dle občanského zákoníku nahradí dopravce při ztrátě nebo zničení zásilky reálnou hodnotu zboží, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal. Oproti tomu dle čl. 23 Úmluvy CMR je výše odpovědnosti dopravce max. 8,33 SDR za kilogram hrubé váhy zásilky, tj. dle aktuálního kurzu XDR cca 260 Kč za 1 kg hrubé váhy.

Pro dopravce se jedná o snížení rizik a jejich odpovědnosti. Pro majitele zásilek to znamená buď nutnost pojistit přepravované zboží majetkovým pojištěním (tzv. cargo pojištění), které je jedinou možností krytí plné hodnoty pro majitele zásilky a nebo smluvně upravit odpovědnost dopravce do plné hodnoty zboží dle čl. 24 Úmluvy CMR.

ECOVIS ježek, česká advokátní kancelář k nejdůležitějším změnám v českém právu pro podnikatele v roce 2019

Mojmír Ježek k celé řadě změn v českém právu pro podnikatele v roce 2019. Tento rok bude ve znamení nejen nových povinností, ale zejména přísnější kontroly dodržování již existujících povinností.

V případě dotazů či otázek ohledně změn se na nás můžete kdykoli obrátit.

t: +420 226 236 600 | e: mojmir.jezek@ecovislegal.cz

 

Český zákon o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabylo účinnosti 25. května 2018, vyvolalo v České republice velkou reakci. Panika mezi podnikateli pomalu odeznívá a naopak samotný český Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje nad nadbytečným vyžadováním souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být samo o sobě nezákonné. Úřad plánuje pro rok 2019 rozšíření aktivních kontrol dodržování povinností vyplývajících z GDPR. Dle sdělení Úřadu není cílem kontrolní činnosti udělit co nejvíce pokut, ale především zajistit nápravu a zvyšovat povědomí o ochraně osobních údajů.

Dosavadní téměř 18 let starý zákon o ochraně osobních údajů měl být nahrazen novým zákonem. Nový zákon projednává český Parlament od konce března 2018, ale ještě nebyl schválen a je k němu celá řada pozměňovacích návrhů. Lze předpokládat, že nejpozději v roce 2019 bude přijat a nabude účinnosti. Následně bude nutné opětovně přezkoumat plnění povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů na území České republiky.

 

Český insolvenční zákon

V říjnu 2018 schválila Poslanecká sněmovna zásadní novelu českého insolvenčního zákona, která by měla zejména změnit institut oddlužení a zavést širší elektronizaci procesu insolvenčního řízení – systém eISIR (elektronický Informační systém insolvenčního rejstříku).

V současné době je podmínkou pro oddlužení splacení alespoň 30 procent závazků v pětiletém období. Splněním oddlužení jsou dlužníci od zbývajících závazků osvobozeni a věřitelé o své zbývající pohledávky zcela přijdou. Oddlužení je tak umožněno pouze osobám, které mají dostatečný majetek nebo příjmy. Část dlužníků však nedokáže tyto podmínky splnit a končí v takzvané dluhové pasti.

Návrh nadále počítá s oddlužením na pětileté období při splacení alespoň 30 % závazků dlužníka, mění se ovšem jeho podmínky. Nově by dlužník nemusel na začátku insolvence pro účely povolení oddlužení prokázat, že je schopen uhradit v pětiletém období 30 % svých dluhů, ale pouze že má dostatečný příjem na to, aby každý měsíc mohl hradit odměnu insolvenčnímu správci, a alespoň stejnou částku svým věřitelům. Změnit by se měla i situace, kdy po pěti letech dlužník nesplatí požadovaných 30 % svých závazků. Nyní by o osudu takového dlužníka měl rozhodovat soud, který by měl posoudit, zda dlužník vyvinul dostatečnou snahu splácet své závazky. Pokud by soud došel k závěru, že ano, dlužník by se zbavil zbytku svých závazů i přes nenaplnění základní podmínky splacení 30 % svých závazků. Rozhodnutí bude ale na soudu a může se stát, že oddlužení a tím i zbavení se dluhů nepotvrdí i přes úhradu 30% závazků. Nově by měla být zavedena možnost zrychleného oddlužení, kdy by dlužník musel za 3 roky splatit alespoň 60 % svých závazků.

 

Novela zákoníku práce

Pro rok 2019 jsou plánovány dvě novely zákoníku práce. Jedna novela hodlá zrušit institut tzv. „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu. Současně by mělo dojít ke snížení pojistného na nemocenské pojištění placené zaměstnavatelem.

Další novela zákoníku práce navrhuje zavedení sdíleného pracovního místa, nový způsob počítání řádné dovolené, zavedení evidence odpracované doby u dohod konaných mimo pracovní poměr, úprava doručování důležitých písemností zaměstnancům, zkrácení doby přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli na 1 měsíc a další.

 

Korporátní compliance a nově ukládané sankce

České rejstříkové soudy a finanční řady začaly přísněji kontrolovat plnění nejrůznějších povinností ze strany obchodních korporací a družstev. Již v průběhu roku 2018 zahájily celou řadu řízení, v rámci kterých hrozily nejen uložením peněžitých pokut až 100 000 Kč a nebo až do výše 3 % brutto aktiv, ale i samotnou likvidací společností. Povinnosti a sankce umožňuje uložit zákon o účetnictví, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob („Rejstříkový zákon“) a zákon o obchodních korporacích.

Mezi jednu z nejčastěji kontrolovaných povinností je řádné založení následujících dokument do sbírky listin rejstříkového soudu: výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky. Tyto by měly být založeny do sbírky listin po jejich vyhotovení s tím, že účetní závěrka musí být vyhotovena a schválena do 6 měsíců po skončení účetního období.

Do 1.1.2019 měly veškeré společnosti zapsat do nové evidence údaje o skutečném majiteli právnických osob a svěřeneckých fondů. Od nového roku tento zápis navíc podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč. Formulář lze vyplnit elektronicky na webových stránkách ministerstva spravedlnosti https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular a přílohy stačí připojit v elektronické podobě.

Celá řada společností i nadále nemá aktualizovanou společenskou smlouvu nebo stanovy v souladu s aktuálním právním stavem a údaje zapsané v obchodním rejstříku neodpovídají skutečnému stavu. Pokud společnost nesídlí na adrese uvedené v obchodním rejstříku, nemá správně zapsané členy statutárního orgánu a nebo nemá správně zapsaný svůj předmět podnikání, tak ve všech těchto případech hrozí v krajním případě i likvidace společnosti nařízená soudem.

Rok 2019 bude ve znamení nejen nových povinností, ale zejména přísnější kontroly dodržování již existujících povinností, jejichž plnění nebylo doposud aktivněji vymáháno. I bez nových povinností tak může být pro české podnikatele náročnější než předchozí roky.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.