• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Русский
 • 中文 (中国)
 • Türkçe
 • Français

O ECOVIS Česká republika

Auditorské služby

Poradenské služby v oblasti auditorských služeb a podnikového poradenství poskytuje společnost ECOVIS blf s.r.o., kterou založili v roce 2006 Ing. Miloš Fiala a Ing. Jan Bláha, jež mají v oblasti auditu dlouholeté zkušenosti. Odbornost a klientský  přístup týmu o téměř 20 profesionálech tak povyšuje tuto společnost mezi přední poskytovatele auditorských služeb na tuzemském trhu, což potvrzuje i výčet řady velmi prestižních firem, které využívají služeb ECOVISu a mezinárodní poradenské skupiny.

Auditoři poskytují zejména následující služby:

Ověření účetní závěrky společnosti - tato služba představuje nejvýznamnější část činnosti společnosti. Společnost provádí ověření účetní závěrky, resp. konsolidované účetní závěrky sestavených jak v souladu s Českými účetními standardy, tak Mezinárodními účetními standardy IAS/IFRS. Standardní součástí tohoto balíku činností je také vypracování dopisu vedení společnosti, ve kterém auditor upozorňuje na případná zlepšení systému vedení účetnictví, resp. nastavení a funkčnosti vnitřního kontrolního prostředí.

Finanční Due Diligence - tato služba představuje důležitý prvek, který je nezbytně nutný při koupi společnosti. Tato služba vhodně doplňuje ostatní služby, které ECOVIS poskytuje v oblasti M&A.

IAS/IFRS - v oblasti IAS/IFRS společnost poskytuje poradenství při zavádění výkaznictví v souladu s IAS/ISFR. Toto poradenství představuje identifikaci rozdílů mezi Českými účetními standardy a IAS/IFRS jež jsou relevantní pro danou společnost, příprava manuálu pro přípravu účetní závěrky, resp. konsolidované účetní závěrky, příprava překlápěcího můstku do IAS/IFRS, příprava konsolidačního balíčku atd.

Procesní analýzy - tato služba představuje detailní popis jednotlivých transakcí uvnitř společnosti, včetně propojení nositelů transakcí s jejich odběrateli a dodavateli a tím i celou organizační strukturou. Zjištění skutečného procesního stavu společnosti a systému vnitřních kontrol je základním předpokladem pro jejich optimalizaci.

Balanced ScoreCard - jedná se o činnosti navazující na procesní analýzy jež vychází z cíle měřit jednotlivé procesní kroky. V úzké spolupráci s klientem společnost asistuje při stanovení KPI, zajištění rovnováhy těchto ukazatelů a následném reportingu vedení společnosti.

Blíže viz www.ecovisblf.cz

Corporate Finance

Poradenské služby v oblasti investičního bankovnictví poskytuje v rámci české sítě ECOVIS společnost ECOVIS Corporate Finance CZ s.r.o. ("ECF"). ECF staví na více než desetiletých zkušenostech klíčových členů týmu, kteří se účastnili a asistovali při mnoha významných transakcích v České republice, na Slovensku a dalších zemí střední Evropy, stejně tak i v Číně. Zkušenosti zahrnují zastupování klientů z řad velkých českých i zahraničních firem jak na straně kupujícího tak i prodávajícího.

Poradci v oblasti investičního bankovnictví asistují zejména v následujících oblastech:

fúze a akvizice (M&A) zahrnuje především identifikaci vhodných akvizičních cílů, vyjednávání o převzetí cíle, organizaci nákupního procesu, koordinaci dalších poradců nutných pro úspěšné zvládnutí transakce, ocenění akvizičního cíle v rámci hloubkové prověrky (due diligence), zajištění financování a vypořádání transakce;

divestice obnáší zejména přípravu, návrh a koordinaci prodejního procesu, identifikaci a oslovení potenciálních zájemců/investorů, příprava informačního memoranda, příprava a organizace due diligence (data room, manažerské pohovory atd.), nastavení optimální struktury transakce, výběr nejlepší nabídky a vypořádání transakce;

finanční restrukturalizace spočívá v nalezení a aranžování optimální struktury financování současných podnikatelských aktivit, stejně jako volbu a realizaci nejvhodnějších forem financování vzhledem ke strategickým záměrům společnosti;

kapitálové trhy spočívá zejména ve využití instrumentů kapitálových trhů, jakými jsou především akcie (IPO, SPO, private placement) a dluhopisy, pro dlouhodobé financování společnosti, doporučení ohledně velikosti, formy, trhu, struktury a indikativního ocenění chystané emise, v přípravě a navržení optimálního procesu emise;

finanční poradenství je součástí předchozích aktivit, ale lze jednotlivé části, jakými jsou analýza akvizičních cílů, divestiční strategie, ocenění apod., využít samostatně.

Blíže viz www.ecovis-cf.cz

Daňové poradenství a účetnictví

Daňový tým ze společnosti ECOVIS CBC Tax s.r.o. je schopen poskytovat komplexní daňové poradenské služby.

V oblasti daňových služeb nabízí:

 • Služby související s dodržováním předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob včetně přípravy daňových přiznání a podkladové dokumentace
 • Služby související s dodržováním daňové povinnosti
 • Daňové služby v oblasti nemovitostí
 • Služby ohledně DPH
 • Daňová due diligence a další daňové služby související s akvizicí a prodejem cílových společností
 • Poradenská služba v oblasti mezinárodního zdanění
 • Daňové strukturování
 • Zastoupení v komunikaci s finančními úřady
 • Přehledy dokumentace o převodním oceňování, vypracování dokumentace o převodním oceňování
 • V účetní oblasti nabízí mimo jiné:
 • komplexní účetní služby v souladu s platnou českou legislativou
 • evidenci a sledování pro účely DPH
 • zpracování a podání daně z přidané hodnoty - čtvrtletně nebo měsíčně
 • příprava účetní závěrky, tj. uzavírací operace, sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty a komentářů (v případě potřeby i výkazu peněžních toků)
 • Poskytují komplexní mzdové služby:
 • příprava všech mzdových záznamů
 • plnění bankovního příkazu bance za úhradu záloh na daň z příjmů, příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění
 • příprava výplatních listů a platových řádů zaměstnanců v požadovaném formátu
 • plnění ohlašovací poovinnosti ohledně zaměstnanců příslušným orgánům
 • roční vypořádání daně pro zaměstnance, kteří nepodá individuální daňové přiznání

Blíže viz www.ecovis.com/cz