• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů v roce 2021

Změna evidence skutečných majitelů, sankce za nezapsání údajů a nesprávný zápis a další změny od roku 2021 

Vládní návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů

 
V červnu roku 2020 předložila Vláda ČR Ministerstvem spravedlnosti připravený návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů Poslanecké sněmovně. Cílem návrhu bylo promítnout požadavky, které přinesla tzv. 5 AML směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, do české legislativy a administrativně zjednodušit zápis skutečného majitele do evidence. Poslaneckou sněmovnou dne 19.1.2021 schválené znění bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 3.2.2021 a účinnosti nabude 1.6.2021 jako nový zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.
 
Zároveň Poslanecká sněmovna již dříve na základě této 5 AML směrnice schválila s tímto zákonem úzce spojenou novelu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která bude klást s účinností od 1.1.2021 jako zákon č. 527/2020 Sb., mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů v rámci předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti vyšší nároky na identifikaci rizikových klientů právě skrze zjištění skutečných majitelů.
 
Pokud hledáte skutečného majitele firem z jiných zemí EU, můžete využít např. tento Seznam rejstříků skutečných majitelů v jednotlivých zemích EU.
 

Přesnější vymezení pojmů evidence skutečných majitelů v České republice

 
V úvodních ustanoveních návrhu nového zákona o evidenci skutečných majitelů je skutečný majitel definován jako každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.
 
Koncovým příjemcem je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání (dále jen „prospěch“), a tento prospěch dále nepředává.
 
Osobou s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání.
 

Definice koncového příjemce

Koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává; má se za to, že prospěch předáván není. Koncovým příjemcem obchodní korporace je každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace (dále jen „podíl na prospěchu“) větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není.
 
Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na prospěchu se v případě a) řetězení podíly na prospěchu, na které mají právo navázané osoby nebo právní uspořádání, násobí a b) větvení součiny podílů na prospěchu z jednotlivých řetězení sčítají.
 

Definice osoby s koncovým vlivem

 
Osoba s koncovým vlivem v obchodní korporaci je každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací. Má se za to, že osobou s koncovým vlivem v jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo sociálním družstvu je každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu. Na to, že fyzická osoba je osobou s koncovým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.
 
Pro účely výpočtu výše nepřímého podílu na hlasovacích právech se v případě
 
a) řetězení podíly na hlasovacích právech, které mají navázané osoby nebo právní uspořádání, násobí, přičemž, s výjimkou podílu na hlasovacích právech v korporaci, která je předmětem výpočtu, se jako
 
1. 100% počítají podíly na hlasovacích právech zakládající domněnku ovládání podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací a
 
2. 0% počítají podíly neuvedené v bodě 1.
 
b) větvení součiny podílů na hlasovacích právech z jednotlivých řetězení sčítají.
 

Definice osoby ve vrcholném vedení

 
Osobou ve vrcholném vedení je každá fyzická osoba, která zajišťuje každodenní nebo pravidelné řízení výkonu činností právnické osoby jako je obchodní vedení a při tom je:
 
1. členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou v obdobném postavení nebo zastupuje právnickou osobu v tomto orgánu, nebo
2. přímo podřízena statutárnímu orgánu právnické osoby nebo jeho členovi Osoba s koncovým vlivem v obchodní korporaci je každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací.
 
Platí, že každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím skutečným majitelem,
 
a) nelze-li žádného skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evidující osobě rozumně požadovat, nebo
b) je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele (ČR a další specifické v zákoně vyjmenované organizace).
 
Je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele podle § 7 zákona, a zároveň je koncovým příjemcem korporace jiná osoba, platí, že skutečnými majiteli korporace jsou každá osoba ve vrcholném vedení této korporace a každá fyzická osoba, která je jejím koncovým příjemcem.
 
Je-li osobou s koncovým vlivem právnická osoba, jejíž skutečný majitel je určen podle výše uvedeného, platí, že každá osoba v jejím vrcholném vedení je také skutečným majitelem všech korporací v jí podřízené struktuře vztahů.
 

Definice skutečného majitele u fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti a svěřenského fondu

 
Platí, že skutečným majitelem fundace je vždy také každá fyzická osoba,
 
a) která je jejím zakladatelem,
b) která je členem její správní nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení nebo
c) v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel.
 
