• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Plánované kroky Vlády ČR pro podporu podnikatelů a živnostníků postižených COVID-19

Vláda ČR představila kroky na podporu podnikatelů a živnostníků postižených COVID-19 

Plánované kroky na podporu podnikatelů a živnostníků postižených koronavirem COVID-19

 
Aktuální situace je pro podnikatele a živnostníky velmi tíživá. Spoléhat se na odškodnění státu dle zákona o krizovém řízení je poměrně ošidné a kromě toho, že je náhrada škody nejistá, nelze očekávat rychlou pomoc a vyřešení případných nároků na náhradu škody v řádech dnů, týdnů či snad měsíců (viz článek Náhrada škody způsobené krizovými opatřeními a koronavirem).
 
Dne 24.3.2020 schválila Vláda ČR další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Ve stavu legislativní nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních norem, které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR. Více informací lze nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
 

Vládní návrhy schválené na schůzi dne 24.3.2020

 
Návrhy, které pomáhají především osobám samostatně výdělečně činným, byly na schůzi Poslanecké sněmovny dne 24.3.2020 schváleny. Schválený pořad a stav projednávání 42. schůze. Jedná se mimo jiné o následující opatření:
 
Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 byl schválen s drobnými pozměňovacími návrhy. Úplné znění návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 s doplněnými pozměňovacími návrhy ke stažení zde. Nově má mít nárok na ošetřovné též zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o osobu ve věku do 13 let. Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii a platí i retrospektivně. V rámci podpůrčí doby bude možné vystřídání p i vícekrát, přičemž vystřídání nebude možné v jednom kalendářním dnu;
 
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 byl schválen bez pozměňovacích návrhů. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (vč. důvodové zprávy ke stažení zde) upravuje mimo jiné odpuštění minimální povinné platby na důchodové pojištění osobám samostatně výdělečně činným, a to na půl roku za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené z vyměřovacího základu za rok 2020 se snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána v období uvedeném v odstavci 1 samostatná výdělečná činnost, o částku a) 2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, b) 1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost;
 
Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění byla schválena bez pozměňovacích návrhů. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění vč. důvodové zprávy ke stažení zde. Novela obsahuje právní úpravu odpuštění povinné platby na zdravotní pojištění osobám samostatně výdělečně činným a další úlevy, a to v novém § 28c, který podrobně upravuje následující:
(1) Lhůta pro podání přehledu podle § 24 odst. 2 stanovená osobám samostatně výdělečně činným v § 24 odst. 2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2019 nepoužije. Přehled podle § 24 odst. 2 za rok 2019 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020.
(2) Pro penále, které je příslušenstvím pojistného nebo zálohy na pojistné za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020, se do 21. září 2020 § 18 odst. 1 nepoužije. Penále za pojistné nebo za zálohu na pojistné podle věty první, které nebyly zaplaceny v období podle věty první, vzniká nejdříve od 22. září 2020.
(3) Zálohu na pojistné do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020 osoba samostatně výdělečně činná neplatí.
(4) Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž záloha na pojistné v období podle odstavce 3 je vyšší než výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a, je povinna zaplatit pouze rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a.
(5) Pojistné, které by osoba samostatně výdělečně činná byla povinna platit formou záloh podle odstavce 4 za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020, lze zaplatit až formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled podle § 24 odst. 2 za rok 2020. Postupuje-li osoba samostatně výdělečně činná podle věty první, ustanovení § 7 odst. 2 se pro zálohy na pojistné v období podle věty první v roce 2020 nepoužije.
(6) Záloha na pojistné, kterou by zaplatila za období od března 2020 do srpna 2020 osoba samostatně výdělečně činná, se považuje za zaplacenou do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a odst. 2.
(7) Provedla-li osoba samostatně výdělečně činná platbu zálohy na pojistné za měsíc březen 2020, považuje se tato záloha za zálohu za měsíc září 2020.“

 
Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl schválen bez pozměňovacích návrhů. Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vč. důvodové zprávy ke stažení zde. Návrh obsahuje odložení spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od dne ukončení stavu nouze a výjimku z povinnosti evidovat tržby dle EET kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby se předešlo jejich zneužití.
 

Další schválená pomoc podnikatelům a živnostníkům

 
liberační balíček, kterým se podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020.
 
• tzv. COVID-19 Kurzarbeit, tedy finanční kompenzace pro zaměstnavatele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách.
 
pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Díky ní bude možné například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování.
 
Program COVID II. I v tomto případě je současná alokace 5 miliard Kč. COVID II ještě víc reaguje na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun.
 
finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.
 
zrušení poplatků za odesílání datových zpráv. Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.