• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Podmínky prodeje ochranných roušek třídy FFP3 v České republice po 4.3.2020 a pokuty za nedodržování

Omezení prodeje a koupě ochranných roušek třídy FFP3 v České republice po 4.3.2020 a pokuty za nedodržování

 


 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky omezující prodej roušek FFP3

 
Dne 3.3.2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření, kterým až do odvolání zakázalo všem osobám s účinností ode dne 4.3.2020 prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám, než jsou:
 
- poskytovatelé zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
 
- poskytovatelé sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří poskytují zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 
- Česká republika a její organizační složky,
 
- osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením.
 

Cenový výměr Ministerstva financí České republiky stanovující maximální ceny roušek FFP3

 
Současně vydalo Ministerstvo financí České republiky dne 4.3.2020 v Cenovém věstníku, částce 4, Výměr č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 tak, že stanovilo maximální ceny
 
- pro osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené subjekty se sídlem v Evropské unii a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 ve výši 175,- Kč bez DPH za jeden kus bez ohledu na počet kusů v balení a typ balení při prodeji osobám vymezeným ve výše uvedeném Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví týkajícím se prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2; a
 
- pro osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené subjekty se sídlem mimo Evropskou unii a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 ve výši 350,-Kč bez DPH za jeden kus bez ohledu na počet kusů v balení a typ balení při prodeji osobám vymezeným v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví týkajícím se prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.
 

Pokuty za porušení cenového výměru a souvisejících povinností dle zákona o cenách

 
Porušení výše uvedeného cenového výměru se může dopustit jak prodávající tak i kupující
 

Pokuty pro prodávající

 
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku dle § 16 zákona o cenách s pokutou až 1.000.000 Kč tím, že
 
a) nevede nebo neuchovává evidenci o cenách podle § 11 zákona o cenách;
 
b) poruší některou z povinností stanovených v § 13 odst. 2 až 11 zákona o cenách při označování zboží cenami, nebo
 
c) při prodeji nebo koupi zboží nedodrží určené podmínky sjednané podle § 2 odst. 1 zákona o cenách,
 
Stejná pokuta hrozí i právnické nebo podnikající fyzické osobě jako kupujícímu, pokud koupí zboží za cenu, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1 zákona o cenách.
 
d) v rozporu s § 2 odst. 3 zákona o cenách zneužije svého hospodářského postavení, nebo
 
e) neposkytne bezplatně informaci nebo podklad podle § 12 odst. 1 zákona o cenách cenovému orgánu nebo poskytne nepravdivou informaci.
 
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku dle § 16 zákona o cenách s pokutou až ve výši jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho posledních 3 let, nebo do 1.000.000 Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1.000.000 Kč tím, že
 
a) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně stanovenou;
 
b) nedodrží při prodeji úředně stanovenou cenu podle § 5 odst. 1 zákona o cenách;
 
c) nedodrží věcné podmínky, pravidla nebo postupy pro stanovení úředních cen, jejich změn a způsobu jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování, stanovené cenovými orgány podle § 5 odst. 5;
 
d) sjedná nebo požaduje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1 zákona o cenách,
 
e) nedodrží při prodeji cenu, která je v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1 zákona o cenách,
 
f) v rozporu s § 2 odst. 3 zákona o cenách zneužije svého hospodářského postavení, nebo
 
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku dle § 16 zákona o cenách s pokutou až do 10.000.000 Kč, jestliže výši nepřiměřeného majetkového prospěchu nelze zjistit nebo nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl tím, že
 
a) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně stanovenou;
 
b) nedodrží při prodeji úředně stanovenou cenu podle § 5 odst. 1 zákona o cenách;
 
c) nedodrží věcné podmínky, pravidla nebo postupy pro stanovení úředních cen, jejich změn a způsobu jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování, stanovené cenovými orgány podle § 5 odst. 5;
 
d) sjedná nebo požaduje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1 zákona o cenách,
 
e) nedodrží při prodeji cenu, která je v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1 zákona o cenách,
 
f) v rozporu s § 2 odst. 3 zákona o cenách zneužije svého hospodářského postavení.
 

Pokuty pro kupující

 
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kupující dopustí přestupku dle § 16 zákona o cenách s pokutou až 1.000.000 Kč tím, že
 
a) při prodeji nebo koupi zboží nedodrží určené podmínky sjednané podle § 2 odst. 1 zákona o cenách,
 
b) neposkytne bezplatně informaci nebo podklad podle § 12 odst. 1 zákona o cenách cenovému orgánu nebo poskytne nepravdivou informaci.
 
Stejná pokuta hrozí i právnické nebo podnikající fyzické osobě jako kupujícímu, pokud koupí zboží z prostředků poskytnutých jí ze státního rozpočtu za cenu vyšší, než je cena regulovaná podle § 5 nebo 6 zákona o cenách.
 
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kupující dopustí přestupku dle § 16 zákona o cenách s pokutou až ve výši jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho posledních 3 let, nebo do 1.000.000 Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1.000.000 Kč tím, že
 
a) v rozporu s § 2 odst. 3 zákona o cenách zneužije svého hospodářského postavení, nebo
 
Stejná pokuta hrozí i právnické nebo podnikající fyzické osobě jako kupujícímu, pokud koupí zboží za cenu, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1 zákona o cenách.
 
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kupující dopustí přestupku dle § 16 zákona o cenách s pokutou až do 10.000.000 Kč, jestliže výši nepřiměřeného majetkového prospěchu nelze zjistit nebo nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl tím, že
 
a) v rozporu s § 2 odst. 3 zákona o cenách zneužije svého hospodářského postavení, nebo
 
Stejná pokuta hrozí i právnické nebo podnikající fyzické osobě jako kupujícímu, pokud koupí zboží za cenu, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1 zákona o cenách.
 
Tým ECOVIS Česká republika
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.