• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Opatření proti dopadům COVID 19 na kulturní akce. Poukázky a vouchery

Podpora kultury během koronaviru SARS-CoV-2. Místo zrušených kulturních akcí se budou vydávat vouchery do 31.10.2021

 


 

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí v České republice

 
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí včetně důvodové zprávy byl dne 4.5.2020 předložen Poslanecké sněmovně a byl projednán a schválen na schůzi č. 45 dne 6.5.2020. Návrh zákona byl následně projednán a schválen na 22. schůzi Senátu dne 13. 5. 2020.
 
Dne 19.5.2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí a ten stejný den nabyl účinnosti. Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.
 
Zákaz pořádání kulturních akcí s účastí nad 100 osob platil již od 10. března 2020 od 18. hod a byl zrušen s účinností od 26.5.2020 až mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5.2020, který zákaz konání kulturních akcií zmírnil na akce přes 300 osob a stanovil další podmínky pro konání kulturních akcí. Nařízená omezení měly pochopitelně těžké dopady na sektor kultury zahrnující divadelní a filmová představení, koncerty, pohybové či taneční produkce, kulturní festivaly a přehlídky. Tento trh byl zcela paralyzován a velký počet již dříve zakoupených vstupenek na tyto akce již nebude možno uplatnit kvůli nezbytným zrušením kulturních akcí.
 
Držitelé vstupenek proto mají dle příslušných právních předpisů právo požádat o vrácení vstupného od pořadatele. Pořadatelé většinou nabízejí držitelům vstupenek, aby si své vstupenky ponechali a uplatnili je na náhradní akce. Lze však očekávat, že v mnoha případech s tím držitelé vstupenek nebudou souhlasit a budou požadovat vrácení vstupného. Smyslem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí v České republice bylo podpořit organizátory kulturních akcí, kteří měli značné náklady na plánování, reklamu a organizaci akcí a kteří často prováděli platby předem, a vracením již zaplaceného vstupného by čelili výraznému odlivu likvidity bez možnosti získat nový příjem v důsledku trvajících omezení a následných komplikací. Podle důvodové zprávy by tato situace mohla vést k ohrožení existence pořadatelů kulturních akcií a jejich insolvenci, což by kromě nepříznivých důsledků pro hospodářství jako celek a kulturní nabídku také vedlo k tomu, že nemálo držitelů vstupenek by tak jako tak nedostalo náhradu.
 

Zákon nezprošťuje pořadatele povinnosti vrátit vstupné, ale bude nutné si počkat do 14.11.2021 a po 31.10.2021 o vrácení požádat

 
Přijetím zákona nebyli pořadatelé zproštěni povinnosti vrátit zaplacené vstupné, pouze jim byla dána možnost přesvědčit své zákazníky, aby požádali o vydání poukazu na náhradní kulturní akci a následně nabídnout zákazníkům náhradní kulturní akci do 6 měsíců od vydání poukazu s termínem konání do 31. října 2021. Pokud zákazník poukaz nevyužije do 31.10.2021 a nebo o něj ani nepožádá, bude pořadatel povinen zákazníkovi na základě jeho žádosti vrátit veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tj. nejpozději do 14.11.2021.
 
Je nutné si také uvědomit, že mezi pořadatelem a zákazníkem může dojít i k jiné dohodě ohledně vystavení voucheru a tato dohoda se nemusí řídit podmínkami nového zákona. K takové dohodě může dojít mimo jiné konkludentním (faktickým) přijetím návrhu ze strany pořadatele a akceptací jiného voucheru s jinými podmínkami. Posouzení, zda se jedná o postup pořadatele dle nového zákona a nebo o postup v rámci změny obchodního vztahu mezi pořadatelem a zákazníkem bude záviset především na tom, zda pořadatel poskytne zákazníkovi v rámci nabídky svého voucheru poučení, které vyžaduje nový zákon.
 

Poukázky na kulturní akce až do 31. října 2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí se vztahuje na kulturní akce, které se mají uskutečnit až do 31.10.2020.
 

Co je to kulturní akce, za kterou je možné vydat voucher

 
Zákon se vztahuje na „kulturní akce“, které obecně definuje jako akce v oblasti kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí. Lze předpokládat, že tato velmi obecná definice může vést k dohadům, kdy se bude jednat o kulturní akci a kdy nikoli, zejména v případě, že se nebude jednat čistě o „kulturu“, ale např. o sport, vzdělávání atd.
 

Ochranná doba, kdy není pořadatel kulturní akce povinen vrátit zaplacené vstupné – sdělení hromadným sdělovacím prostředkem

 
Od oznámení pořadatele o zrušení akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků do 31. října 2021, neskončí-li tato doba dříve dle zákona, není pořadatel kulturní akce povinen vrátit zákazníkovi vstupné za kulturní akci, která byla uhrazena před 19. 5. 2020. Zákon výslovně stanoví, že se musí jednat o oznámení prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, a proto lze doporučit jakékoli „veškeré druhy masově šířených obrazových a zvukových záznamů, stejně tak jako všechny vysokonákladové tiskoviny“, zejména dnes tisk, rozhlas, televizní vysílání a internet. Domníváme se, že bez tohoto oznámení žádná ochranná doba pořadateli nezačne běžet a je nadále povinen vracet vstupné bez dalšího.
 
