• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem: Výhody otcovské, rodičovské a pečovatelské dovolené

Už jsou to dva roky od vydání směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Jaké změny nás čekají? 
Členské státy EU měly do 2. srpna 2022 provést směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (dále jen "Směrnice").
 
Směrnice stanovila individuální práva zaměstnanců, pokud jde o otcovskou dovolenou, rodičovskou dovolenou a pečovatelskou dovolenou, jakož i pružné pracovní režimy pro pracovníky, kteří jsou rodiči a pečovateli. Ve srovnání s ostatními členskými státy má Česká republika poměrně vysokou míru ochrany práv zaměstnanců. V důsledku toho pro nás plánované reformy nejsou novinkou a většina z nich je již v právním systému zakotvena.
 
V polovině září předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR do meziresortního připomínkového řízení dlouho očekávanou novelu (dále jen "Novela") zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (dále jen "Zákoník práce"). Jejím účelem je transpozice Směrnice a mimo jiné i směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Požadavky těchto směrnic měly být do českého právního řádu implementovány již od 2. srpna 2022, takže v tomto ohledu má český zákonodárce mírné zpoždění.

Otcovská dovolená

Podle článku 4 Směrnice jsou členské státy povinny přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby otcové měli právo na 10 pracovních dnů otcovské dovolené, kterou mohou čerpat u příležitosti narození dítěte.
 
V České republice je tzv. otcovská dovolená upravena zákonem č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o nemocenském pojištění") a některými dalšími zákony, který stanoví náhradu za její čerpání ve výši 70 % vyměřovacího základu po dobu 2 týdnů. Otcovskou lze navíc čerpat nejdéle 6 týdnů po narození dítěte. Výše uvedené podmínky Směrnice tedy naše právní úprava plně splňuje, což uvádí i důvodová zpráva Novely.

Rodičovská dovolená

Článek 5 Směrnice zavádí požadavek, že každý z rodičů má nárok na 4 měsíce rodičovské dovolené, která musí být čerpána před dosažením stanoveného věku dítěte, a to až do 8 let věku dítěte, a že 2 měsíce rodičovské dovolené nelze převést na druhého rodiče.
 
Současná česká právní úprava tyto podmínky splňuje, neboť rodičovská dovolená se poskytuje do tří let věku dítěte, a to v rozsahu, o který matka nebo otec požádá, a lze o ni požádat opakovaně. V Novele se navrhuje, aby žádost o rodičovskou dovolenou měla písemnou formu a byla zaměstnavateli doručena zpravidla 14 dní předem.

Pečovatelská dovolená

Podle článku 6 Směrnice členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že každý pracovník bude mít právo na pět pracovních dnů pečovatelské dovolené ročně. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi stanovit další podrobnosti týkající se rozsahu a podmínek pečovatelské dovolené.
 
Pokud jde o ošetřovné a nárok na pečovatelskou dovolenou v České republice, požadavky Směrnice, již byly z velké části naplněny Zákonem o nemocenském pojištění a některými dalšími zákony, které mimo jiné rozšiřují okruh osob s nárokem na ošetřovné při péči o blízké příbuzné i bez podmínky společné domácnosti. Tato dávka však dosud nebyla přiznána zaměstnancům vykonávajícím práci na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a zaměstnání malého rozsahu.
 
K zaplnění této mezery se v Novele navrhuje rozšíření okruhu osob, které budou mít nárok na ošetřovné při péči o nemocného člena rodiny, o zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a v zaměstnání malého rozsahu, jedná-li se o pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti, která je současně zaměstnáním malého rozsahu.

Pracovní volno z důvodů vyšší moci

Podle článku 7 Směrnice jsou členské státy povinny přijmout opatření, která zajistí, aby každý pracovník měl právo na pracovní volno z důvodů vyšší moci v důsledku naléhavých rodinných důvodů v případech nemoci nebo úrazu, při kterých je okamžitá přítomnost pracovníka nepostradatelná.
 
Zákoník práce tuto záležitost již upravuje, neboť zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno z důvodu důležitých osobních překážek. Navíc, pokud překážka spadá pod některou z dávek nemocenského pojištění, bude zaměstnanci poskytnuta i odpovídající náhrada mzdy, např. ve formě nemocenské, která činí 60 % vyměřovacího základu zaměstnance.

Pružné uspořádání práce

Článek 8 Směrnice ukládá členským státům povinnost přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby zaměstnanci s dětmi do určitého věku alespoň osmi let a pečující osoby měli právo požádat o pružné uspořádání pracovní doby z důvodu péče. Pokud se zaměstnavatel rozhodne nevyhovět žádosti pracovníka o pružnou pracovní dobu, bude muset své rozhodnutí odůvodnit.
 
Zákoník práce již nyní ukládá zaměstnavateli povinnost umožnit zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší 15 let a zaměstnanci pečujícímu o osobu závislou na péči jiné osoby zkrácení stanovené týdenní pracovní doby nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Novela navrhuje novou povinnost zaměstnavatele umožnit těhotné zaměstnankyni, zaměstnanci pečující o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby práci mimo pracoviště. Stanoví rovněž právo zaměstnance požádat o obnovení původních pracovních podmínek. Podrobně je upraven i výkon práce mimo pracoviště na základě dohody o práci na dálku.

Ochrana před propuštěním a důkazní břemeno

Podle článku 12 Směrnice nemůže zaměstnavatel ukončit pracovní poměr jen proto, že zaměstnanec plánuje čerpat jeden z vyjmenovaných druhů dovolené. Pokud existuje důvodné podezření, že důvodem ukončení pracovního poměru je například nadcházející rodičovská dovolená zaměstnance, bude důkazní břemeno ležet na zaměstnavateli, aby prokázal, že skutečný důvod ukončení pracovního poměru nesouvisí s čerpáním dovolené. Jedná se o tzv. obrácené důkazní břemeno.
 
K zajištění tohoto účelu se Novelou navrhuje zavést do zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád mechanismus přesunu důkazního břemene v případech, kdy žalující zaměstnanec uvede skutečnosti dostatečně odůvodňující závěr, že mu žalovaný zaměstnavatel dal výpověď nebo s ním okamžitě zrušil pracovní poměr kvůli tomu, že zaměstnanec uplatňoval zákonným způsobem v zákoně stanovená práva. Totéž platí i pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Novela rovněž navrhuje v Zákoníku práce novou povinnost zaměstnavatele písemně odůvodnit, případně uvést vážné provozní důvody, které brání zaměstnavateli vyhovět žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu, jinou vhodnou úpravu pracovní doby nebo o práci mimo pracoviště zaměstnavatele.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právoa poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVISpůsobící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježekmají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.