• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Odpovědnost programátora a vlastníka robota

Odpovědnost programátora a vlastníka robota

Roboti se skládají ze dvou hlavních součástí – hardwaru a softwaru. Za hardware může být obecně odpovědný výrobce, pokud vlastník prokáže vadu produktu z hlediska hardwaru, tzn. výrobní vada, která ovlivňuje chování celého produktu. Za výrobce je podle práva EU považován a) výrobce materiálu a výrobce finálního produktu nebo součástky, b) dovozce produktu, c) jakákoli osoba, která umístí svoje jméno nebo označení na daný produkt a d) osoba prodávající produkt, pokud nelze vypátrat kdo je dovozcem. Tato struktura vytváří celou skupinu osob, které mohou být odpovědní jako výrobce. Český občanský zákoník částečně přejímá tuto Evropskou úpravu v § 2939 a následujících.

Této odpovědnosti se výrobce zbaví pouze tehdy, pokud prokáže, že škodu zavinil poškozený nebo ten, za jehož čin poškozený odpovídá (§ 2942 odst. 1). To znamená, že za předpokladu, že škoda byla robotem způsobena proto, že byl vadný, výrobce ponese důkazní břemeno ohledně prokázání, že škodu způsobil majitel, případně provozovatel robota, jelikož se například neřídil návodem k použití, nebo robota naučil jednání, kterého původně vyrobený robot schopen nebyl.

Za vady v softwaru je odpovědný programátor. V tomto případě je nutné rozlišovat odpovědnost programátora, který produkt primárně vytvořil k užívání, a programátora, který využil možnosti uživatelsky si produkt přizpůsobit a přeprogramoval ho pro své další využití. Od tohoto rozlišení se bude pravděpodobně odvíjet celá odpovědnost za defekty v softwaru. V případě programátora, který software robota vytvořil, se uplatní ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody způsobené vadou výrobku, a bude odpovídat stejně jako výrobce odpovídá za výrobní vady hardwaru.

Stěžejním hlediskem podle výkladu české judikatury v případech klasických výrobků se v těchto případech defektnost výrobku prokazuje jeho srovnáním s ostatními stejnými výrobky vyrobenými stejným výrobcem. Pokud se při tomto srovnání dojde k závěru, že defektní výrobek se v určitém prvku liší od ostatních, a že tento prvek byl způsobilý zapříčinit nefunkčnost či defektnost výrobku, považuje se tento defekt v zásadě za výrobní vadu, a odpovědnost poté padá na výrobce. V každém případě je samozřejmě nutné prokázat příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a vzniklou škodou.

Tato judikatura je v souladu s právem Evropské Unie, konkrétně v souladu se Směrnicí 85/374 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se odpovědnosti za vadné výrobky, ve které čl. 6 odst. 1 stanoví, že „Výrobek je vadný, neposkytuje-li bezpečnost, kterou je osoba oprávněná očekávat, s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně: a) prezentace výrobku; b) použití, které lze u výrobku důvodně očekávat; c) doby uvedení výrobku do oběhu.“ Tento výklad směrnice byl potvrzen i judikaturou Soudního dvora Evropské Unie.

Je však nutné si uvědomit, že vlastník, případně uživatel robota bude podle prvního konceptu primárně odpovědný za vše, co robot autonomně udělá, pokud neprokáže pochybení u výrobce, či programátora, a ponese tak ve většině případů hlavní důkazní břemeno. První koncept, jak už bylo výše uvedeno, přistupuje k vlastníku robota jako k jeho učiteli. Praktickou otázkou zůstává, jak půjde reálně prokázat, že dané jednání robota, které způsobilo škodu, bylo defektem způsobeným výrobou či naprogramováním, a nikoli něčím, co se robot naučil od svého uživatele.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.