• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Novela zákonu o pobytu cizinců

Novela zákona o pobytu cizinců přináší několik změn v českém imigračním právu 
Dne 31.7.2019 nabyl účinnosti zákon č. 176/2019 Sb., který novelizuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „Zákon o pobytu cizinců“). Do českého imigračního práva přináší tato novela několik změn zejména v oblasti správních poplatků, dlouhodobého pobytu za účelem studia, podmínek udělování zaměstnaneckých karet pro účely agenturního zaměstnávání a další změny ve vztahu k občanům Evropské Unie.
 
Advokátní kancelář ECOVIS ježek nyní přináší přehled nejvýznamnějších změn, které je nově třeba v rámci imigračního práva reflektovat.
 

Zaměstnanecké karty


Nejvýznamnější změnou v této oblasti je bezesporu nová úprava změny zaměstnavatele, pro jehož pracovní místo byla cizinci vydána zaměstnanecká karta. Dosud byla změna zaměstnavatele možná pouze na základě povolení Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra („OAMP“), které bylo vydáváno na podnět samotného cizince, po provedení správního řízení a ověření, že všechny podmínky jsou splněny. Lhůta pro rozhodnutí mohla být prodloužena až na 60 dnů, což značně znemožňovalo cizincům změnit pracovní pozici, jelikož žádný zaměstnavatel nechtěl čekat 60 dnů, jestli bude cizince změna povolena.
 
Nově bude změna zaměstnavatele podléhat pouze oznámení učiněnému vůči OAMP na speciálním tiskopise, ke kterému cizinec přiloží všechny zákonem stanovené náležitosti, tj. zejména doklad o ukončení stávajícího pracovního poměru, a novou pracovní smlouvu či obdobný dokument prokazující počátek nového pracovního poměru. Oznámení o změně je nově nutné učinit nejméně 30 dnů přede dnem, ke kterému se má změna uskutečnit. Pokud cizinec do 60 dnů ode dne skončení původního pracovního poměru takové oznámení neučiní, platnost jeho zaměstnanecké karty zaniká.
 
Změnu zaměstnavatele nelze provést, pokud ode dne převzetí první zaměstnanecké karty neuplynulo ještě ani 6 měsíců. Změnu dále nelze oznámit, pokud by novým zaměstnavatelem byla agentura práce.
 
Cizinec může u nového zaměstnavatele začít pracovat nejdříve v den, který v oznámení uvedl jako den, ke kterému se má oznamovaná změna uskutečnit, a současně až poté, co bylo jemu, nebo novému zaměstnavateli doručeno sdělení OAMP o tom, že jsou splněny všechny podmínky oznámení této změny.
 
Pokud nebudou splněny všechny podmínky, OAMP sdělí tuto skutečnost cizinci, nebo jeho novému zaměstnavateli. Proti takovému sdělení nelze sice podat odvolání, ale cizinec není nijak omezen podat oznámení znovu, a to již se všemi vyžadovanými náležitostmi.
 
Další změna v oblasti zaměstnaneckých karet se dotýká agenturního zaměstnávání cizinců. V případě, že cizinec žádá o vydání nebo o prodloužení zaměstnanecké karty s tím, že jeho zaměstnavatelem je agentura práce, která ho bude přidělovat k výkonu práce svým klientům – uživatelům, je cizinec nově povinen přiložit k žádosti také doklad, který obsahuje druh práce, kterou bude jako dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu této práce, a název a sídlo klienta – uživatele, ke kterému bude přidělen. Toto prohlášení může učinit i sama agentura práce.
 

Mimořádná pracovní víza

 
V případě nedostatku pracovních sil v určitém odvětví má vláda nově možnost nařízením umožnit vydávání tzv. mimořádných pracovních víz. Tato pracovní víza budou vydávána s omezenou platností na jeden rok, a to za podmínek, které vláda v nařízení stanoví. Nebude možné prodloužit jejich platnost, a také nebude možné v době jejich platnosti požádat o jiný druh pobytového povolení, jako je to možné např. u běžné zaměstnanecké karty.
 

Kvóty pro žádosti podávané na zastupitelském úřadě


 
Novela dále uděluje vládě České republiky právo stanovit nařízením maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku rozvrženého rovnoměrně na jednotlivé kalendářní měsíce na příslušném zastupitelském úřadu, jde-li o žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, nebo o zaměstnaneckou kartu. Informace o maximálním počtu žádostí pro daný rok i měsíc, případně i informace o tom, kolik je ještě v daném kalendářním roce možné podat žádostí, budou zastupitelské úřady povinny zveřejňovat na svých internetových stránkách.
 

Dlouhodobý pobyt za účelem studia


 
Účinností novely Zákona o pobytu cizinců dochází v této oblasti zejména ke zúžení definice pojmu „studium“ pro účely jeho použití v imigračním právu. Studium na středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, které není uskutečňováno v rámci výměnných programů již nově nebude považováno za studium pro účely získání dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Studentům těchto škol už nebude možné vydat, případně prodloužit stávající povolení za účelem studia, namísto toho zákon stanoví další podmínky, na základě kterých lze těmto skupinám studentů vydat povolení k dlouhodobému pobytu za tzv. účelem „ostatní“. I přes to, že nově nebudou tito studenti považovány za studenty podle dikce Zákona o pobytu cizinců, zůstává jim nadále zachován volný přístup na trh práce podle ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 
Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem studia může nově podat přímo Ministerstvu vnitra na území České republiky držitel povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, než je studium, s určitými výjimkami dále držitel dlouhodobého víza a konečně také držitel povolení k pobytu za účelem studia vydaného jiným členským státem EU.
 
