• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Rozvod v České republice a podmínky pro jeho dosažení

_JBM9240 - Copy

 

Rozvod v České republice a podmínky pro jeho dosažení. Rozvod v České republice může být schválen pouze českým soudem. Vždy se požaduje, aby jeden z manželů podal soudu návrh, kterým je zahájeno řízení o rozvodu. Existují dva typy řízení založené na tom, zda mezi manžely existuje dohoda nebo ne.

Dohoda mezi manželi - rozvod v ČR

Rozvod je založen na dvou písemných dohodách: (i) dohoda o opatřeních týkajících se nezletilého dítěte nebo dětí pro dobu po rozvodu a (ii) dohoda týkající se jejich majetkové situace, bydlení a případně i výživného a podpory pro období po rozvodu.

Soud schválí rozvod bez prozkoumání příčiny rozpadu, pokud jsou splněny všechny následující podmínky: i) druhý manžel se připojil k žádosti o rozvod, ii) manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé nežijí společně déle než šest měsíců a (iii) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, se dohodli, že stanoví písemnou dohodu o opatřeních týkajících se nezletilého dítěte nebo dětí po rozvodu a soud dohodu schválil.

Předtím, než český soud schválí rozvod, musí manželé poskytnout českému soudu písemnou dohodu s ověřenými podpisy týkajícími se jejich majetkové situace, bydlení a případně i výživného a podpory na období po rozvodu.
V ostatních případech soud přezkoumá důvody rozvratu manželství a jeho rozhodnutí o rozvodu závisí na jeho uvážení. Pokud manželé mají nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud nerozvede manželství, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v období po rozvodu.

Soud nerozhodne o rozvodu, pokud (i) manželé mají nezletilé dítě a ze zvláštních důvodů vyplývá, že je to proti zájmům dítěte (např. fyzické nebo mentální postižení) a / nebo (ii) manžel, který primárně rozvrat manželství porušením manželských povinností nezpůsobil, nesouhlasí s žádostí o rozvod a byl by rozvodem vážně poškozen. Soud pak odmítne návrh na rozvod, pokud mimořádné okolnosti naznačují, že manželství by mělo být zachováno, ledaže je manželství rozvráceno a manželé spolu nežijí po dobu alespoň tří let.

 

Rozhodné právo v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí v České republice nebo mají odlišnou státní příslušnost

V České republice je zánik manželství rozvodem upraveno právními předpisy země, jejíž manželé byli státními příslušníky v době zahájení rozvodového řízení.

Pokud jsou manželé státními příslušníky různých zemí, zánik manželství rozvodem se řídí právními předpisy země, ve které mají oba manželé obvyklé bydliště.

Pokud manželé nemají v okamžiku zahájení rozvodového řízení stejnou státní příslušnost ani obvyklé bydliště, zánik manželství rozvodem se řídí českým právním systémem.

Má-li být rozvod veden dle cizího právního řádu, který neumožňuje zánik manželství rozvodem nebo pouze za výjimečně obtížných okolností a za předpokladu, že alespoň jeden z manželů je občanem České republiky nebo alespoň jeden z manželů má své obvyklé bydliště v České republice, použije se české právo.

Obecná soudní příslušnost v rozvodových věcech v České republice

Ve věcech týkajících se rozvodu náleží příslušnost soudů členského státu EU, jehož jsou manželé státními příslušníky nebo na jehož území:

a) mají manželé obvyklé bydliště,
b) měli manželé naposledy obvyklé bydliště, pokud jeden z nich na tom území ještě bydlí,
c) má žadatel obvyklé bydliště,
d) má v případě společné žádosti jeden z manželů obvyklé bydliště,
e) má žadatel obvyklé bydliště, pokud v něm pobýval alespoň po dobu jednoho roku bezprostředně před podáním žádosti,
f) má žadatel obvyklé bydliště, pokud tam pobýval nejméně šest měsíců bezprostředně před podáním žádosti a je státním příslušníkem dotyčného členského státu.