Platí, že skutečným majitelem ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je vždy také každá fyzická osoba, která je jejich
 
a) zakladatelem nebo
b) ředitelem nebo členem jeho správní nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení.
 
Platí, že skutečným majitelem právního uspořádání (svěřenského fondu) je vždy také každá fyzická osoba, která je
 
a) jeho zakladatelem,
b) jeho svěřenským správcem,
c) oprávněná k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo
odvolat svěřenského správce nebo obmyšleného,
d) jeho obmyšleným nebo
e) z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo je spravováno, není-li obmyšlený.
 
Je-li ve funkci fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti a svěřenského fondu právnická osoba, platí, že skutečným majitelem je skutečný majitel této právnické osoby.
 

Osoby a organizace bez skutečného majitele

 
Platí, že skutečného majitele nemají
 
a) stát a územní samosprávný celek,
b) dobrovolný svazek obcí,
c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,
d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
e) veřejná výzkumná instituce,
f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
g) státní podnik a národní podnik,
h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
i) evropské seskupení pro územní spolupráci,
j) politická strana a politické hnutí,
k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
m) honební společenstvo,
n) společenství vlastníků jednotek,
o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec a
p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.  

Evidující osoba a povinnost záznamu kroků za účelem zjištění a identifikování osoby skutečného majitele

 
Evidující osobou je právnická osoba, která má skutečného majitele, nebo svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení u zahraničního svěřenského fondu (dále jen „svěřenský správce“) právního uspořádání.
 
Evidující osoba má povinnost získávat a zaznamenávat o svém skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání úplné, přesné a aktuální údaje. Jedná se zejména o následující údaje:
 
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele,
b) údaj o povaze postavení skutečného majitele,
c) údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,
d) údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitel, není-li založeno podílem,
e) popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů v rozsahu podle písmen h) a i) o právnických osobách nebo právních uspořádáních ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně vystupujících ve struktuře vztahů,
f) den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem
g) den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem,
 
Evidující osoba má dále povinnost zaznamenávat kroky učiněné při zjišťování skutečného majitele v případech, kdy je skutečným majitelem korporace určena osoba ve vrcholném vedení. Zjištěné údaje uchovává údaje po dobu, po kterou je fyzická osoba skutečným majitelem, a dále 10 let od zániku jejího postavení skutečného majitele.
 
Evidující osoba je také povinna sdělit na žádost výše uvedené údaje povinné osobě podle zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo na pokyn Finančnímu analytickému úřadu, soudu, orgánu činnému v trestním řízení, orgánu Finanční správy České republiky a orgánu Celní správy České republiky.
 
Evidující osoba je povinna zajistit, aby platné údaje o jejím skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání odpovídaly skutečnému stavu. Návrh na zahájení řízení o zápisu skutečného majitele soudem nebo notářem musí podat bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (dle přechodných ustanovení do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona, pokud nemá žádné údaje zapsány a do 1 roku, pokud jde o aktualizaci již zapsaných údajů. Tato povinnost je splněna i tehdy, pokud došlo k automatickému propisu údajů.
 
Evidující osoba má vůči skutečnému majiteli, koncovému příjemci, osobě s koncovým vlivem a osobě, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osobě s koncovým vlivem nárok na poskytnutí potřebné součinnosti, včetně sdělení vzniku svého postavení ke splnění jejích povinností.
 

Veřejný přístup k údajům o skutečném majiteli

 
Údaje o skutečném majiteli jsou v evidenci skutečných majitelů přístupné nejen po celou dobu trvání dotčené osoby, ale min. 5 let ode dne zániku právnické osoby nebo právního uspořádání.  
Každý bude oprávněn obstarat si prostřednictvím internetových stránek Ministerstva vnitra výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů v následujícím rozsahu:
 
- u právnické osoby:
1. jména, státu bydliště, roku a měsíce narození, státního občanství skutečného majitele,
2. údajů o povaze postavení skutečného majitele, o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení, den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem a den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem, a
3. popřípadě dalších údajů v rozsahu jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele, k jejichž uveřejnění skutečný majitel udělil souhlas nebo dalších údajů, které již jsou uveřejněny ve veřejném rejstříku a byly automaticky propsány, a
 
