• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Cloudové úložiště a právní úprava

Cloudové úložiště a právní úprava

Cloudové úložiště je čím dál využívanější, a to zejména z důvodu pohodlí uživatele, finanční výhodnosti a obvykle i lepšího zabezpečení dat uložených na cloudovém úložišti než zabezpečení, které by si uživatel zajistil sám na svých vlastních serverech. Přes tyto nesporné výhody jsou cloudová úložiště čím dál víc kritizována. Jejich existence byla dokonce jedním z důvodů regulace ochrany osobních údajů nařízením GDPR, se kterém se poprvé promítly např. soubory coookies, IP adresy či e-mailové adresy, jako součást demonstrativního výčtu definice osobního údaje. Využitím cloudového úložiště totiž uživatel zásadně ztratí stoprocentní kontrolu nejen nad způsobem technického řešení uložení a ochrany dat, ale i nad daty samotnými.

Uživatel a poskytovatel uzavírají zpravidla adhezní smlouvu, ve které poskytoval mnohdy omezuje svou odpovědnost za škodu či jinou újmu vzniklou uživateli, a stále běžnější jsou i smlouvy, které udělují poskytovateli právo nakládat s duševním vlastnictvím k uloženým datům, či je vydat třetí osobě. Platnost takových ustanovení může být sice sporná, ale uživatelé, vzhledem k povaze smlouvy, nemají možnost tato ujednání nijak změnit.

Každé cloudové úložiště musí mít někde fyzicky rozmístěné své servery, které mohou být zničeny (ať už působením vis maior, či jednáním jiné osoby). V takovém případě bude odpovídat poskytovatel takového úložiště. Složitější bude situace, kdy budou servery poskytovateli zabaveny, například z důvodu exekuce. V takových případech může uživatel ztratit svá data zcela a bez náhrady.

Statistiky z posledních let uvádějí, že stále více společností v Evropě řeší správu svých dat právě pomocí cloudových úložišť (41 % společností, údaj z roku 2017). S účinností GDPR tato absolutní číslo dále stoupají, neboť ve společnosti panuje mylná domněnka, že užitím cloudových služeb se subjekt, který je správcem osobních údajů zbavuje své odpovědnosti. Poskytovatelé cloudových služeb sice musí zajistit, aby poskytovali své služby v souladu s nařízením GDPR, to ale nezbavuje správce osobních údajů odpovědnosti za výběr poskytovatele cloudových služeb, ujištění se o úrovni ochrany dat u tohoto poskytovatele a za uzavření takové smlouvy o poskytování služeb, která bude dostatečně chránit osobní údaje ukládané na cloudové úložiště.

V reakci na výše uvedené vznikla napříč evropskými zeměmi koalice společností zaměřených na poskytování cloudových služeb, CISPE. Do této koalice se může zapojit jakýkoli poskytovatel cloudových služeb, který splní podmínky tzv. CISPE Kodexu. Služby, které jeho kritéria splňují, jsou v souladu s nařízením GDPR a je možné je označit tzv. Trust Mark – značkou důvěry. Organizace splňující tato kritéria jsou zveřejněny na stránkách CISPE.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.