• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Daňový balíček 2019

Daňový balíček 2019

Změny daní z příjmů, výdajových paušálů, daňového řádu a dalších předpisů obsahuje daňový balíček 2019

 


 
Dne 27. března 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony s obecnou účinností od 1. dubna 2019.
 
Pro bližší informace k jednotlivým změnám lze využít mimo jiné informace připravené Ministerstvem financí, které na svých stránkách zveřejnilo materiál obsahující paragrafované znění tohoto zákona se zvláštní částí důvodové zprávy a s odůvodněním pozměňovacích návrhů přijatých na půdě Poslanecké sněmovny Daňový balíček 2019.
 
Daňový balíček 2019 novelizuje zejména následující daňové předpisy:
 
- zákon o daních z příjmů
 
- zákon o dani z hazardních her
 
- zákon o dph
 
- insolvenční zákon (souvisí s opravami základu daně a následného snížení odpočtu dph u dlužníka)
 
- zákon o spotřebních daních
 
- celní zákon
 
- daňový řád
 
- zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
 
- zákon o Finanční správě
 
- zákon o Celní správě.
 

Zakotvení obecného pravidla proti zneužívání daňového režimu

 
Do § 8 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění byl doplněn nový odstavec 4, který představuje transpozici obecného pravidla proti zneužívání daňového režimu stanoveného v čl. 6 směrnice ATAD a současně obdobně jako v dalších evropských státech explicitně zakotvuje obecná pravidla proti zneužívání v oblasti daní do právních řádů, a je koncipována tak, aby se zákaz zneužití práva aplikoval principiálně stejně u všech druhů daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Nový obecný zákaz dopadá jak na zneužití práva, tak na jeho obcházení.
 
„(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu.“.
 
V návaznosti na nová § 8 odst. 4 daňového řádu byl do § 92 odst. 5 daňového řádu upravující dokazování doplněno nové písm. f), kterým je důkazní povinnost správce daně výslovně zakotvena i ve vztahu k prokazování účelu právního jednání a jiných právních skutečností, kterým je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu. Bude tedy na správci daně, aby zneužití práva nebo obcházení zákona prokázal.
 
Správce daně prokazuje...f) skutečnosti rozhodné pro posouzení účelu právního jednání a jiných skutečností rozhodných pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu.“
 

Nová oznamovací povinnost pro plátce daně

 
Danový balíček zavádí celou řadu nových oznamovacích povinností, a to mimo jiné (i) oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje a (ii) oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí na příslušném formuláři oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů . Oznámení se vztahuje na plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice. Příjmy plynoucí do zahraničí se neoznamují, pokud jejich souhrnná hodnota nepřesahuje v daném kalendářním měsíci 100 000 Kč.
 

Zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky

Daňovým balíčkem dochází ke zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu a vrací limity výdajových paušálů na úroveň roku 2016. Výše limitů výdajových paušálu se stanovuje takto:
 
- 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání
řemeslného, nejvýše však do částky 1 600 000 Kč,
 
- 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše však do částky 1 200 000 Kč,
 
- 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše však do částky 600 000 Kč,
 
- 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6, nejvýše lze však
uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.
 
Navýšení limitu bude poprvé použitelné za rok 2019, tj. v daňovém přiznání podaném v roce 2020.
 

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

Nový § 23e zákona o daních z příjmů obsahuje nově v souvislosti s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA. V souladu s tímto ustanovení se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob se zvyšuje o částku odpovídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší z částek
 
a) 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, nebo
 
b) 80 000 000 Kč.
 
Nadměrnými výpůjčními výdaji se pro účely daní z příjmů rozumí výpůjční výdaje, které jsou výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, po odečtení zdanitelných výpůjčních příjmů za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.
 
Se stejným účelem je zaváděno také zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.