- u právního uspořádání v rozsahu jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození, rodné číslo nebo obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, a státní občanství skutečného majitele, k jejichž uveřejnění skutečný majitel udělil souhlas nebo dalších údajů, které již jsou uveřejněny ve veřejném rejstříku a byly automaticky propsány,
 
- údaje o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, není-li založeno podílem a popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů v rozsahu jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde a identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, bylo-li jim přiděleno, o právnických osobách nebo právních uspořádáních ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně vystupujících ve struktuře vztahů, jejichž uveřejnění navrhla nebo o ně žádala evidující osoba, anebo které jsou výsledkem automatického průpisu; a
 
- údajů o dnu, k němuž byl zápis nebo automatický průpis proveden, okamžiku, k němuž byly platné údaje zpřístupněny a poznámce o nesrovnalosti.
 
Ministerstvo umožní komukoli na svých internetových stránkách získat potvrzení o tom, že v evidenci skutečných majitelů není o skutečném majiteli právnické osoby nebo právního uspořádání veden žádný údaj.
 
Znepřístupnění veřejně přístupných údajů bude možné pouze rozhodnutím soudu na návrh evidující osoby nebo osoby zapsané v evidenci skutečných majitelů jako skutečný majitel, pokud to nebude v rozporu s veřejným zájmem a pokud se jedná o ne plně svéprávnou osobu a dále v případech hodných zvláštního zřetele.
 

Přístup k některým údajům o skutečném majiteli právního uspořádání

 
Soud umožní získat z evidence skutečných majitelů částečný elektronický výpis platných údajů v rozsahu údajů o jméně, státu bydliště, roce a měsíci narození a státním občanství skutečného majitele právního uspořádání a údajů o povaze postavení skutečného majitele, o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení, o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitel, není-li založeno podílem, popis struktury vztahů, existuje-li, včetně údajů ve struktuře vztahů a jmen fyzických osob samostatně vystupujících ve struktuře vztahů, dne, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem, dne, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem, jména právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, identifikačního čísla právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, bylo-li jim přiděleno, tomu, kdo
 
a) osvědčí zájem v souvislosti s předcházením trestným činům legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestným činům financování terorismu a podpora a propagace terorismu, nebo
 
b) o to požádá ve vztahu k právnímu uspořádání, jehož prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv na zahraniční právnickou osobu se sídlem mimo některý z členských států Evropské unie.
 

Přístup ke všem údajům o skutečném majiteli

 
Soud umožní získat z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji:
 
a) osobě zapsané v evidenci skutečných majitelů jako skutečný majitel,
b) osobě, která podala návrh na zahájení řízení o zápisu, k němuž je oprávněna podle § 26 zákona, a
c) evidující osobě.
 
Ministerstvo umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup získat z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji
 
a) soudu nebo insolvenčnímu správci pro účely soudního řízení,
b) notáři pro účely zápisu,
c) orgánu činnému v trestním řízení pro účely trestního řízení a státnímu zastupitelství také pro účely výkonu jiné než trestní působnosti,
d) správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro účely výkonu jejich správy,
e) správnímu orgánu pro účely vedení řízení o přestupku,
f) zpravodajské službě pro účely plnění úkolů podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb,
g) Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalším orgánům při výkonu činností podle zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,
h) České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu a při výkonu činností podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
i) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost,
j) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti,
k) Ministerstvu financí pro účely výkonu jeho působnosti podle zákona upravujícího hazardní hry,
l) Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro účely výkonu jeho působnosti,
m) Státnímu pozemkovému úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle právních předpisů, na základě kterých Státní pozemkový úřad nakládá s majetkem státu,
n) Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pro účely výkonu jeho působnosti,
o) povinné osobě v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta podle zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
p) poskytovateli veřejné finanční podpory pro účely výkonu jeho působnosti podle zákona upravujícího finanční kontrolu,
q) řídicímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech,
r) platební agentuře a certifikačnímu subjektu pro účely výkonu jejich působnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, a
s) tomu, o němž tak stanoví jiný zákon.
 

