• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Evidence skutečných majitelů se v roce 2022 změní

Ani ne po roce od přijetí nového zákona dojde k další změně evidence skutečných majitelů. Jaké změny nás čekají? 
Stávající podoba zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ zákon o evidenci skutečných majitelů“) přijatá v loňském roce neobstála před Evropskou komisí. Česká implementace pravidel AML směrnice byla natolik nesprávná, že proti České republice zahájila řízení o porušení povinnosti. Aby ČR předešla hrozícím sankcím, byla vláda nucena v krátkém čase vypracovat novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, která byla dne 7. července 2022 zrychleně v prvním čtení schválena Poslaneckou sněmovnou . Pokud novelu schválí i Senát a následně podepíše prezident Miloš Zeman, nabyde účinnosti 1. října 2022.
 
Dalším důvodem, kterým vláda odůvodnila potřebnost novely zákona o evidenci skutečných majitelů, je snížení administrativní zátěže, a to především vůči nově dotčeným subjektům, které řádně plnily své povinnosti podle stávající úpravy a dále vůči subjektům s novou evidenční povinností, a to za pomoci nástroje automatického průpisu z jiných rejstříků.
 
Posledním důvodem změny evidence skutečných majitelů je větší transparentnost organizací, která je klíčová při posuzování rizikovosti a důvěryhodnosti právnických osob.
 
Změny v evidenci skutečných majitelů
 
Značnou proměnou projde zejména část o vymezení skutečného majitele. Novela již nepočítá s rozlišením mezi tzv. koncovým příjemcem a osobou s koncovým vlivem, neboť právě toto členění je České republice Evropskou komisí z důvodu nadbytečnosti vyčítáno.
 
Vládní návrh novely zákona o evidenci skutečných majitelů též zúžil počet výjimek z evidenční povinnosti dle § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů, nově tedy své skutečné majitele budou muset v evidenci uvádět také odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek, okresní a regionální komory, politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti a v poslední řadě také honební společenstva. V návaznosti na tyto změny musela projít novelizací i velká část dalších ustanovení, která s těmito instituty souvisí a muselo v nich dojít k terminologickým a logickým změnám.
 

Koncový příjemce

 
Ustanovení § 3 zákona o evidenci skutečných majitelů, jež upravovalo definici koncového příjemce, se zcela ruší. Dosavadní rozlišování skutečných majitelů na koncové příjemce a osoby s koncovým vlivem novela zákona již neuplatňuje. Skuteční majitelé se tedy budou dělit pouze na jednak přímé či nepřímé a jednak materiální (podle § 4 zákona o evidenci skutečných majitelů ve znění návrhu), náhradní (podle § 5 zákona o evidenci skutečných majitelů) či formální (podle § 6 zákona o evidenci skutečných majitelů).
 
V praxi tak podle novely již nebude v pozici skutečného majitele bez dalšího manžel společníka s relevantně velkým podílem (nad 25 %), jenž je součástí společného jmění manželů.
 

Materiální charakteristika skutečného majitele

 
Zásadní změnou, kterou přináší novela, je zavedení jednotné charakteristiky skutečného majitele. Skutečný majitel nově právnickou osobu, či právní uspořádání, buď vlastní anebo kontroluje. Může tak přirozeně nastat situace, kdy bude skutečných majitelů existovat více. Při evidenčním posuzování mohou vlastnictví a kontrola plynout z přímých i nepřímých vztahů. Vlastnictví je určitelné jednodušeji, neboť se jedná o daný faktický stav. U institutu kontroly však stačí pouze teoretická možnost výkonu kontroly fyzickou osobou a nevyžaduje se reálný akt samotné kontroly.
 