ECOVIS ježek, česká advokátní kancelář k rozvodům v České republice

Mojmír Ježek k rozvodům v České republice a podmínkám pro jeho dosažení. V České republice může být rozvod schválen pouze českým soudem. Vždy se požaduje, aby jeden z manželů podal soudu návrh, kterým je zahájeno řízení o rozvodu. A jaké jsou další podmínky? Více informací naleznete v článku.

V případě další dotazů či otázek nás neváhejte kdykoliv kontaktovat

t: +420 226 236 600 | e: mojmir.jezek@ecovislegal.cz

Právní důsledky rozvodu v České republice

 

Manžel se může vrátit k původnímu příjmení do šesti měsíců ode dne vydání rozhodnutí o rozvodu.

Společné jmění manželů rozvodem zaniká. Pokud je společný majetek v likvidaci, zničen nebo je zmenšena jeho velikost, bývalé společné závazky a práva jsou rozdělena vypořádáním. Vypořádání je založeno na dohodě nebo rozhodnutí soudu. Vypořádání se primárně zaměřuje na potřeby nezaopatřených dětí.

Pokud do 3 let od zániku nebo zrušení společného jmění manželů není uzavřena dohoda nebo není podán návrh na vypořádání soudu, hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá. Ostatní věci movité a věci nemovité jsou ve spoluvlastnictví obou; totéž platí pro ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy.

Rozvedený manžel má vyživovací povinnost vůči bývalému manželovi, který není schopen živit se sám a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním. Povinnost vzniká dohodou nebo rozhodnutím soudu (je-li to navrženo jedním z manželů).

Pokud se manželé nebo rozvedený pár nedohodnou na vyživovací povinnosti, může soud přiznat výživné na základě návrhu manžela, který nezpůsobil rozvrat manželství převažující měrou a utrpěl vážnou škodu v důsledku rozvodu. Tato vyživovací povinnost se uděluje nejvýše na dobu tří let od rozvodu. Právo na výživné zanikne, pokud uzavře oprávněný rozvedený manžel nové manželství nebo vstoupí do registrovaného partnerství.

 

Požadavky na návrh na rozvod v České republice

Návrh na rozvod manželství se podává u okresního soudu místně příslušného podle toho, kde bylo poslední společné místo pobytu manželů v České republice. Musí být naplněno ustanovení, že alespoň jeden z manželů má bydliště v okrese, kde má daný soud pravomoc.

Pokud takový soud neexistuje, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a pokud ani takový soud neexistuje, je příslušný obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.

Obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, ve kterém má tato osoba bydliště, a pokud nemá bydliště, okres, ve kterém přebývá.

Bydliště znamená místo, kde osoba přebývá se záměrem zůstat tam trvale (takových míst může být více, takže všechny příslušné soudy mohou být považovány za obecný soud).

Návrh musí být podán písemně, musí být jasně uvedeno, kterému soudu je určen a kdo jej podává, a jasně uvedeny strany (celé jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého bydliště nebo poštovní adresa) a manželství, o které se jedná (uzavření manželství a okolnosti, vývoj a příčiny jeho rozvratu).

Návrh musí být podepsán a datován. V případě návrhu, kdy se oba manželé dohodli na rozvodu, musí být opatřen podpisy obou manželů. Skutečnosti, které jsou v návrhu zmíněny, by měly být doloženy důkazy.

 

Uznávání rozhodnutí o rozvodu vydaného soudem v jiném členském státě EU v České republice

Rozhodnutí o rozvodu vydané soudem v jiném členském státě EU může být uznáno v České republice na základě nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, pokud bylo vydáno po 1. květnu 2004. Pokud bylo vydáno před 1. květnem 2004 a alespoň jeden z účastníků řízení je občanem České republiky, rozhodnutí o manželských věcech je uznáváno na základě zvláštního rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky.

Rozhodnutí o rozvodu vydané soudem v jiném členském státě EU může být rovněž uznáno v České republice na základě některých dvoustranných dohod (se Slovenskem, Polskem, Maďarskem), které jsou závazné pro Českou republiku nebo na základě Úmluvy o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití (Haag, 1. června 1970).