Způsoby zápisu do evidence skutečných majitelů

 
Nový zákon o evidenci skutečných majitelů počítá s elektronickým podáním návrhu na řízení o zápisu prostřednictvím předepsaného formuláře s el. podpisem nebo ověřeným podpisem na listině, která bude muset být konvertována. Návrh na zápis musí být doložen písemnostmi o skutečnostech, které mají být do evidence skutečných majitelů zapsány, ledaže jsou údaje o zapisovaných skutečnostech zjistitelné z informačního systému veřejné správy, do kterého může soud dálkovým přístupem nahlížet. Písemnosti se dokládají v elektronické podobě; písemnosti dokládané k návrhu na zápis u jiné než obchodní korporace nebo právního uspořádání lze doložit také v listinné podobě.
 
Písemností dokládající totožnost zahraniční fyzické osoby se rozumí zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné evidenci obyvatel, výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku nebo evidenci skutečných majitelů, doklad totožnosti nebo cestovní doklad.
 
Písemností dokládající postavení skutečného majitele nebo strukturu vztahů se rozumí zejména výpis z veřejného rejstříku nebo ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku nebo evidenci skutečných majitelů, zakladatelské právní jednání, seznam společníků, rozhodnutí orgánu o vyplacení podílu na prospěchu, prohlášení společníků o jednání ve shodě, prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, jsou-li založeny na právní skutečnosti, kterou nelze doložit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat, prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, nejsou-li založeny na právní skutečnosti.
 
Písemnosti postačí k návrhu na zápis doložit v prosté kopii. Písemnosti, které jsou v cizím jazyce, se předkládají v originálním znění a současně v prostém překladu do českého jazyka, ledaže soud sdělí navrhovateli, že překlad nevyžaduje. Takové sdělení může soud učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu, a to i ve vztahu k vybraným jazykům.
 
V případě, že skutečný majitel udělil souhlas se zveřejněném svých údajů, dokládá se k návrhu na zápis písemnost prokazující tento souhlas s el. podpisem nebo úředně ověřeným podpisem.
 
Návrh na zápis podává evidující osoba a v případě pobočného spolku jej může podat i hlavní spolek. Novinkou je, že nepodá-li evidující osoba návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí povinnost vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm osvědčí právní zájem a k návrhu na zápis doloží písemnosti prokazující skutečného vlastníka. Účastníkem řízení o návrhu na zápis je evidující osoba a navrhovatel, je-li osobou odlišnou od evidující osoby.
 
Hlava IV. návrhu nového zákona o evidenci skutečných majitelů se věnuje zapojení notářů do procesu zápisu do evidence skutečných majitelů s cílem odlehčit již tak zatíženým soudům. Notář provede zápis na návrh oprávněné osoby a bude mu umožněno využívat dálkový přístup k návrhům na zápis. Notář bude mít také právo odmítnout návrh na zápis, což by paradoxně mělo vést ke snížení počtu odmítaných návrhů, neboť se předpokládá přímá spolupráce s notářem, jenž by měl na případné nedostatky navrhovatele upozornit.
 

Automatický průpis do evidence skutečných majitelů

 
Třetí, k podnikatelům nejpřívětivější, způsob zápisu je tzv. automatický průpis údajů, který systém provede bez dalšího, nenavrhne-li evidující osoba jiný zápis. Vzhledem k tomu, že lze často skutečného majitele vyčíst přímo z veřejně přístupného obchodního rejstříku, budou údaje o zapisovaných skutečnostech propsány prostřednictvím systému veřejné správy, pokud z něj bude možné tyto údaje vyčíst. V případě, že jsou výchozí údaje správné a zcela vyhovují požadavkům zákona, mělo by být na základě návrhu nového zákona o evidenci skutečných majitelů možné nechat uplynout lhůtu stanovenou pro zápis a údaje o skutečném majiteli by se následně propsaly automaticky. Problém by ovšem nastal v případě, že by osoby zapsané ve veřejném rejstříku neodpovídaly definici skutečného majitele, a přesto by je společnost nechala bez dalšího automaticky propsat.
 

