• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

COVID-19 dotace na nájemné

Nový dotační program „COVID – Nájemné“ připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Sleva na nájemném a podmínky čerpání od 26.6.2020 do 30.9.2020

 


 

Dotační program „COVID – Nájemné“ připravený MPO

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dotační program „COVID – Nájemné“, který vzala na vědomí Vláda ČR na svém zasedání usnesení č. 550 ze dne 18. 5. 2020 k Programu COVID-nájemné - Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ (dále jen „Program), obsažený v části III materiálu čj. 498/20, který je realizován na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. Kromě vzetí tohoto programu na vědomí, schválila Vláda ČR uvolnění částky až do výše 5 mld. Kč na financování tohoto programu COVID – Nájemné a současně uložila nejen realizaci tohoto programu, ale i možné změny jeho podmínek a výše podpory.
 
Text znění návrhu dotačního programu „COVID – Nájemné“ byl zveřejněn na stránkách Vlády ČR jako Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – Nájemné“.
 
Dotace v rámci programu „COVID – Nájemné“ by měla být poskytována v souladu se Sdělením Komise - Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 2020/C 91 I/01 ze dne 20.3.2020 ve znění pozdějších změn – konsolidovaná verze k 4.4.2020. Dne 12.6.2020 bylo v Úředním věstníku EU uveřejněno schválení této podpory ze strany Evropské komise ze dne 2.6.2020 pod č. SA.57464 (2020/N) v podobě Sdělení Evropské komise o Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky (2020/C 198/01).
 

Konečné znění podmínek dotačního programu „COVID – Nájemné“

 
Text schváleného znění byl zveřejněn na stránkách MPO jako VÝZVA pro program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“.
 
Výzva byla uveřejněna dne 19.6.2020 na stránkách MPO (Zveřejňujeme Výzvu k programu COVID – Nájemné, žádat o podporu bude možné od 26. června 2020) s tím, že žádosti bude možné podávat elektronicky od 26.6.2020 do 30.9.2020 a i přes předchozí alokaci prostředků pouze do výše 5 mld. Kč by mělo dojít k jejímu navýšení v případě potřeby pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů.
 

Infografika MPO - Máte nárok na podporu z programu Covid - Nájemné?

 
Infografika Covid Najemne 2020
 

Sleva na nájemném a dotace podle návrhu dotačního programu „COVID – Nájemné“

Základním principem dotačního programu by mělo být poskytnutí dotace ve výši 50% z nájemného hrazeného podnikateli provozující maloobchodní provozovny a provozoven služeb, které musely být v důsledku vyhlášeného nouzového stavu uzavřeny za podmínky, že se nájemce s pronajímatelem dohodl na slevě z nájemného ve výši 30 %.
 
Nájemce tedy uhradí pronajímateli 70% nájmu s tím, že od státu by měl dostat 50% nájmu jako dotaci zpět a fakticky se tedy bude stát na zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními proti pandemii nemoci COVID-19 podílet za období duben, květen, červen 2020:
 
- pronajímatel 30% nájmu;
 
- nájemce 20% nájmu; a
 
- stát 50% nájmu.
 
Tyto rámcové podmínky a další podmínky se mohou změnit, jelikož jak uvádí samotné podmínky: „…Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo podmínky poskytování dotace změnit. Změny poskytovatel podpory zveřejní na svém webu…. Na dotaci není právní nárok….“.
 
To, že je důležité seznámit se jednotlivými podmínkami Programu, vyplývá i z toho, že žadatel se bude muset vzdát dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti s nájemným za období březen, duben, květen, červen 2020.
 

Výhody, nevýhody a možná rizika v souvislosti s COVID-19 Nájemným

 

Nájemce

 
Pro nájemce je nespornou výhodnou možnost získat slevu na nájemném až ve výši celkem 70% nájemného za celkem 3 měsíce, tj. duben, květen a červen 2020. Rizikem je nenárokovost dotace, která nájemci nemusí být poskytnuta a tedy to, že dostane celkem pouze slevu 30% pod pronajímatele. Bude přitom záležet na obsahu dohody mezi nájemcem a pronajímatelem, zda je sleva 30% poskytnuta ze strany pronajímatele bez dalšího a nájemci nehrozí, že by musel takto poskytnutou slevu někdy v budoucnu vracet (některé návrhy dodatků k nájemní smlouvě připravené pronajímateli s takovou možností počítají).
 