Studenti také nově mohou nahradit doklad prokazující dostatečnou výši jejich finančních prostředků k pobytu na území dokladem, který prokazuje jejich měsíční příjem. Pokud tedy student pracuje, nebo podniká a z tohoto příjmu si hradí svůj pobyt, musí tyto jeho měsíční příjmy pokrýt každý měsíc alespoň součet životního minima studenta, tj. 3410 Kč a částky normativních nákladů na bydlení (8233 Kč), případně jiné částky, kterou student prokazatelně vynakládá na ubytování.
 
Studenti, kterým bylo vydáno povolení k pobytu za účelem studia, případně za účelem vědeckého výzkumu jako vědeckému pracovníkovi v jiném členském státě EU (s výjimkou Velké Británie, Irska a Dánska), a kteří do EU přijeli v rámci některého z mnohostranných programů EU v oblasti mobility, či vysokoškolského vzdělávání, nebo v případě vědeckých pracovníků v rámci výzkumu prováděného u některé výzkumné organizace zapsané v seznamu výzkumných organizací, mohou na našem území pobývat až po dobu 1 roku bez víza (tzv. bezvízový pobyt), a to za předpokladu, že jejich povolení k pobytu je stále platné, a v případě studentů je dále podmínkou studium na vysoké škole v České republice.
 
Stejné právo až ročního bezvízového pobytu má i rodinný příslušník vědeckého pracovníka, kterému jiný členský stát EU z důvodu sloučení rodiny s tímto vědeckým pracovníkem vydal povolení k pobytu.
 

Dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání


 
Novela přináší do českého práva novou kategorii povolení k dlouhodobému pobytu, a to povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání. Toto povolení je určeno výhradně cizincům, kteří na území České republiky pobývali na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, případně za účelem vědeckého výzkumu, a studium či výzkumnou činnost již ukončili.
 
Toto povolení je možné vydat maximálně na dobu 9 měsíců, a nelze již dále prodloužit. Žádost se podává přímo na území České republiky, a to ještě v době platnosti původního povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, nebo vědeckého výzkumu.
 

Změny ve výběru správních poplatků


 
Novela se rovněž dotýká systému výběru správních poplatků v řízeních vedených Ministerstvem vnitra podle Zákona o pobytu cizinců, a to u žádostí, které jsou podávány přímo na území České republiky. Správní poplatek se již nebude vybírat odděleně, tj. jednou za přijetí žádosti a podruhé za vydání samotného průkazu o povolení k pobytu, ale v jedné částce, a to již při přijetí žádosti.
 
Správním poplatkům nepodléhají žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu občana EU, o povolení přechodného či trvalého pobytu občana EU nebo jeho rodinného příslušníka.
 
Nově je zpoplatněno již samotné přijetí žádosti o provedení změny v biometrickém průkazu o povolené k pobytu, a dále o vydání náhradního biometrického průkazu o povolení k pobytu za průkaz ztracený, odcizený nebo poškozený.
 
Správní poplatky se nadále platí výlučně ve formě kolkových známek.
 

Nemožnost odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o zrušení či neprodloužení pobytového oprávnění


 
Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým bude zrušena nebo neprodloužena platnost pobytového oprávnění, nebo takového povolení nebude vydáno cizinci, který se dopustil úmyslného trestného činu, nebo nesplňuje podmínku trestní zachovalosti, případně představuje nebezpečí veřejnému pořádku, nebo bezpečnosti státu, nebude nadále možné podat odvolání a rozhodnutí nabyde právní moci jeho oznámením, případně doručením. Jediná možná obrana bude nadále pouze prostřednictvím správní žaloby u příslušného správního soudu prvního stupně.
 

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz


 
Novela dále zavádí povinnost pro cizince absolvovat adaptačně-integrační kurz, přičemž oproti zbytku novely Zákona o pobytu cizinců došlo v tomto bodě k posunutí účinnosti až na leden 2021. Cizinec (pokud nespadá pod výjimku z této povinnosti) by měl kurz absolvovat během prvního roku po vstupu na území České republiky. Kurz by měl být jednodenní, předpokládaná délka je 8 hodin a Ministerstvo vnitra vyhláškou stanoví obsah a přesný časový rozsah takového kurzu, výši úhrady za účast cizince v adaptačním kurzu a dále náležitosti osvědčení o absolvování adaptačního kurzu.
 
Některé změny se dotknou i občanů EU/EHP či Švýcarska, podle přechodného ustanovení novely bude platit, že potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydané přede dnem 1. ledna 2010 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2019. Potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (po 1. 1. 2010) pozbývá platnosti uplynutím 10 let ode dne jeho vydání.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.