Zákon nestanoví, zda tento následek znamená, že se pohledávka zákazníka za pořadatelem nestává po ochrannou dobu splatnou, ale lze předpokládat, že se jedná fakticky o tento důsledek. Pohledávka zákazníka na vrácení vstupného nezaniká, ale pouze ji nebude možné vymáhat soudní cestou a po ochrannou dobu bude možné pouze žádat o vydání poukazu dle zákona.
 
Ochranná doba končí, jestliže pořadatel
 
a) nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti, nebo
 
b) nenabídl zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. října 2021; nebo
 
c) se jedná o osobu z tzv. zranitelné skupiny, která požádá o vrácení vstupného (viz dále).
 

Následky uplynutí ochranné doby a vrácení vstupného

Povinnost vrácení vstupného, jejíž plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se považuje za splněnou využitím poukazu k úhradě vstupného na náhradní kulturní akci. Pokud zákazník poukaz nevyužije nebo o něj ani nepožádá, bude pořadatel povinen zákazníkovi na základě jeho žádosti vrátit veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tj. nejpozději do 14.11.2021.

Poukaz (voucher) na kulturní akci místo vrácení vstupného a jejich podmínky

 
O poukaz na kulturní akci může požádat zákazník do 31. března 2021. Pořadatel je povinen poukaz vydat nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. Platnost poukazu je omezena do 31. října 2021, tj. po dobu trvání ochranné doby. Jelikož to zákon nevylučuje, může mít platnost delší, ale pak je nutné respektovat práva zákazníka v souvislosti s uplynutím ochranné doby.
 
Poukaz obsahuje zejména:
 
a) peněžní částku odpovídající nejméně hodnotě uhrazeného vstupného a
 
b) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení pořadatele, jeho identifikační číslo osoby a adresu sídla.
 
Poukaz musí být vystaven zákazníkovi v listinné podobě. V elektronické podobě je možné poukaz zákazníkovi vydat, jestliže byla původní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.
 

Náhradní kulturní akce se musí konat do skončení ochranné doby, tj. do 31.10.2021

Pořadatel je povinen nabídnout zákazníkovi po dobu trvání ochranné doby na základě poukazu náhradní kulturní akci. Pořadatel nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení případného rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě. Zákon nestanové, co bude možné považovat za náhradní kulturní akcii. Není nezbytně nutné, aby se jednalo o stejnou kulturní akci, stejného interpreta atd., pouze bude nutné dodržet, aby vstupné na náhradní akci bylo stejně vysoké. Pokud se náhradní kulturní akce nebude zákazníkovi líbit a nebo mu nebude vyhovovat čas nebo místo konání, nemusí se jí zúčastnit a měl by následně nárok na vrácení zaplacených plateb po uplynutí ochranné doby.

Ochrana zranitelných skupin, které mají nárok na vrácení vstupného bez poukazu

Pokud je zákazníkem osoba, která je ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě, ochranná doba rovněž končí, jestliže takový zákazník požádá pořadatele o vrácení vstupného.
 

Poučovací povinnost pořadatele kulturní akce vůči zákazníkům

 
Pořadatel jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem poučí zákazníka o jeho právech podle zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí v České republice. Zákon nestanoví ani lhůtu k poučení zákazníků ani sankce za její nedodržení, ale domníváme se, že by se tak mělo stát bez zbytečného odkladu poté, co pořadatel kulturní akci zruší a nevrátí zákazníkům na jejich výzvu zaplacené vstupné.
 

Soulad s ústavním pořádkem a právem EU?

 
Zákon může vyvolat negativní reakce a námitky ze strany zákazníků, zpravidla spotřebitelů, jejichž práva jsou znevýhodněna oproti pořadatelům kulturních akcií. Na úrovni Evropské unie již Evropská komise vyzvala členské státy EU unie, aby poskytly státní záruky za cestovní poukázky během pandemie coronavirus, pokud dávají přednost tomu, aby lidé přijímali poukázky namísto vrácení peněz. Dne 13.5.2020 dokonce vydala Evropská komise Doporučení Evropské komise o poukázkách nabízených cestujícím a cestujícím jako alternativy k úhradě pro zrušené cestovní a přepravní služby v kontextu pandemie COVID-19, ve kterém se k této problematice výslovně vyjádřila.
 
V případě cestovních a přepravních služeb byla totiž přijata jednotná pravidla platná v rámci celé Evropské unie a proto se k nim Evropská komise výslovně vyjádřila. Pro oblast kulturních akcií žádná taková jednotná pravidla neexistují, ale doporučení Evropské komise lze nepochybně využít i na ostatní oblasti podnikání, vč. oblasti kultury. Nebylo by pak nutné zasahovat do smluvních vztahů zvýhodněním pouze jedné strany, přičemž druhá strana nese veškerá rizika oproti legitimnímu očekávání, které měla v době koupě vstupenky na kulturní akci, tj. např. vrácení vstupného, pokud se kulturní akce nekonala.
 
Jedno z doporučení Evropské komise přitom zní:
„Za účelem omezení negativních dopadů na cestující nebo cestující během pandemie COVID-19 by členské státy měly aktivně zvážit zavedení záručních systémů pro poukázky, aby zajistily, že v případě platební neschopnosti vydavatele poukázky budou cestujícím nebo cestujícím proplaceny.
 
Pokud tyto systémy záruk snižují finanční riziko pro cestující nebo cestující při přijímání poukázek a zvyšují pravděpodobnost, že si tyto poukázky zvolí namísto úhrady peněz, a tím zlepšují likviditní postavení provozovatelů, opatření poskytují výhodu dotčené hospodářské subjekty ve formě úlevy od likvidity a představují státní podporu."

 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.