Nájemce se bude muset vzdát nároku na další kompenzace ze strany státu v souvislosti s nájemným za březen, duben, květen a červen 2020, přičemž toto vzdání se musí být přiloženo již k žádosti a hrozí tedy riziko, že se nájemce bude muset vzdát svých nároků, aniž by měl jistotu, že obdrží dotaci na nájemné. Nájemce současně musí před podáním žádosti uhradit nájemné za leden a únor 2020 a ve výši požadované dotace za měsíce duben až červen 2020, tj. musí financovat i tu část nájemného (vč. DPH), na kterou bude žádat o dotaci. Lze předpokládat, že i pronajímatel bude podmiňovat poskytnutí slevy z nájemného uzavřením dohody, kterou bude vynucovat ze strany nájemce plnění některých dalších povinností, které nezbytně nutně s poskytnutím dotace nebudou souviset jak např. prodloužení nájmu, vzdání se nároků na náhradu škody, zaplacení dlužného nájemného atd.
 
Je sporné, zda může pronajímatel poskytnout nájemci i vyšší slevu z nájemného než jen 30% předpokládaných Programem a bude jistější, aby případná další sleva byla raději rozložena do jiných časových období tak, aby formálně nedošlo k nenaplnění podmínek pro čerpání dotace ze strany nájemce.
 
Nájemce musí splnit celou řadu podmínek a v případě, že by v rámci žádosti uvedl nepravdivé údaje nebo nebyl způsobilým subjektem, pak by mohl nést i nepříznivé následky spojené s vracením dotace v budoucnosti. Poskytování dotace a její vracení je upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění („RPUR“). § 22 odst. 6 RPUR stanoví, že „poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně, Výzva k provedení opatření k nápravě a výzva k vrácení dotace nebí její části není pro příjemce dotace závazná…“ Příjemce má následně na výběr ze tří možných variant postupu:
 
- výzvě zcela vyhovět a prostředky v požadovaném rozsahu vrátit;
- výzvě vyhovět částečně a vrátit část prostředků, u nichž se domnívá, že je výzva oprávněná;
- výzvě zcela nevyhovět.
 
V případě, že příjemce výzvě zcela vyhoví a vrátí prostředky v plném rozsahu, jak poskytovatel požaduje, nastává právní domněnka „že nedošlo k porušení rozpočtové kázně“, příp. v části odpovídající rozsahu vrácení prostředků, čímž je celý případ uzavřen. Poskytovatel nezahajuje žádné řízení o odvodu a ani odvod nemůže uložit, neboť k porušení rozpočtové kázně v právním slova smyslu nedošlo. Totéž se týká penále, přestože příjemce měl po určitou dobu veřejné peníze k dispozici. Pokud příjemce výzvě nevyhoví, poskytovatel dotace předává věc k řízení o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně příslušnému orgánu podle § 22 odst. 9 RPUR. Proti rozhodnutím o odvodu a penále je přípustné odvolání, o kterém rozhodují orgány uvedené v § 22 odst. 10 RPUR, případně následně též soudní přezkum.
 
V souvislosti s přípravou a podáním žádosti je také nutné si uvědomit, že nájemce jako žadatel může spáchat dotační podvod ve smyslu § 212 trestního zákoníku, který stanoví, že „(1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. (2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. (6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312). (7) Příprava je trestná.
 

Pronajímatel

 
I když to návrh Programu výslovně neuvádí, lze předpokládat, že bez uzavření písemného dohody mezi pronajímatelem a nájemcem nebude Pronajímatel nájemci slevu poskytovat a nájemce by tak nebyl schopen splnit podmínky pro poskytnutí dotace. Pokud k uzavření takové dohody dojde, lze předpokládat, že jejím obsahem mohou být další ujednání, která mohou být pro pronajímatele výhodná. I kdyby se strany držely čistě podmínek kladených na nájemce Programem, tak může být pro pronajímatelé výhodné nájemci vyhovět, jelikož nájemce bez uhrazení min. 50% nájmu za měsíce duben, květen a červen a 100% nájmu za leden a únor 2020 nebude schopen dotaci čerpat. Pokud tedy nájemce pozastavil platby nájemného, může se jedna o účinný prostředek pro pronajímatele, jak donutit nájemce k platbě nájemného.
 
