Náš tým

Advokáti

_MG_6448 (4)

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

Mojmír Ježek působil přes 10 letech v prestižních zahraničních kancelářích působících v Praze, německé Noerr a americké White&Case a následně přes 8 let jako zakládající společník advokátní kanceláře rutland ježek. Kromě angličtiny je jako absolvent rakouského dvojjazyčného gymnázia ve Znojmě bilingvní v němčině, a proto patří mezi jeho klienty celá řada firem z německy mluvících zemí. Mojmír dále poskytuje poradenství celé řadě českých firem a privátním klientům zejména v oblasti transakčního poradenství, korporátního práva, finacování, sporné agendy atd. ....

_MG_6491 (4)

Mgr. Eliška Čáslavská

Eliška Čáslavská je specialistkou na obchodní a občanské právo, zaměřuje se zejména na právo obchodních korporací, pracovní právo, právo nemovitostí a spornou agendu. Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Universität Passau nastoupila Eliška jako advokátní koncipientka do rutland ježek, se kterou úzce spolupracovala i jako advokátka po složení advokátní zkoušky v roce 2015. Eliška poskytovala poradenství mezinárodním korporacím i privátní klientele nejen v rámci národních a přeshraničních přeměn, ale i v pracovněprávních sporech a jiné sporné agendě.

_MG_6422 (4)

Mgr. Roman Macháček

Roman Macháček je advokátem a insolvenčním správcem. Specializuje se zejména na M&A, transakční poradenství, restrukturalizace a insolvence, IT právo a ochranu osobních údajů. Roman vystudoval Právnickou fakultu UK a University of Sheffield. Od roku 2013 působil v rutland ježek na pozici advokátního koncipienta a následně na pozici advokáta se zaměřením zejména na komplexní právní poradenství developerům, včetně akvizic nemovitostních projektů. ...

_MG_7849 male pro web

Mgr. Jaroslav Hotař

Jaroslav Hotař má zkušenosti jak z advokacie tak i z poskytování právního poradenství v rámci velkých korporací jako in house counsel. Jaroslav působil několik let v pražské pobočce německé advokátní kanceláře Gleiss Lutz, dále jako vedoucí právního oddělení ve společnosti AHOLD Czech Republic a PASSERINVEST GROUP a má zkušenosti z poskytování poradenství v ACCENTURE. Jaroslav je také soudním tlumočníkem z anglického jazyka a v právní praxi se specializuje zejména na nemovitostní právo, korporátní právo a neziskový sektor...

_MG_0332 čtverec

JUDr. Tomáš Nahodil

Tomáš Nahodil se specializuje na zastupování klientů před nejvyššími soudními instancemi – Nejvyšším, Nejvyšším správním a Ústavním soudem. Klienty zastupuje i před Evropským soudem pro lidská práva. Věnuje se zejména civilnímu procesu a právu katastrálnímu, přestupkovému, správnímu a ústavnímu. Ústavní a správní právo také od roku 2013 zkouší u advokátních zkoušek České advokátní komory. Tomáš má víc než desetileté zkušenosti se zastupováním klientů ve správním soudnictví, jeho mediálně nejznámějším případem, řešeným Ústavním soudem, je úspěšné znovuotevření restituce areálu opočenského zámku na Královéhradecku. Je autorem celé řady článků pro časopisy Ekonom, Právní rádce, Jurisprudence a Veřejná správa a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu, vydávanému už od roku 2005, a k zákonu o místním referendu. ...

David Strupek advokát

Mgr. David Strupek

David Strupek se ve své více jak dvacetileté advokátní praxi zaměřoval především na sporné řízení, a to v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného i trestního, včetně projednávání mimořádných opravných prostředků před nejvyššími soudními instancemi. Disponuje značnými zkušenostmi z ochrany lidských práv a svobod a prosazování práv dle antidiskriminačního zákona a podílel se na utváření české antidiskriminační judikatury i přes absenci hmotněprávní úpravy. Specializuje se dále mimo jiné na oblast ochrany rodinného života, zejména v případech oddělení dítěte od rodičů a náhradní rodinné péče, ale i v případech rozvodových sporů rodičů a zastupování v soudních řízeních a trestních kauzách. ....

Petr Běhan advokát

Mgr. Petr Běhan, Ph.D.

Petr Běhan se specializuje na problematiku hospodářské soutěže, veřejných zakázek, evropského práva a poradenství pro české i zahraniční podnikatele nejen v obchodní a občanskoprávní oblasti, ale i při zastupování v soudních a rozhodčích řízení. Petr Běhan kromě výkonu advokacie působí jako rozhodce a poradce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast hospodářské soutěže a veřejných zakázek a jako člen rozkladových komisí ÚOHS. Petr Běhan poskytuje zejména právní poradenství v oblasti soutěžního práva, spojování soutěžitelů – posouzení spojení, schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zastupuje klienty před ÚOHS, řeší spory souvisejících se zneužíváním dominantního postavení a posuzuje smlouvy a smluvní ujednání z hlediska zakázaných ujednání kartelového práva ať již vertikálních či horizontálních smluvních vztahů. ....

Office support

_MG_6526 (4)

Mgr. Karolína Ederová

Karolína Ederová je office managerkou a má rozsáhlé zkušenosti se zajištěním chodu advokátní kanceláře z dřívejšího působení v advokátní kanceláři rutland ježek...