• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Odpovědnost za autonomně se rozhodující stroje v České republice

Odpovědnost za autonomně se rozhodující stroje v České republice

V právních řádech se roboti jakožto subjekt práv nevyskytují. Právní odpovědnost autonomního stroje proto přímo neexistuje. Proto je v případě jejich pochybení nutné hledat odpovědnou osobu, která je subjektem práv, a to v mezích, které nám zákon umožňuje. V českém právním řádu přicházejí v úvahu zejména druhy objektivní odpovědnosti stanovené občanským zákoníkem, zejména pak škoda způsobená věcí a škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným, a konečně přichází v úvahu i použití zásady respondeat superior. Zatímco u primitivních robotů je možné aplikovat tezi, že odpovědnost za věc nese ten, kdo měl nad věcí vykonávat dohled, tj. uživatel, či vlastník (dle §2936 a následující občanského zákoníku), z hlediska dokonalejších, více autonomních systémů, se tato domněnka právní odpovědnosti za jednání autonomního stroje se zdá být nespravedlivou. Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným je založena na tom, že za ní odpovídá provozovatel.

V českém právním řádu je základ této problematiky upraven v § 2925 odst. 1 občanského zákoníku následovně: „Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení zvláště nebezpečné, nahradí škodu způsobenou zdrojem zvýšeného nebezpečí; provoz je zvlášť nebezpečný, nelze-li předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče.“ Zatímco český výklad připouští, že provozem zvlášť nebezpečným může být takřka cokoliv, některé zahraniční zdroje jej již přímo v souvislosti s umělou inteligencí uvádějí.

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvláště nebezpečným je koncipována jako odpovědnost objektivní, tj. provozovatel je za škodu odpovědný i v případě, že její vznik nezavinil. Tato objektivní odpovědnost ovšem není absolutní, provozovatel má možnost liberace (tj. zbavení se odpovědnosti) v případech, kdy prokáže, že škodu způsobila zvnějšku vyšší moc, nebo že ji způsobilo vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby.

Pro účely odpovědnosti za škodu způsobenou umělou inteligencí je využití tohoto principu vhodné zejména v kontextu teorie „deep pocket“. Dle ní je provozovatel (v případě zcela autonomně se rozhodujících robotů výrobce či programátor, nikoliv koncový uživatel) zvlášť nebezpečného provozu povinen ze svého zisku kompenzovat veškeré vzniklé škody. V důsledku by se pak tato povinnost promítla především v povinném pojištění pro případný vznik odpovědnosti za škodu, což by bezpochyby mělo za následek i zvýšení cen pro spotřebitele, či koncového uživatele.

Zásada respondeat superior pochází z anglosaských právních systémů, a v českém právu je v občanském zákoníku reflektována zejména v jeho § 1935 a § 2914 jako tzv. zástupná, či zprostředkovaná odpovědnost. Principem takové odpovědnosti je, že pokud někdo použije třetí osoby při své činnosti, nebo pro účely splnění dluhu, odpovídá tak, jako by plnil sám. Tj. provozovatel, který využívá autonomně se rozhodující stroje ke své činnosti je za jejich jednání odpovědný tak, jako by jednal sám.

Judikatura, co se týče strojů natolik autonomních, že ke svému jednání nepotřebují člověka, prozatím mlčí. Můžeme proto pouze spekulovat, jaký ze dvou výše uvedených principů bude v době digitalizace 4.0 převažovat.

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.