I na straně pronajímatele existují trestněprávní rizika spáchání trestného činu dotačního podvodu ve smyslu § 212 trestního zákoníku, jelikož i pronajímatel musí vystavit nájemci čestné prohlášení pro účely podání žádosti nájemce o dotaci, a to v rozsahu jím potvrzovaných skutečností.
 

Další podmínky pro poskytnutí dotace na nájemném podle návrhu dotačního programu „COVID-19 – Nájemné“

 
Způsobilým výdajem dle Programu je pouze platba nájemného, příp. podnájemného v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné. Za poskytování služeb zákazníkům se pro účely Programu nepovažuje nájem či podnájem provozovny a o podporu tak nebude možné žádat dvakrát v případě, že je provozovna přenechána do nájmu a následně do podnájmu. O dotaci bude moci žádat pouze subjekt, který bude v provozovně reálně provozovat provozní činnost.
 
V případě, že není stanovena pevná částka nájemného (například u nájemních smluv s výpočtem tzv. obratového nájemného), je způsobilým výdajem pouze základní nájemné bez obratové složky vztahující se k měsícům duben, květen, červen 2020.
 
Podmínkou státního příspěvku na nájemné je dohoda nájemce s pronajímatelem na slevě z nájemného ve výši 30 %. Pokud je pronajímatelem stát, bude sleva poskytována automaticky. Výše nájemného, ze kterého se bude sleva poskytovat, bude muset být doložena dokladem o uhrazení nájemného za předcházející období, aby nedocházelo k účelovému navyšování nájemného.
 

Způsobilý žadatel o poskytnutí dotace na nájemném podle návrhu dotačního programu „COVID – Nájemné“

 
Způsobilým žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:
 
a) Je fyzickou osobou – podnikatelem, nebo právnickou osobou.
 
b) Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo provozuje podnikatelskou činnost na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona.
 
c) Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě platné nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem před datem 12. března 2020.
 
d) V důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
 
e) Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor pro provozovnu (viz definice v Příloze č. 1 Programu).
 
f) Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím4 splatných do 12. března 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle §156 daňového řádu, zák. č. 180/2009 Sb. nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.)
 

Podmínky poskytnutí podpory na nájemném podle návrhu dotačního programu „COVID – Nájemné“

 
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou:
 
- Poskytnutí slevy pronajímatelem ve výši 30 % z ceny nájmu na období měsíců dubna, května a června roku 2020. (Přípustné je, že byla před podáním žádosti uzavřena dohoda či dodatek nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu.) V případě podpory žadatele, který má pronajaty prostory od státu, tato podmínka neplatí.
 
- Žadatel musí uhradit 50 % z měsíčního nájemného za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období duben, květen a červen roku 2020 nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí dotace.
 
- V případě podpory žadatele, který má pronajaty prostory od státu, uhrazení 80 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení 80 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období duben, květen a červen roku 2020 nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí dotace.
 
- K pronajímanému prostoru může být vztažena jen jedna žádost o dotaci dle tohoto programu. Pouze v případě, že ve stejné provozovně v rámci své podnikatelské činnosti působí více nájemníků, může žadatel o podporu žádat pouze na tu část nájmu, která se vztahuje k té části provozovny, kterou užíval pro účely svého podnikání, případně za poměrnou část dle časového rozsahu využívání provozovny. (Jedná se například o situaci, kdy se nájemci střídají ve využívání provozovny.)
 

Forma a výše podpory na nájemném podle návrhu dotačního programu „COVID-19 – Nájemné“

 
Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace na nájemné. Dotace bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory (dále jen „Rozhodnutí“).
 
Podpora je poskytována nejvýše za celé období měsíců duben, květen a červen roku 2020 v případě, že podnikateli byl zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020. V případě, že nájemní smlouva skončila nebo má skončit před 30. červnem 2020, lze žádat pouze o dotaci za dobu trvání nájmu provozovny.
 
Žadatel může předložit pouze jednu žádost za stejnou provozovnu.
 
Výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 50 % měsíčního nájemného za období měsíců duben, květen a červen 2020, za současného splnění podmínek:
 
i. poskytnutí 30% slevy z nájemného ze strany pronajímatele dle článku 4 písm. a).
 
ii. platba 50 % nájemného nájemcem dle článku 4 písm. b).
 
