• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Novela zákona o ochranných známkách 2019

Novela českého zákona o ochranných známkách 2019

 
 
 

 

1. ledna 2019 nabude účinnosti jedna z prvních větších novel českého zákona o ochranných známkách, která změní právní úpravu ochranných známek v ČR po téměř 15 letech. Zákonem č. 286/2018 Sb. se do českého právního řádu transponují evropské směrnice a nařízení a dochází tak ke sladění systémů českých ochranných známek se systémy v ostatních členských státech Evropské unie. V ČR je možné zapsat kromě českých ochranných známek podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, také mezinárodní ochranné známky podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a Protokolu k této dohodě u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a ochranné známky Evropské unie. Celkem platí v Česku více než 1,35 mil. ochranných známek, z čehož je cca. 125 tis. českých a 85 tis. mezinárodních.
 

Zrušení obligatorního požadavku grafického vyjádření ochranné známky bránícího přihlašování netradičních ochranných známek

 
Ochranná známka již nebude muset být pouze graficky či vizuálně znázornitelná, tj. grafická, slovní nebo kombinovaná jako doposud. Nově bude možné registrovat tzv. netradiční ochranné známky např. pohybovou, audiovizuální či zvukovou známku, 3D známku, známku pohybovou, nebo holografickou, tj. cokoli, co bude moci být vyjádřeno dostupnými technologickými prostředky. Jejich vyjádření bude obvykle ve formátech počítačových souborů jako MP3, JPEG nebo MP4. Přípustná bude i ochranná známka čichová nebo chuťová, u kterých ale lze přepokládat problém s jejich vyjádřitelností. Možnost registrovat tyto typy ochranných známek ostatně potvrdil již v roce 2002 Soudní dvůr ve věci Sieckmann, C-273/00. Nová příloha zákona o ochranných známkách specifikuje druhy ochranných známek následovně:
 

1. Slovní ochranná známka

- je tvořena výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací, se vyjádří předložením reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.
 

2. Obrazová ochranná známka

- je tvořena neobvyklými znaky, styly nebo rozvržením, grafickým prvkem nebo barvou, včetně ochranných známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinací slovních a obrazových prvků, se vyjádří předložením reprodukce označení, o jehož zápis se žádá, znázorňující veškeré její prvky a případně také barvy.
 

3. Prostorová ochranná známka

- je tvořena nebo doplněna trojrozměrným tvarem, znázorňujícím nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění, se vyjádří předložením grafické reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografické reprodukce. Grafická nebo fotografická reprodukce může zahrnovat různé náhledy.
 

4. Poziční ochranná známka

- je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna, se vyjádří předložením reprodukce, jež náležitě určuje pozici ochranné známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků. Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k výrobku připevněna.
 

5. Ochranná známka se vzorem

- je tvořena výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují, se vyjádří předložením reprodukce znázorňující opakující se vzor. Vyjádření může být doplněno popisem, který podrobně uvádí, jakým způsobem se tyto prvky pravidelně opakují.
 

6. Barevná ochranná známka

- je tvořena výlučně barvou bez obrysů nebo výlučně barevnou kombinací bez obrysů, se vyjádří předložením
a) reprodukce barvy a jejím označením prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy, nebo
b) reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy; k barevné ochranné známce lze připojit rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev.
 

7. Zvuková ochranná známka

- je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků, se vyjádří předložením audionahrávky reprodukující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu.
 

8. Pohybová ochranná známka

- je tvořena nebo doplněna pohybem nebo změnou pozice prvků na ochranné známce, se vyjádří předložením videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo změnu pozice. Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí.
 

9. Multimediální ochranná známka

- je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku, se vyjádří předložením audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku.
 

10. Holografická ochranná známka

- je tvořena prvky s holografickými znaky, se vyjádří předložením videonahrávky nebo grafické nebo fotografické reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.
 

11. Jiný druh ochranné známky

- neodpovídá žádnému z uvedených druhů ochranných známek, se vyjádří v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytovaný vlastníkovi ochranné známky. Vyjádření může být doplněno popisem.
 

