• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí pro převody nemovitostí v ČR

Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí pro převody nemovitostí od 1.12.2019 

Zrušení daně z nabytí nemovitostí

 
Dne 13. května 2020 předložila Vláda ČR Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitosti. Legislativní proces probíhal v Parlamentu ČR od května 2020 jako součást opatření a daňových úlev přijatých v návaznosti na šíření koronaviru, ačkoliv nebyl přijat ve stavu legislativní nouze. Třetí čtení proběhlo na 54. schůzi Poslanecké sněmovny 8. července 2020 a pro přijetí návrhu hlasovalo 187 poslanců. Senát vrátil návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou zpátky do Poslanecké sněmovny s drobnými úpravami formulací a změny pořadí bodů. Původní záměr zákona a jeho důsledky zůstaly stejné. Další projednání bylo možné od 24.8.2020.
 
Návrh zákona byl přijat na schůzi Poslanecké sněmovny dne 15.9.2020. Zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 240/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují další související právní předpisy, kterým došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, nabyl účinnosti 26. září 2020.
 

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena zpětně pro všechny převody nemovitostí po 1.12.2019

 
Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň z nabytí nemovitých věcí by neměla být hrazena u všech převodů, u kterých byl návrh na vklad povolen po 1.12.2019 a později. Ti, kteří již daň v předstihu zaplatili, si budou moci zažádat zpět o svůj přeplatek standardní cestou. Návrh zákona totiž žádný nový, specifický nástroj pro řešení této situace nepředpokládá.
 
Rozhodné datum pro osvobozené převody počínaje 1.12.2019 vyplývá z § 32 rušeného zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitosti, které stanoví, že daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad a) vlastnického práva k nemovité věci; b) práva stavby nebo změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno; nebo c) správy svěřenského fondu. Konkrétně toto datum nepřímo vyplývá z čl. II návrhu zákona:
 
“1. Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula před 31. březnem 2020, použije se pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se nepřihlíží.
 
2. Pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020, zaniká daňová povinnost u daně z nabytí nemovitých věcí vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu se nepřihlíží.“

 

Prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021 ze stávajících 5 na 10 let

 
Společně s návrhem na zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitosti jsou navrženy změny v zákoně o daních z příjmů. Jednou z navrhovaných změn je prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro nemovitosti, které nejsou určeny k obstarání vlastní bytové potřeby nabyté od 1. ledna 2021 ze stávajících 5 na 10 let. U nemovitostí, které budou nabyty před tímto datem, zůstává zachována stávající doba 5 let. Stávající právní úprava osvobození prodeje od daně z příjmu fyzických osob u prodeje nemovitostí, v nichž má prodávající bydliště, po 2 letech vlastnictví zůstává nadále zachována.
 

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob v případě použití příjmu pro obstarání své bytové potřeby

 
Osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob by nově měly být také příjmy z prodeje nemovité věci, ve které sice prodávající nebydlí, ale příjem z prodeje využije k obstarání své bytové potřeby. Nový § 4b zákona o daních z příjmů definuje bytové potřeby poměrně široce:
 
㤠4b
Bytová potřeba
(1) Bytovou potřebou se pro účely daní z příjmů rozumí
a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a změna stavby,
b) úplatné nabytí pozemku
1. za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku nabytí pozemku, nebo
2. v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
c) úplatné nabytí
1. bytového domu,
2. rodinného domu,
3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,
4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu,
g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.
...“.

 
Osvobození příjmu, které je podmíněné vynaložením z tohoto příjmu získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, se použije, oznámí-li poplatník správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo. Učiní-li poplatník správci daně toto oznámení, je podmínka pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby splněna, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob
a) použije tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal, nebo
b) použil částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.
 
Nedojde-li ke splnění podmínky pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, je tento příjem příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmu ve zdaňovacím období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, ve kterém poplatník prostředky získal. Nedojde-li v případě bytové potřeby uvedené v § 4b odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o daních z příjmu k zahájení výstavby, je tento příjem příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmu ve zdaňovacím období, ve kterém marně uplynula lhůta pro zahájení výstavby; pozbyde-li poplatník pozemek před uplynutím lhůty pro zahájení výstavby, je tento příjem příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmu ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník tento pozemek pozbyl.
 

Snížení maximálního odpočtu úroků z úvěru od základu daně na 150 tisíc Kč pro hypoteční úvěry uzavřené od 1.1.2021

 
Zákon také zavádí snížení maximálního odpočtu úroků z úvěru od základu daně z 300 tisíc Kč na 150 tisíc Kč pro hypoteční úvěry uzavřené od 1. ledna 2021.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.