• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Zákon o církevních restitucích a šest let jeho aplikace – díl I – speciální určovací žaloba

Šest let aplikace zákona o církevních restitucích.


Díl I.: Speciální určovací žaloba.

Už téměř za měsíc – 5. prosince – si připomeneme šest let od vyhlášení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve Sbírce zákonů.[1] Tento zákon je laicky i zkráceně často označován jako zákon o církevních restitucích. Takové označení nicméně není vhodné ani přesné: tento zákon není prvním ani jediným, který v našem právním řádu upravuje církevní restituce, a jeho působnost se zdaleka nevyčerpává jen restitucemi, protože kromě nich řeší i definitivní finanční odluku církví a náboženských společností od státu. Legislativní proces přijímání tohoto zákona i šest let jeho aplikace vyvolaly řadu soudních sporů. Jeho ústavnost v roce 2013 posuzoval Ústavní soud.

Naše advokátní kancelář přináší první ze série článků o významných aplikačních milnících tohoto zákona. Tématem tohoto dílu jsou určovací žaloby oprávněných osob dle tohoto zákona.

ECOVIS ježek je česká advokátní kancelář specializující se na zastupování před nejvyššímu soudy, správní řízení a restituce

Tomáš Nahodil má dlouholeté praktické zkušenosti a teoretické znalosti v oblasti správního práva, zastupování v řízení před správními orgány a soudy nejvyšších instancí. Tomáš Nahodil je uznávaným autorem celé řady odborných publikací a je schopen poskytnout Vám právní poradenství dle vašich potřeb.

Pokud potřebujete kvalitní právní poradenství a zastoupení ve správních a soudních řízení, můžete se na nás kdykoli obrátit.

t: +420 226 236 600 | e: tomas.nahodil@ecovislegal.cz

 

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (v textu označován dále jen jako „ZoMV“) upravuje v § 18 odst. 1 zvláštní typ určovací žaloby, odlišný od obecné určovací žaloby dle § 80 o.s.ř. Oprávněné osoby – tj. církve, náboženské společnosti, v jejich prospěch zřízené právnické osoby anebo Náboženská matice – mají právo se touto žalobou po neomezenou dobu ode dne nabytí účinnosti ZoMV domáhat u soudu určení vlastnického práva státu k věci, náležející do původního majetku registrovaných církví a náboženských společností, která byla před účinností ZoMV z majetku státu buď převedena anebo z něj přešla do vlastnictví třetích osob přesto, že takový převod i přechod zakazovaly až do účinnosti ZoMV tzv. blokační paragrafy, tj. ustanovení zvláštních zákonů zakazující transfer původního církevního majetku z vlastnictví státu do vlastnictví třetích osob až do přijetí zvláštních restitučních zákonů o tomto majetku, jak se stalo právě že až před šesti lety vyhlášením ZoMV.

Speciální určovací žaloba

Speciální určovací žaloba dle § 18 odst. 1 ZoMV se od té obecné dle § 80 o.s.ř. liší tím, že za účelem úspěchu této žaloby není třeba tvrdit ani prokazovat naléhavý právní zájem na požadovaném určení. Zájem na něm totiž vyplývá výslovně z § 18 odst. 1 ZoMV. Podle Nejvyššího soudu je žaloba dle § 18 odst. 1 ZoMV ve vztahu k obecnému procesně-právnímu ustanovení § 80 o.s.ř. zvláštní žalobou určovací povahy, k jejímuž podání oprávněnou osobu zmocňuje přímo sám ZoMV.[2] Nejvyšší soud tak rozhodl ve sporu Provincie Řádu minoritů v ČR se státem a obchodní společností CT CRESTYL s.r.o., v němž minorité usilovali podáním obecné určovací žaloby ještě před účinností ZoMV o určení vlastnického práva státu ke čtyřem bývalým církevním pozemkům, které byly před přijetím ZoMV dílem převedeny a dílem přešly z majetku státu do vlastnictví města M., které je v roce 2010 prodalo kupní smlouvou obchodní společnosti CT CRESTYL s.r.o.

Je-li třeba, aby byl nejprve na základě rozsudku soudu o určovací žalobě dle § 18 odst. 1 ZoMV určen vlastníkem původního církevního majetku stát, protože se tato věc nyní nachází ve vlastnictví třetí osoby, kterou ZoMV neoznačuje za povinnou k jejímu vydání v restituci, pak dle § 9 (v případě výzvy k vydání zemědělské nemovitosti) a § 10 (v případě výzvy k vydání jiné věci než zemědělské nemovitosti) ZoMV počne oprávněným osobám plynout běh dvanáctiměsíční prekluzivní lhůty k podání výzvy povinné osobě teprve dnem právní moci rozhodnutí, jímž soud vlastnické právo k takové věci určil na základě určovací žaloby dle § 18 odst. 1 ZoMV. Oprávněné osoby v takovém případě mohou restituční řízení iniciovat i po šesti letech od vyhlášení ZoMV. Nebylo-li však pro zahájení restitučního řízení třeba rozhodnutí soudu o určovací žalobě dle § 18 odst. 1 ZoMV, pak oprávněným osobám běh dvanáctiměsíční prekluzivní lhůty k podání výzvy povinné osobě skončil uplynutím prvních dvanácti měsíců účinnosti ZoMV, konkrétně 31. prosince 2013.

Závěry:

·       Ocitla-li se věc, náležející do původního majetku registrovaných církví a náboženských společností, před 1. lednem 2013 ve vlastnictví osoby, kterou ZoMV neuvádí mezi osobami povinnými k jejímu vydání v restituci, může se oprávněná osoba dle ZoMV domáhat určení, že vlastníkem této věci je stát.

·       K podání takové žaloby legitimuje oprávněnou osobu přímo § 18 odst. 1 ZoMV, proto se na ni nevztahuje režim § 80 o.s.ř. a k jejímu úspěchu není třeba tvrdit ani prokazovat naléhavý právní zájem.

·       ZoMV nestanoví žádnou lhůtu, dokdy nejpozději může oprávněná osoba proti státu jako bývalému vlastníku věci a třetí osobě jako jejímu současnému vlastníku  určovací žalobu dle § 18 odst. 1 ZoMV podat. Oprávněná osoba tak může učinit kdykoli za účinnosti ZoMV, třeba i dnes.

·       Dvanáctiměsíční prekluzivní lhůta podle § 9 (v případě restituce zemědělské nemovitosti) nebo § 10 (v případě restituce jiné věci než zemědělské nemovitosti) k podání výzvy povinné osobě, aby oprávněné osobě vydala v restituci věc náležející do původního majetku registrovaných církví a náboženských společností, počne oprávněné osobě, která podala určovací žalobu dle § 18 odst. 1 ZoMV, plynout až dnem právní moci rozhodnutí, jímž soud k takové věci určil vlastnické právo státu.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Tomáš Nahodil

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: tomáš.nahodil@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

 

Poznámky:

[1] Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu č. 177/2013 Sb.
[2] Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3217/2014 ze dne 22.03.2016.

Comments are closed.