Řízení o nesrovnalostech v evidenci skutečných majitelů

 
Řízení o nesrovnalostech je novinkou, která bude umožňovat opravovat případné chyby v evidenci skutečných majitelů. Na základě oznámení, nikoli návrhu, oprávněného subjektu (např. policie či daňových úřadů) nebo z vlastního podnětu, zahájí soud řízení o odstranění nesrovnalosti. Soud nejdříve evidující osobu usnesením vyzve k odstranění nesrovnalosti nebo k jejímu vyvrácení v přiměřené lhůtě. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Soud spolu s vydáním usnesení o zahájení řízení o nesrovnalosti zapíše do evidence skutečných majitelů poznámku o nesrovnalosti; soud zápis poznámky provede, aniž by o tom vydával rozhodnutí. V rámci poznámky o nesrovnalosti se zapíše, v čem je nesrovnalost spatřována, a den zahájení řízení o nesrovnalosti. Soudní jednání proběhne pouze v případě, že to soudce uzná za nutné. V opačném případě rozhodne bez jednání. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů opravňuje soud rozhodnout o tom, co vedlo k zapsání nesprávných údajů do evidence a dále také o tom, kdo je za tyto nesrovnalosti zodpovědný.
 
Postup při zjištění nesrovnalosti v rámci speciálního soudního řízení je obsažen již v novele zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 

Sankce za nezapsání údajů do evidence skutečných majitelů

 
Důležitou změnou v návrhu nového zákona o evidenci skutečných majitelů je zavedení sankcí za porušení určitých povinností stanovených zákonem o evidenci skutečných majitelů. Přestupkem by se nově mělo stát:
 
(i) porušení povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence, a to ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem; nebo
 
(ii) nezajištění zápisu nových údajů ani do 15 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o nesrovnalosti o zápisu, vymazal-li soud nesprávné údaje bez náhrady; a nebo i
 
(iii) neposkytnutí potřebné součinnosti evidující osobě, pokud toto porušení povinnosti potvrdil soud, přičemž tento přestupek může spáchat nejen skutečný majitel, koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem.
 
První typ sankce za tyto přestupky je možnost uložení peněžité pokuty až do výše 500.000,- Kč. Druhým typem sankce je znemožnění vyplácení podílu na zisku a vlastních zdrojích (prospěchu) osobám, které nejsou uvedeny v evidenci skutečných majitelů a stejně tak znemožnění vyplácení podílu na zisku a vlastních zdrojích (prospěchu) obchodním korporacím, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného majitele. Navíc se tyto osoby nebudou moci podílet ani na hlasování nejvyššího orgánu dané obchodní korporace.
 
Dalším typem nové sankce související s evidencí skutečných majitelů jsou nové pokuty vyplývající nového § 44a zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pro případ nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů, které je možné ukládat povinným osobám. Nově by mělo být možné udělit povinné osobě pokutu až do 100.000 Kč za nesplnění povinnosti upozornit klienta podle § 15a odst. 1 na nesrovnalost, nebo 1.000.000 Kč za nesplnění povinnosti oznámit nesrovnalost soudu podle § 15a odst. 2 a nebo až 200.000 Kč, resp. 1.000.000 Kč (jestliže bylo tímto jednáním znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu) za porušení povinnosti postupovat v souladu s pokynem FAÚ podle § 15a odst. 4 výše uvedeného AML zákona.
 

Nabytí účinnosti nového zákona, přechodná ustanovení a aktualizace údajů v evidenci skutečných majitelů

 
Nový zákon o evidenci skutečných majitelů nabude účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (s výjimkou určitých specifických ustanovení nabývajících účinnosti 1.2.2022), tj. v případě vyhlášení ve Sbírce zákonů v lednu 2021, nebude nový zákon účinnosti 1.5.2021.
 
Evidující osoba, která není obchodní korporací a nezajistila zápis žádného údaje o svém skutečném majiteli nebo skutečném majiteli právního uspořádání do evidence údajů o skutečných majitelích podle dosavadního zákona č. 304/2013 Sb., splní povinnost k registraci do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nového zákona, tj. předpokládáme do 1.11.2021.
 
Evidující osoba, která není obchodní korporací a zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli nebo skutečném majiteli právního uspořádání do evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zajistí do 1 roku (resp. do 6 měsíců byl-li původní zápis proveden do 1. ledna 2019, vznikla-li do 31. prosince 2017, nebo do 15 dnů od svého vzniku, vznikla-li od 1. ledna 2018) a společnost ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby platné údaje odpovídaly požadavkům tohoto nového zákona.
 
Evidující osoba, která zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích podle dosavadního zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může navrhnout soudu nebo požádat notáře, aby byl její skutečný majitel napříště automaticky propsán. Automatický propis přitom nenastane v případě, byl-li skutečný majitel zapsán do evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
 
Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Comments are closed.