Osoba s rozhodujícím vlivem

 
Osobou s rozhodujícím vlivem již nemusí být podle vyvratitelné domněnky pouze člen statutárního orgánu, nýbrž i další osoby, které jsou v podobném postavení nebo takové osoby zastupují. Těmi mohou být například opatrovník, insolvenční správce, či likvidátor. Skutečný majitel by tak měl být zásadně shodný s případným náhradním skutečným majitelem. Touto změnou se zároveň rozšiřuje rozsah evidenční povinnosti podle § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů na větší okruh subjektů.
 

Výjimky z evidenční povinnosti

 
Novelizací ustanovení § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů jsou zaváděny dvě hlavní změny.
 
První změnou se zavádí obecný materiální test, podle něhož lze poznat, které osoby mít skutečného majitele vůbec nemohou. Tímto testem projdou a tedy nemohou mít skutečného majitele, zejména podle písm. a) stát, samosprávné celky a některé další státní organizace a podle písm. b) jakákoli česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu a stát v ní má rozhodující vliv.
 
Druhou změnou dochází především kvůli výtkám Evropské komise ke značnému zúžení seznamu výjimek z evidenční povinnosti. Zároveň se nevyvratitelná domněnka o nemožnosti existence skutečného majitele nahrazuje domněnkou vyvratitelnou, což znamená, že i pokud se určité právní uskupení nachází v tomto seznamu výjimek, neznamená to, že nemůže mít skutečného majitele. V tomto seznamu subjektů, o kterých se má za to, že nemají skutečného majitele, zůstaly už jen a) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, b) státní podnik a národní podnik, c) evropské seskupení pro územní spolupráci, d) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec a d) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.
 
U zbývajících osob, které v seznamu § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů v navrhovaném znění již nefigurují, bude muset být po novele zákona určen a zapsán skutečný majitel.
 
K novému výše uvedenému materiálnímu testu se pojí nové ustanovení § 33a zákona o evidenci skutečných majitelů, dle kterého příslušný soud určí na návrh právnické osoby, zdali dotčená právnický osoba materiálním testem podle § 7 odst. 1 písm. b) novelizovaného zákona o evidenci skutečných majitelů projde či nikoli. Soud může postupovat i bez návrhu, a to v případě, že je to vhodné k ochraně práv třetích osob.

Přechodná ustanovení novely zákona o evidenci skutečných majitelů

 
Zákon stanovuje šestiměsíční lhůtu pro splnění evidenční povinnosti v případě subjektů, o nichž dosud platilo, že skutečného majitele nemají.
 
Novela dále zavádí speciální režim pro právnické osoby a právní uspořádání vzniklé v období jednoho měsíce ode dne účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů. V tomto období totiž nebude možné provádět zásahy do evidovaných dat z důvodu jejich rozsáhlého přepisu, a proto se na nově založené subjekty po tuto dobu nebudou uplatňovat ustanovení o odpovědnosti za nesplnění evidenční povinnosti.
 
Přechodná ustanovení také obsahují tzv. ochranné ustanovení pro právnické osoby, které řádně splnily svou evidenční povinnost podle stávající legislativy. Tyto právnické osoby budou mít pro zápis skutečného majitele, který bude odpovídat kritériím nové právní úpravy, k dispozici lhůtu šesti měsíců od nabytí účinnosti novely.
 
Další přechodné ustanovení s ohledem na praktičnost a jednoznačnost posuzování návrhů na zápis skutečného majitele stanovuje, že návrhy doručené soudu, popřípadě žádosti podané notáři, v době účinnosti dosavadní právní úpravy se vyřídí dle právního režimu platného ke dni podání.

Osvobození od soudního poplatku

 
Posledním důležitým přechodným ustanovením je osvobození od soudního poplatku při prvním zápisu, a to pro subjekty, které buď a) podle stávající právní úpravy evidenční povinnost neměly nebo b) které tu povinnost sice měly, ale podle stávající právní úpravy ji splnily, tedy zajistily zápis do evidenci skutečných majitelů. Osvobození se netýká poplatků placených notářem v případě přímých zápisů prostřednictvím notáře.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právoa poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVISpůsobící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježekmají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.