• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Mojmír Ježek v právním a daňovém newsletteru Česko-německé obchodní komory 1 2018 k problematice registrace skutečného vlastníka

Evidence skutečných majitelů právnických osob v České republice od 1. 1. 2018

ČNOPK Právní a daňový newsletter 2018 01 - článek Mojmír Ježek

1. ÚVOD

Ke dni od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob a o evidenci svěřenských fondů („ZVR“), která nově zavedla povinnost právnických a fyzických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských fondů v neveřejné části registru evidovat (zapsat) skutečné majitele. Definice skutečného majitele vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML“), jehož novelizované znění nabylo účinnosti dne 1. 7. 2017. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Evidence skutečných majitelů je vedena na stránkách https://issm.justice.cz/.

2. DEFINICE SKUTEČNÉHO MAJITELE PRÁVNICKÉ OSOBY

Dle AML se jedná se o fyzickou osobu, resp. osoby, které mají fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

U obchodních korporací zákon zavádí vyvratitelnou domněnku, že skutečným majitelem je fyzická osoba:

• která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

• která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v předchozím bodě,

• která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

• která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích třech bodů.

Vyvratitelná domněnka platí též u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

• která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,

• která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

• která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.

V případě nadací, ústavů, nadačních fondů, svěřenských fondů nebo jiných právních uspořádání bez právní osobnosti platí tatáž domněnka, že skutečným majitelem je fyzická osoba (popř. skutečný majitel právnické osoby), která je v postavení:

• zakladatele;

• svěřenského správce;

• obmyšleného;

• osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, jestliže není určen obmyšlený; nebo

• osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

K označení osoby jako skutečného majitele obchodní korporace je vyžadováno kromě naplnění formálních podmínek (např. podíl na zisku nad 25 %, dispozice s hlasovacími právy, či subsidiárně členství ve statutárním orgánu) též naplnění materiální podmínky - vykonávání rozhodujícího vlivu fyzickou osobou či fyzickými osobami jednajícími ve shodě.

3. EVIDENCE O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB

Jak bylo zmíněno výše, od 1. 1. 2018 byla na základě novely ZVR zřízena evidence údajů o skutečných majitelích („Evidence“), která bude vedena v elektronické podobě rejstříkovými soudy. Je třeba zmínit, že tato Evidence nebude, navzdory svému právnímu zakotvení v ZVR, veřejným rejstříkem, tudíž se nebude uplatňovat princip materiální publicity. Informace obsažené v této Evidenci též nebudou zveřejňovány či poskytovány jiným než taxativně vymezeným osobám, viz dále.

Výpis údajů z této Evidence bude poskytnut zapsané osobě, dále v omezeném rozsahu tomu, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea třetí trestního zákoníku.

Dálkový přístup v plném rozsahu k údajům v Evidenci bude Ministerstvem spravedlnosti poskytnut následujícím orgánům:

• soudům pro účely soudního řízení;

• orgánům činným v trestním řízení (pro účely trestního řízení) a státním zastupitelstvím i pro účely výkonu jiné než trestní působnosti;

• správcům daně pro účely výkonu jejich správy;

• zpravodajským službám;

• Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu činností podle AML nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí;

• České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu;

• Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra;

• Nejvyššímu kontrolnímu úřadu;

• povinné osobě podle AML v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta;

• poskytovateli veřejné finanční podpory;

• řídícímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení o fondech (Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu);

• platební agentuře a certifikačnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení o financování, řízení sledování společné zemědělské politiky;

• tomu, o němž to stanoví zvláštní zákon.

4. ROZSAH ZAPISOVANÝCH ÚDAJŮ DO EVIDENCE

Povinnost podání návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli bude mít příslušná právnická osoba, svěřenský fond či jiný útvar specifikovaný výše. V praxi se bude tudíž jednat zejména o jednatele společnosti s ručením omezeným, členy představenstva akciových společností a společníky veřejných obchodních společností a komanditních společností. Formulář pro zápis do Evidence je k dispozici na https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku jsou povinny podat návrh na zápis níže uvedených údajů bez zbytečného odkladu po 1. 1. 2018. Po dobu jednoho roku (tedy do 31. 12. 2018) budou takovéto právnické osoby osvobozeny od soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku po 1. 1. 2018 jsou rovněž povinny k podání návrhu na zápis bez zbytečného odkladu, ale od soudního poplatku již osvobozeny nebudou. Od soudního poplatku budou plně osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku a svěřenské fondy.

Do Evidence budou zapisovány následující údaje:

• jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

• datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,

• státní příslušnost a

• údaj o

1. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,

2. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo

3. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Společně s návrhem na zápis údajů o skutečném majiteli je nutné podat dokumenty, které budou tyto údaje dokládat. Zákon taxativně nestanoví, o jaké dokumenty by se mělo jednat, důvodová zpráva však uvádí, že v řadě případů bude možné skutečného majitele doložit formou čestného prohlášení.

5. POVINNOST UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH

Další povinností vyplývající z novely AML je povinnost právnických osob průběžně zaznamenávat a vést aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele, včetně údajů o skutečnosti, které takovéto postavení zakládají. Právnické osoby budou takovéto údaje povinny uchovávat po dobu, po kterou je osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let po zániku takového vztahu.

V případě chybějících údajů či pochybností o správnosti je právnická osoba povinna na žádost povinné osoby, Úřadu, soudu, orgánu činného v trestním řízení, orgánu Finanční správy České republiky nebo Celní správy České republiky sdělit, kdo je nebo byl jejím skutečným majitelem a uvede údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

6. SANKCE

Navzdory svému zařazení v ZVR není Evidence veřejným rejstříkem podle tohoto zákona, tudíž se na ni neuplatňují příslušná ustanovení o sankcích při nesplnění povinnosti. Z tohoto důvodu vyplývá, že právnická osoba nemůže být jakkoli přímo sankcionována za nesplnění výše uvedených povinností, či formálně vyzvána soudem k nápravě. Každopádně je nezbytné uvést, že nesplnění povinnosti podat návrh na zápis údajů o skutečném majiteli může mít jisté negativní následky, zejména vystavení se riziku podezřelosti při kontrole v kontextu AML. Dalším negativním efektem nesplnění této povinnosti je možný nesoulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle kterého je zadavatel povinen si od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, si vyžádat identifikační údaje skutečných majitelů této osoby. Nepředložení takových údajů je důvodem pro vyloučení takového účastníka ze zadávacího řízení.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.