• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Sankce za neprovedení zápisu skutečných majitelů v ČR, Německu a Rakousku

Porovnání následků opomenutého zápisu do rejstříku skutečných majitelů v ČR, Německu a Rakousku 

Právní předpisy o sankcích za nezapsání do evidence skutečný majitelů v ČR, Německu a Rakousku

 
Požadavky 5. směrnice Evropského parlamentu a radybyly v členských státech implementovány různými způsoby. V České republice byla ustanovení 5. směrnice proti praní špinavých peněz zakotvena v českém zákoně č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Německo schválilo novou regulaci v zákoně GwG (Money Laundering Act), který se konkrétně týká zápisu do rejstříku skutečných majitelů (v Německu „Transparenzregister“) v oddílech 18 až 26a GwG. Právním základem pro evidenci skutečných majitelů v Rakousku (v Rakousku "Register der wirtschaftlichen Eigentümer") je WiEReG (Zákon o evidenci skutečných majitelů).
 

Pokuta za opomenutý zápis údajů do evidence skutečných majitelů

 
Jedním z typů sankcí je ukládání pokut. Za nezapsání skutečného majitele do evidence, nezapsání nových údajů a porušení povinnosti součinnosti zapsané osoby, bude podle § 55 odst. 2 zákona o evidenci skutečných majitelů možné uložit pokutu až do 500 000 Kč. V Německu jsou tyto správní delikty trestány pokutami až do výše 150 000 EUR, pokud se jedná o úmyslné spáchání a v opačném případě pokutami do 100 000 EUR. V případě závažného, opakovaného nebo systematického porušení lze správní delikt sankcionovat podle § 56 odst. 3 GwG pokutou až do výše 1 000 000 EUR nebo pokutou až do výše dvojnásobku ekonomického prospěchu získaného z porušení. Podle § 15 odst. 1 WiEReG jsou výše uvedené činy v Rakousku postižitelné jako finanční delikty a trestají se pokutou do 200 000 EUR v případě úmyslného spáchání a pokutou do 100 000 EUR v případě hrubého nedbalostního trestného činu.
 
V Rakousku jsou další finanční přestupky a finanční delikty, uvedeny v § 15 odst. 2 až 6 zákona WiEReG, sankcionovány pokutami až do výše 75 000 EUR. Jedná se mimo jiné o úmyslné předávání datových záznamů nebo výpisů, které obsahují datové záznamy a které jsou označeny informačním blokem nebo omezením přístupu, třetím stranám.
 

Správní pokuta za neprovedení zápisu skutečných majitelů v České republice, Německu a Rakousku

 
Pouze rakouský WiEReG stanovuje správní pokuty. Správní pokutou (Zwangsstrafe) ve smyslu § 111 BAO (Bundesabgabenordnung) je třeba rozumět pokutu, uloženou finančními úřady, za účelem vynucení uposlechnutí příslušných nařízení na poskytnutí plnění. Žádost a hrozba správní pokutou musí být učiněna písemně v souladu s § 111 odst. 2 BAO. Pokud skutečný majitel není informován, může rakouský daňový úřad stanovit lhůtu odkladu v délce šesti týdnů v souladu s § 16 WiEReG. Při nedodržení této dodatečné lhůty může rakouský finanční úřad uložit správní pokutu v souladu s § 111 BAO.
 

Oznámení o opomenutém zapsání v Německu

 
Kromě pokut se v Německu přestupek veřejně oznamuje. Poté, co orgán informuje adresáta o opatření nebo rozhodnutí o pokutách, je konečné opatření a nesporné rozhodnutí o pokutách, které byly uloženy kvůli porušení GwG, zveřejněno na webových stránkách orgánu (rozhodnutí o pokutách (Transparenzregister)). Podle § 57 GwG je zveřejněno pravomocné opatření a nenapadnutelné rozhodnutí o pokutách, které byly uloženy za jeho porušení. Zveřejňuje se druh a charakter porušení, a za takové porušení odpovědné fyzické a právnické osoby nebo sdružení osob.
 

Zákaz vyplácení podílů na zisku a odpovědnost statutárních orgánů ČR

 
Zákaz vyplácení podílu na zisku se nevyskytuje v německém ani rakouském, pouze v českém právním řádu. Tento zákaz je stanoven v § 53 zákona o evidenci skutečných majitelů a ten stanoví, že pokud skutečný majitel obchodní korporace není zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí mu být vyplacen podíl na zisku, ani podíl na prospěchu takové právnické osoby nebo právní smlouvy.
 
Zákon o evidenci skutečných majitelů však neupravuje případ, kdy je společníkem zahraniční právnická osoba, která podle právního řádu, podle kterého byla založena, není povinna uvádět skutečného majitele.
 

Zákaz výkonu hlasovacích práv na valných hromadách v České republice

 
Ve srovnání s Německem a Rakouskem dochází k odnětí hlasovacích práv na valné hromadě pouze v českém právu. V případě obchodní společnosti s jediným akcionářem, nebo má-li příslušný akcionář většinu hlasovacích práv na svůj podíl potřebných k rozhodování, může tato sankce způsobit nezpůsobilost společnosti k jednání. V důsledku toho již korporace nemůže rozhodovat o jmenování jednatele ani o rozdělení zisku.
 

Orgány příslušné k projednání správních deliktů v ČR, Německu a Rakousku

 
Podle § 57 českého zákona o evidenci skutečných majitelů může sankce ukládat obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jejímž území má podezřelý bydliště. V Německu správní delikty stíhá Spolkový úřad pro správu jako příslušný orgán podle § 56 odst. 5 německého GwG. Na druhé straně v Rakousku donucovací sankce, jakož i jejich vybírání, zabavení a převod, ukládá rakouský finanční úřad jako příslušný orgán, v souladu s § 14 odst. 6 rakouského WiEReG. Ustanovení § 15 odst. 8 WiEReG ve spojení s § 58 odst. 1 písm. B FinStrG (finanční trestní právo) ukládá rakouskému daňovému úřadu nahlásit finanční přestupky úřadu pro boj proti podvodům.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právoa poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVISpůsobící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježekmají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.