V případě nájmu provozovny, jejíž pronajímatelem a nemovitost, v níž je situována provozovna, je stát, činí výše podpory 80 % z celkového nájemného za období měsíců duben, květen a červen 2020, za splnění podmínky platby 80 % nájemného nájemcem státu.
 
Způsobilé výdaje nesmí při přepočtu na jeden měsíc přesáhnout výši původního měsíčního nájemného prokazovaného nájemcem před 12. březnem 2020.
 
V případě, že se k nájemnému účtuje DPH, nejedná se o způsobilý výdaj a nelze na něj čerpat podporu. Výše podpory dle znění tohoto Programu se vždy vypočítává bez příslušné sazby DPH.
 
Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory, dle kurzu ČNB platného ke dni účinnosti tohoto Programu, maximálně však do výše 10 mil. Kč.
 

Ostatní podmínky podpory na nájemném podle návrhu dotačního programu „COVID – Nájemné“

 
Příjemce podpory je povinen dokumentaci spojenou s přijetím podpory, zejména pak nájemní smlouvu a všechny její dodatky uchovat po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.
 
Příjemce podpory je povinen do 10 let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly příslušné dokumentace.
 
Poskytovatel podpory si vyhrazuje právo podmínky poskytování dotace změnit. Změny poskytovatel podpory zveřejní na svém webu.
 
Na způsobilé výdaje podpořené z tohoto Programu není možné získat jinou podporu v rámci rozhodného období, kterým je duben, květen a červen 2020.
 
Podpora se poskytuje od vyhlášení výzvy Poskytovatelem podpory nejpozději do 31. prosince 2020.
 

Žádost o poskytnutí podpory na nájemném podle návrhu dotačního programu „COVID – Nájemné“ a způsob jejího předložení

 
Podání žádosti učiní žadatel o podporu vůči MPO elektronickou formou. Způsob podání žádosti bude blíže specifikován ve Výzvě vyhlášené MPO jako poskytovatelem podpory na základě Programu. Žádost bude vyhodnocena a v případě schválení podpory vydá Rozhodnutí.
 
Součástí žádosti o poskytnutí podpory jsou:
 
a) Čestné prohlášení příjemce podpory, že:
 
● všechny uvedené informace jsou pravdivé;
● je způsobilým žadatelem dle článku 3 Programu;
● při podání žádosti je a po celou dobu čerpání podpory byl podnikatelským subjektem oprávněným k provozování živnosti nebo jiné podnikatelské činnosti v pronajaté provozovně, na jejíž nájem je žádána podpora;
● nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;
● je daňovým subjektem dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád;
● nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí;
● nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích ve smyslu blokových výjimek;
● soud na jeho majetek dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku;
● dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku;
● soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
● není v likvidaci;
● podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19;
● vzdává se dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti s nájemným za období březen, duben, květen, červen 2020;
● bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace programu;
 
b) Čestné prohlášení pronajímatele (přípustné je také čestné prohlášení oprávněné osoby, která za pronajímatele jedná), jímž bude prokázáno, že:
 
● mezi příjemcem podpory a pronajímatelem existuje či existovala nájemní smlouva, jež byla uzavřena před 12. březnem 2020 s uvedením data, do kdy nájemní smlouva trvá, či je uzavřena na dobu neurčitou;
● pronajímatel není osobou spřízněnou s příjemcem podpory.
 
c) přílohy:
● doklad, potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádost neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020 lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 12. března 2020;
● doklad potvrzující uhrazení části nájemného na danou provozovnu ve výši požadované dotace;
● žadatelem podepsaný návrh dohody, že jsou vyrovnány veškeré nároky žadatele vůči České republice z titulu náhrady škody způsobené opatřeními uvedenými v bodu 3, písm. d) této výzvy.
● V případě podpory podle bodu 5 d) tohoto programu doklad, potvrzující uhrazení DPH ze 70 % nájemného za období od 1. 4. 2020 do dne podání žádosti o poskytnutí podpory, pokud splatnost tohoto nájemného nastala do dne podání žádosti o poskytnutí podpory.
● V případě podpory žadatele, který má v nájmu provozovnu od státu, doklad, potvrzující uhrazení DPH z 80 % nájemného za období od 1. 4. 2020 do dne podání žádosti o poskytnutí podpory, pokud splatnost tohoto nájemného nastala do dne podání žádosti o poskytnutí podpory.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.