• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Diskuzní fórum církevní restituce 28.11.2018

Diskuzní fórum církevní restituce 28.11.2018

Dne 28.11.2018 se uskutečnilo diskuzní fórum na téma Církevní restituce v praxi po šesti letech v aule Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Jeho shrnutí bylo zveřejněno na webových stránkách mediálního partnera Česká justice. Příspěvky, které byly promítány, je možné stáhnout na níže uvedených odkazech. Příspěvek Státního pozemkového úřadu shrnuje mimo jiné aktuální údaje ohledně probíhajících či nově zahájených řízení ve věci církevních restitucí, úspěšnost a celkovou statistiku týkající se církevních restitucí. V rámci uskutečněné diskuze a závěrů ohledně výkladu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je nutné zdůraznit, že z hlediska developerů a investorů do nemovitostí i nadále existuje nutnost věnovat pozornost historickým vlastnickým vztahům pro případ, že by původním vlastníkem nemovitostí byly církevní právnické osoby a případné převody, uskutečněné do přijetí zákona o církevních restitucích, by tak mohly být považovány za neplatné v důsledku rozporu s blokačními ustanoveními zvláštních restitučních zákonů.

Zdanění církevních restitucí a ústavnost tohoto záměru

Vzhledem k tomu, že se původně předpokládaná délka celé akce v důsledku diskuze a nových příspěvků prodloužila o více než jeden a půl hodiny, je možné příspěvek JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D., advokáta, emeritního soudce Ústavního soudu České republiky a bývalého předsedy České advokátní komory, na téma protiústavnosti případného zdanění náhrad vyplácených v rámci církevních restitucí zhlédnout na níže uvedeném odkazu:

Příspěvky:

Státní pozemkový úřad - 6 let církevních restitucí z pohledu SPÚ diskusní fórum 28.11.2018
Ing. Anna De Pinová, vedoucí Oddělení restitucí Státního pozemkového úřadu
Mgr. Ilona Landová, odborný rada Oddělení restitucí Státního pozemkového úřadu

Ing. Herdová - Církevní restituce versus privatizace Rybářství Třeboň
Ing. Magdalena Herdová, místopředsedkyně představenstva Rybářství Třeboň Hld. a.s.

Mgr. Barus - 6 let restitucí - práce archiváře 28.11.2018
Mgr. Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického
 

Závěry:

• na rozdíl od nemovitých věcí neexistuje v případě restituce movitých věcí žádná státem garantovaná evidence (Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického)

• archivy jsou stále tím nejlepším místem uchovávání dokladů k restitučním nárokům církví (Martin Barus, archivář Biskupství litoměřického)

• poslanecký záměr zdanit náhrady, vyplácené církvím a náboženským společnostem, je protiústavní (Stanislav Balík, advokát a bývalý ústavní soudce)

• tyto náhrady nelze zdanit též proto, že již byly církvím a náboženským společnostem poskytnuty, na čemž nic nemění skutečnost, že stát jejich výplatu rozložil do splátek (Jakub Kříž, advokát a spoluautor komentáře k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

• zatímco zahrádková nebo chatová osada nacházející se na pozemku dotčeném restitučním nárokem je podle jiného restitučního předpisu (typicky dle zákona o půdě) důvodem pro jeho nevydání, tak v případě restituce dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi vydání pozemku nebrání (Anna De Pinová, Státní pozemkový úřad)

• Státní pozemkový úřad vystupuje ve dvojí roli: jednou jako povinná osoba a podruhé jako správní orgán rozhodující o restitucích. Jde o důsledek sloučení bývalého Pozemkového fondu (ten byl povinnou osobou) se strukturou pozemkových úřadů (správních orgánů) do jednoho Státního pozemkového úřadu. Toto řešení však není šťastné a vyvolává pochybnosti o nestrannosti Státního pozemkového úřadu (Miroslav Popelář, advokát se specializací na restituční spory; Jakub Kříž, advokát a spoluautor komentáře k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

• privatizační zákony z devadesátých let výslovně zakazovaly privatizaci původního církevního majetku (Jakub Kříž, advokát a spoluautor komentáře k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

• Státní pozemkový úřad (SPÚ) nedodržuje zákonné lhůty k uzavření dohod o vydání původního církevního majetku oprávněným osobám (vystupuje-li SPÚ v postavení povinné osoby), ani lhůty k vydání správních rozhodnutí (vystupuje-li SPÚ v postavení správního orgánu) (David Kučerka, teolog, právník, daňový poradce, vedoucí právního oddělení správy majetku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou)

• jako rozporné v souladu s účelem zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se jeví, aby původní církevní majetek, který byl v rozporu s blokačními paragrafy zvláštních zákonů převeden ze státu na třetí osobu, zůstal státu i poté, co se církev nebo náboženská společnost sice dovolá neplatnosti tohoto převodu a majetek se tak vrátí státu, ale církev už vůči státu neuspěje s nárokem na jeho restitucí. Ponechání tohoto majetku ve vlastnictví státu jen způsobuje nové křivdy třetím osobám (Jakub Kříž, advokát a spoluautor komentáře k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi; Magdalena Herdová, místopředsedkyně představenstva Rybářství Třeboň Hld. a.s.; Michaela Šerá, advokátka se specializací na restituční spory)

• rozlišování zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi na restituci původního církevního majetku zemědělského a nezemědělského je nesystémové a v praxi působí aplikační problémy (Jakub Kříž, advokát a spoluautor komentáře k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

• Benešovy dekrety jako jedna z výluk z restituce původního církevního majetku jsou nesystémové. Pokud totiž tyto dekrety na původní církevní majetek skutečně dopadly, tak pak se tento majetek stal majetkem státu už před 25. únorem 1948, a proto je z restituce stejně vyloučen (Jakub Kříž, advokát a spoluautor komentáře k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

• k podání určovací žaloby dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi není třeba tvrdit ani prokazovat naléhavý právní zájem (Tomáš Nahodil, advokát, specialista na ústavní a správní právo)

• právo na podání této žaloby se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě, jejíž běh se započal dnem účinnosti § 18 odst. 1 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, tj. 1. ledna 2013 (Jakub Kříž, advokát a spoluautor komentáře k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

• určovací žalobou dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se nelze domáhat restituce toho původního církevního majetku, který od státu ještě před vyhlášením tohoto zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nabyly kraje (Tomáš Nahodil, advokát, specialista na ústavní a správní právo)

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Tomáš Nahodil

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: tomas.nahodil@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.