• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Odpovědnost uživatele robota – umělá inteligence u automobilů a v průmyslu

Odpovědnost uživatele robota - umělé inteligence u automobilů a v průmyslu

Velmi aktuální otázkou je existence autonomních vozidel, jejichž běžné používání předpokládají výrobci aut již v roce 2021. Myslíme si ale, že je přeci jen nutné se touto problematikou zabývat. V současně době jsou do automobilů běžně instalovány autonomní systémy (například inteligentní tempomaty), na které lidé čím dál více spoléhají. I takový dílčí systém může způsobit škodu, pokud selže. Celý koncept autonomních automobilů míří na zvýšení bezpečnosti na silnicích, ale sami výrobci přiznávají, že vznik případné škody nebude nikdy možné zcela vyloučit. Ve světle výše uvedeného lze proto uzavřít, že dokud budou tyto automatizované systémy autonomních automobilů vyžadovat lidskou kontrolu a dozor, bude možné uplatnit odpovědnost za škoda způsobenou věcí podle ustanovení § 2937, který jako primárně odpovědnou osobu stanoví toho, kdo měl mít nad věcí, která způsobila škodu, dohled, případně jejího vlastníka. Zprostit se povinnosti k náhradě škody lze v případě, že taková osoba prokáže, že nad věcí dohled nezanedbala.

Jakmile budou ale automobily zcela samostatné, a nebudou ke svému fungování potřebovat asistenci či dohled člověka, odpovědnost za škodu způsobenou takovým automobilem bude primárně přenesena na jejich výrobce, a to podle ustanovení § 2939 a následujících občanského zákoníku, a bude tedy posuzována jako škoda způsobená vadou výrobku. V této souvislosti je nutné zmínit, že výrobci automobilů s tímto závěrem do budoucna souhlasí.

Stejný princip lze aplikovat i na zčásti autonomní technologie výrobních linek a zařízení v továrnách. Dokud nebudou tyto zařízení natolik autonomní, že se obejdou zcela bez lidského dozoru a kontroly, dopadne odpovědnost za škodu jimi způsobenou na toho, kdo dané zařízení provozuje v souladu s ustanoveními o odpovědnosti za provozování zvlášť nebezpečného provozu, případně o odpovědnosti za škodu způsobenou věcí.

Ve zdravotnictví představuje umělá inteligence obrovský pokrok a přináší zcela nové možnosti diagnózy a léčby. Ředitel právní kanceláře České lékařské komory, JUDr. Jan Mach v roce 2015 v časopise Lékařské komory ve svém článku uvedl, že za škodu způsobenou věcí, která nebyla vadná, byla použita správně a lege artis, a nad jejímž uskladněním nebyl zanedbán řádný dohled, poskytovatel neodpovídá. Odpovědnost tudíž opět dopadne na výrobce takové věci. Problémem může být, že výrobci v oblasti poskytování lékařských služeb jsou proti velkým automobilkám nesrovnatelně menší společnosti. Podle JUDr. Jana Macha je tedy v této oblasti důležité klást důraz zejména na vytvoření pojistného systému výrobců, jelikož vysoké částky za náhradu škody způsobené na lidském životě a zdraví by byly pro tyto menší společnosti v mnoha případech likvidační.

Celou problematiku odpovědnosti výrobce za vadný výrobek je pak nutné posuzovat vedle českého občanského zákoníku i ve světle Evropského práva. Článek 6 odst. 1 směrnice 85/374 o odpovědnosti za vadné výrobky potom stanoví, že „Výrobek je vadný, neposkytuje-li bezpečnost, kterou je osoba oprávněná očekávat, s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně: a) prezentace výrobku; b) použití, které lze u výrobku důvodně očekávat; c) doby uvedení výrobku do oběhu.“ V každém případě je samozřejmě nutné prokázat příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a vzniklou škodou.

Pokud jde o lékařská zařízení a přístroje, je nutné konstatovat, že s ohledem na jejich funkci a situaci zvláštní zranitelnosti pacientů, kteří uvedená zařízení používají, jsou požadavky na bezpečnost týkající se těchto zařízení zvláště vysoké, a to zejména s přihlédnutím k tomu, jakou míru bezpečnosti očekávají od takových výrobků sami pacienti.
 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.