• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Brexit: změny při zaměstnávání cizinců ve Velké Británii

Brexit: změny při zaměstnávání cizinců ve Velké Británii. UK: Skutečnosti, na které si zaměstnanci a zaměstnavatelé ve Velké Británii musí dát v budoucnosti pozor

Článek od našeho britského kolegy: Hesham Shoeb; Partner; Barlow Robbins, Guildford, Surrey, UK

Brexit a zaměstnání ve Velké BritániiRozhodování o tom, zda má potenciální zaměstnanec právo pracovat ve Velké Británii, by mohlo být kvůli Brexitu mnohem komplikovanější.

Pokud zaměstnavatel ve Velké Británii najme pracovníka, musí si ověřit, zda má daný jedinec platný imigrační status a zákonné právo pracovat. Pokud tak neučiní, hrozí zaměstnavateli uložení pokuty až do výše 20 000 liber a případná trestní odpovědnost, pokud se zjistí, že pracovník nemá právo pracovat na základě svého imigračního statusu.

Je-li potenciálním zaměstnancem britský občan, je to jednoduché. Zaměstnavatel musí vidět jeho původní pas, zkontrolovat pravdivost údajů a uchovat si kopii, která potvrdí, kdy byla kontrola provedena.

Zaměstnávání cizinců ve Velké Británii po Brexitu

U pracovníků, kteří nejsou britskými občany nebo občany EU, ale mají trvalý pobyt a právo pracovat ve Spojeném království, si musí zaměstnavatelé uchovat kopie jejich národního průkazu pojištění a aktuálního dokladu o přistěhovalectví nebo pasu potvrzujícího, že držitel je osvobozen od přistěhovalecké kontroly, může zůstat na dobu neurčitou ve Velké Británii, má právo pobývat ve Velké Británii nebo nemá časový limit pro svůj pobyt ve Velké Británii. Odborníci společnosti ECOVIS také upozorňují, že dokument musí být ve všech případech platný.

Pro občany EU je tento proces v současné době podobný procesu britských občanů a zaměstnavatel může ověřit, že budoucí pracovník má právo pracovat, kontrolou a uchováváním kopií jejich pasu nebo národního průkazu totožnosti.

Až Brexit v příštím roce vstoupí v platnost, změní se předpisy upravující postavení zahraničních pracovníků. Zaměstnanci i zaměstnavatelé by byli moudří, kdyby se seznámili s novými požadavky nyní, před zavedením nových zákonů.“

-          Hesham Shoeb; Partner; Barlow Robbins, Guildford, Surrey, UK

Pracovníci ze zemí mimo EU, kteří mají časově omezené povolení k pobytu, musí prokázat své právo pracovat tím, že předloží platné povolení k pobytu s biometrickými údaji (BRP). Od července 2015 jsou BRP jediným důkazem o legálním pobytu, který v současné době vydává britské ministerstvo vnitra většině občanů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a jejich rodinným příslušníkům, které povoluje zůstat ve Spojeném království déle než šest měsíců. To se bude týkat také rodinných příslušníků žijících mimo EU všech občanů EU ve Spojeném království.

Nově vytvořený "settled status" po odchodu Velké Británie z EU

Ve chvíli, kdy Velká Británie opustí EU, občané EU budou moci požádat o nově vytvořený "settled status" a budou jim vydány elektronické dokumenty namísto fyzických BRP, které používají státní příslušníci zemí mimo EU. Občanům EU, kteří pobývali ve Spojeném království pět let před 29. březnem 2019 a mají nadále bydliště ve Spojeném království, bude přiznán "settled status". Ti, kteří zde žijí méně než pět let, mají nárok na "pre-settled status", ovšem po dovršení pěti let, musí požádat o "settled status". Od 1. července 2021 bude pro tři miliony občanů EU, kteří žijí ve Spojeném království povinné, aby měli "settled status" nebo "pre-settled status", a byli tak legálními rezidenty a měli právo pracovat.

Za účelem splnění pobytových požadavků musí žadatelé pobývat ve Spojeném království po dobu pěti let nepřetržitě. To znamená, že nemohou být v Británii nepřítomni déle než šest měsíců v jakémkoli dvanáctiměsíčním období. Pokud jsou nepřítomni po delší dobu než šest měsíců, začíná pětiletá doba po jejich návratu běžet od začátku, to má za následek oddálení nároku na "settled status". Všichni občané EU, kterým již byl udělen trvalý pobyt podle stávajících předpisů, ztrácejí tento status, pokud byli nepřítomní ve Spojeném království nepřetržitě po dobu dvou let.

Source: https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know#settled-status-and-pre-settled-status

Je třeba poznamenat, že tento proces není automatický a je na občanovi EU, aby zajistil, že bude mít "settled status" nebo "pre-settled status" před uplynutím prováděcího období.

Ti, kteří nepodají žádost, nebo jim nebude udělen "settled status" nebo "pre-settled status", protože nesplňují požadavky, se stanou nezákonně pobývajícími osobami, a proto nebudou moci ve Spojeném království ani legálně pracovat. Kdokoli, komu byl udělen "pre-settled status", bude muset požádat o "settled status" před uplynutím stávajícího statusu. Neučiní-li tak, stane se také nezákonně pobývající osobou.

To představuje problém pro zaměstnavatele s personálem z EU v rámci jejich pracovní síly, jelikož veškeré již provedené kontroly, zda mohou zaměstnanci v UK pracovat, budou muset být po skončení prováděcího období opakovány, aby se zajistilo, že všichni občané EU mají povinný status a jsou nadále oprávněnými pobývajícími.

Zaměstnavatelé budou muset být neustále informováni o vývoji Brexitu a o všech statusech, které si musí občané EU udržet, aby byli v daném okamžiku oprávněni k pobytu. Jakékoli pochybení by mohlo mít za následek vysoké pokuty a vážné narušení obchodu. Odborníci společnosti ECOVIS proto doporučují, aby se zaměstnavatelé seznámili s novými předpisy, aby se v budoucnosti vyhnuli náhlým ztrátám zaměstnanců.

Autor:

Hesham Shoeb

Associate
Barlow Robbins, Guildford, Surrey, UK
Email: HeshamShoeb@BarlowRobbins.com

Barlow Robbins LLP
The Oriel, Sydenham Road
GU1 3SR Guildford, Surrey
United Kingdom
Phone: +44 1483 543210
Fax: +44 1483 464260
Email: london-law@ecovis.com
Web: www.barlowrobbins.com

Tento článek byl publikován v originální anglické verzi na: https://www.ecovis.com/en/united-kingdom-points-which-employees-and-employers-need-to-observe-in-the-uk-in-future/

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.