Certifikační ochranná známka

 
Obdobně jako v právu EU byla do českého práva zavedena s více než dvouletým zpožděním i tzv. certifikační ochranná známka. Jedná se o ochrannou známku, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou. O zápis certifikační ochranné známky může požádat ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány. K přihlášce certifikační ochranné známky musí být přiložena pravidla pro její užívání. Pravidla musí mimo jiné obsahovat podmínky pro užívání certifikační ochranné známky včetně sankcí a určení osob oprávněných certifikační ochrannou známku užívat.
Přihláška může být dále zamítnuta, pokud by pravidla pro užívání certifikační ochranné známky odporovala veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, anebo by bylo nebezpečí, že veřejnost bude klamána ohledně povahy nebo významu ochranné známky, zejména pokud by mohla byt považována za něco jiného než za certifikační ochrannou známku.
V souvislosti se zavedením certifikačních ochranných známek se do rejstříku u úřadu nově zapisují jak okruh osob oprávněných užívat certifikační ochrannou známku, tak pravidla pro užívání certifikační ochranné známky.
 

Nutnost podání námitek pro zamítnutí přihlášky ochranné známky z důvodu existence starší shodné ochranné známky chráněné pro shodné výrobky a služby

 
Od 1. ledna 2019 se podstatným způsobem mění přístup Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci registrace nových ochranných známek. Úřad doposud z úřední povinnosti odmítal zapsat známky, které byly shodné s již zapsanou známkou pro stejné výrobky nebo služby a vlastník tak nemusel monitorovat přihlašované známky a mohl se spolehnout na řádný postup úřadu. Nově bude na každém vlastníkovi, aby si sledoval, zda není navrhován zápis známky shodné s jeho již registrovanou známkou. Nová známka již nebude zapsána pro shodnost se starší známkou pouze na návrh vlastníka, který musí vznést včasnou námitku. Pravidelný monitoring zveřejněných přihlášek nových ochranných známek a včasná reakce na případnou přihlášku známky, která se shoduje s jeho starší známkou, bude nezbytností ze strany vlastníků ochranných známek. Podání námitek bude podléhat správnímu poplatku 1.000,- Kč.
 

Přesnější a konkrétnější vymezení postavení vlastníka ochranné známky při prosazování práv k ochranným známkám

 
Český zákon o ochranných známkách bude nově výslovně obsahovat úpravu zakazující v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jako součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy a užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jiným právním předpisem.
Vlastník starší zapsané ochranné známky bude mít dále výslovné právo bránit v přepravě výrobků z třetích zemí do České republiky v rámci obchodního styku, aniž by zde byly propuštěny do volného oběhu, pokud takové výrobky, včetně jejich obalů, jsou neoprávněně označeny ochrannou známkou, která je shodná s ochrannou známkou zapsanou pro tyto výrobky nebo kterou nelze v jejích podstatných rysech od této ochranné známky odlišit. Toto právo nebude platit pro uvádění daných výrobků na trh v zemi konečného určení.
Vlastník ochranné známky může dále bránit takovým přípravným jednáním, která směřují k porušování práv, jako je např. umisťování označení shodného s ochrannou známkou na obaly, štítky, etikety či bezpečnostní prvky, nebo distribuce a prodej etiket, obalů, bezpečnostních prvků či zařízení dokládajících pravost, jejichž použití by představovalo porušení práv k ochranné známce.
 

Převod a přechod ochranné známky a konstitutivní zápis do rejstříku

 
Převod ochranné známky nabývá v souladu s principy stanovenými novým občanským zákoníkem účinky zápisem do rejstříku vedeném českým Úřadem průmyslového vlastnictví jako veřejným rejstříkem. O zápis převodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran a je povinna jej doložit převodní listinou nebo výňatkem z ní, popřípadě jiným dokladem prokazujícím změnu vlastníka ochranné známky. Při přechodu se k žádosti přikládá doklad o přechodu ochranné známky. Přechod ochranné známky je účinný okamžikem vzniku skutečnosti zakládající její přechod, avšak vůči třetím osobám je účinný až zápisem do rejstříku.
 

Další změny v oblasti procesní úpravy registrace, výmazu a ochrany práv vlastníka ochranné známky

 
Novela samozřejmě obsahuje řadu dalších změn, např. nově již nelze zahájit řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou z moci úřední. Doposud mělo zrušení ochranné známky účinky „ex nunc“, tedy v zásadě ke dni právní moci rozhodnutí o zrušení. Ochranná známka může být nyní zrušena jak ke dni podání návrhu, ale na žádost účastníka řízení i k dřívějšímu dni, ke kterému nastal důvod zrušení.
 
Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.