• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Nejdůležitější změny v českém právu pro podnikatele v roce 2018

Rok 2018 přinese řadu změn pro podnikatele, novinky se dotknou například stavebníků, evidence skutečných majitelů právnických osob či jednotné elektronické identifikace....

GDPR - General Data Protection Regulation

Obdobně jako i v jiných zemích EU, bude i v Česku ode dne 25. května 2018 účinné tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jeho prostřednictvím plánují unijní orgány posílit a sjednotit ochranu osobních údajů všech jednotlivců v rámci EU a dále upravit oblast přesunu osobních údajů občanů EU za její hranice. Pro mimo-unijní subjekty nakládající s údaji občanů EU má GDPR usnadnit dodržování doposud různorodé vnitrostátní legislativy členských států. V prvním pololetí roku 2018 bude s největší pravděpodobností přijat v Česku nový zákon o ochraně osobních údajů, který zruší stávající zákon č. 101/2000 Sb. a který upřesní některé povinnosti a práva vyplývající z GDPR.

Nově bude za osobní údaj výslovně považována mimo jiné i IP adresa nebo cookies. Osoby budou mít právo na tzv. přenositelnost údajů (portabilita), v jehož rámci budou moci získat kopii zpracovaných osobních údajů a přenést je k jinému poskytovateli služby. Jednotlivci dále získají tzv. právo být zapomenut- RTBF a požadovat odstranění některých osobních údajů z vyhledávače. Těmto právům odpovídají i širší povinnosti podnikatelů v oblastí internetu. Podniky budou muset mimo jiné nahlásit do 72 hodin od zjištění únik osobních dat orgánu dozoru a v některých případech i klienta. Další povinností podnikatelů bude i přiměřenost, resp. povinnost minimalizovat objem zpracovávaných osobních údajů, a to tak, že budou průběžně mazána data, která již nejsou nezbytně nutná a pro která již například neplatí souhlas klienta. GDPR zakotvuje také povinně zřizovanou pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). V některých členských státech byla tato funkce již dříve známa, v Česku se jedná o zcela novou funkci.

Evidence skutečných majitelů právnických osob

Od 1. ledna 2018 bude v Česku zavedena evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob. Za skutečného majitele má být považována fyzická osoba, která má možnost přímo nebo právně vykonávat faktický vliv v dané právnické osobě, přičemž pro jednotlivé typy právnických osob jsou stanovena bližší pravidla. Evidence bude vedena u rejstříkových soudů, který bude o skutečných majitelích shromažďovat jejich jména, adresy místa pobytu, data narození a rodná čísla, státní příslušnost a údaje o skutečnostech, které jejich postavení jako skutečných majitelů zakládají, ať už se jedná o podíl na hlasovacích právech, rozdělovaných prostředcích nebo o jinou skutečnost. Návrh na zápis skutečného majitele bude povinna podat sama právnická osoba, která bude povinna vést interní seznam majitelů nezávisle na veřejné evidenci. Údaje nebudou veřejně přístupné, ale rozsah osob a orgánů, které k němu budou mít přístup je poměrně široký.

Zákonné předkupní právo u nemovitých věcí

Od roku 2018 bude opětovně platit zákonné předkupní právo spoluvlastníků k nemovité věci. Předkupní právo se opětovně uplatní u veškerých převodů s výjimkou převodu podílu na osobu blízkou. Jiných než nemovitých věcí se předkupní právo nebude týkat. Spoluvlastníci se budou moci svého předkupního práva vzdát. Vzdání se bude mít účinky i pro právní nástupce spoluvlastníka, který se předkupního práva vzdal (tj. následné majitele podílu původního spoluvlastníka). Informace o tom, že se spoluvlastník vzdal předkupního práva, se bude zapisovat do katastru nemovitostí. Tři roky trvající stav od roku 2014, kdy spoluvlastníci nemovitostí nemohli ovlivnit, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem, proto od roku 2018 skončí. Spoluvlastníci nemovité věci tak budou moci od 1.1.2018 opětovně zabránit převodu na nechtěnou osobu tím, že využijí svého předkupního práva. Nadále ale neovlivní převody v rámci blízkých osob.

Novela stavebního zákona

Od 1. ledna 2018 nabude účinnosti novela stavebního zákona, která má mimo jiné představovat významné procesní zrychlení a zefektivnění pro stavebníky. Územní a stavební řízení bude možné nově sloučit do jednoho koordinovaného řízení ve více situacích než doposud. Do koordinovaného řízení bude zahrnut také proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a závazné stanovisko příslušného orgánu tak bude vydáváno v rámci tohoto řízení. Pro stavebníka nicméně možnost spojení územního a stavebního řízení představuje pouze možnou alternativu, nejedná se o povinný postup a zvolena tak může být i dosavadní cesta dvou oddělených řízení.

Uplatňování náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže

Nový český zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, který na konci roku 2017 transponoval evropskou směrnici z roku 2014, by měl usnadnit vymáhání škod způsobených v důsledku omezování hospodářské soutěže. Jedná se například o delší promlčecí lhůtu pro uplatnění práva na náhradu škody, která trvá 5 let a počíná běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla o škodě, nejdříve však ode dne, kdy došlo k ukončení omezování hospodářské soutěže. Zákon zjednodušuje poškozeným vymáhání náhrady škody také tím, že umožňuje vyžadovat po škůdci ještě před zahájením řízení zpřístupnění důkazních prostředků, které má k dispozici. Nepředložení požadovaných dokumentů může být soudem sankcionováno pokutou až do výše 10 mil. Kč nebo 1 % čistého obratu za poslední ukončené účetní období tomu, kdo tuto soudem uloženou povinnost porušil, znemožnil nebo podstatně ztížil. Tato povinnost se sice obecně vztahuje i na dokumenty shromážděné ve spise soutěžního úřadu, ve vztahu k těmto dokumentům je však významným způsobem omezena, to platí zejména o sebe-usvědčujících dokumentech předložených účastníky kartelu v rámci tzv. Leniency programu. Škoda má být nahrazována v plné výši, jelikož cílem je navrátit poškozenou osobu do situace, v jaké by se nacházela, pokud by k porušení soutěžního práva nedošlo a zahrnuje proto jak náhradu skutečné škody, tak i ušlého zisku a úroků. Náhrada škody ovšem nesmí vést k nadměrnému odškodnění.

Jednotná elektronická identifikace od 1. července 2018

Zákon o elektronické identifikaci přijatý na konci roku 2017 umožní od 1. července 2018 jednoduchý, bezpečný a státem zaručený způsob prokazování totožnosti uživatele v prostředí internetu a zároveň pomůže k rozvoji a snadnému využívání online služeb veřejné správy. Zákon přímo navazuje na evropské nařízení eIDAS (o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu). Díky tomuto zákonu bude možné prokázat totožnost i na dálku elektronickou cestou.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.