• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Studentská víza do České republiky

Studentská víza do České republiky...

Počet zahraničních studentů, kteří se rozhodnou studovat v České republice, každým rokem roste. V případě, že státní příslušník třetí země, který není státním příslušníkem České republiky ani občanem Evropské unie ani rodinným příslušníkem státního příslušníka České republiky nebo občana Evropské unie, hodlá přechodně pobývat na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce, musí získat buď dlouhodobé vízum, nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Podle českých právních předpisů musí být k doložení účelu pobytu splněna definice pojmu „studium". Tato definice zahrnuje střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání, studium na jiných institucích vyššího vzdělávání a na vysokých školách a v zákonech definovaných zařízeních odborné přípravy.

Při podávání žádosti se státní příslušník třetí země může rozhodnout, zda zažádá o dlouhodobé vízum v České republice, nebo o povolení k dlouhodobému pobytu. Žádost o víza nebo povolení k pobytu v České republice za účelem studia musí být podána na zastupitelském úřadě České republiky v zemi, jejímž je žadatel občan, nebo v některých případech v zemi, v níž má státní příslušník třetí země povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Za přijetí žádosti o povolení k pobytu za účelem studia si zastupitelský úřad účtuje poplatek ve výši 500 Kč. Dalších 2 500 Kč zaplatí státní příslušník třetí země za pobytovou kartu v České republice (biometrická pobytová karta). Přijetí žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia je osvobozeno od konzulárního poplatku.

Při předložení žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu v České republice za účelem studia potřebuje žadatel dvě fotografie, cestovní doklad, např. pas, a dále doklad stvrzující účel pobytu v České republice, především potvrzení o přijetí ke studiu. Dále je také nezbytné předložit doklad o zajištění ubytování, např. nájemní smlouvu, a o zajištění prostředků k pobytu v České republice výpisem z účtu či jinak. V případě udělení víza je žadatel také povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu v České republice. Doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od žadatelů z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Japonska, Jemenu, Kuby, Makedonie, Srbska a Turecka.

Po podání žádosti je zastupitelský úřad oprávněn provést se žadatelem pohovor. Žadatel musí být připraven na veškeré otázky týkající se jeho zamýšleného pobytu, studia i jeho osoby. Tyto otázky se mohou týkat i soukromého života a podrobností ohledně každodenního života v České republice. Pro úspěch pohovoru souvisejícího s udělením víza do České republiky je proto klíčové předložení vhodné dokumentace a působivá prezentace. Pokud je žadatel přijat na nestátní školu, doporučujeme, aby si připravil informace o dané škole. Žadatel a osoba, která pohovor vede, následně podepíší záznam z pohovoru, který obsahuje informace o žadateli a o průběhu pohovoru.

Lhůta pro vyřízení žádosti o vízum do České republiky je 90 dnů ode dne podání žádosti, zatímco lhůta pro vyřízení žádosti o povolení k pobytu je 60 dnů ode dne podání žádosti. Zejména v komplikovaných případech je ale možné, že tato lhůta může být prodloužena až na 120 dnů ode dne podání žádosti.

Pokud žadatel hodlá studovat v České republice po dobu delší než 6 měsíců, doporučujeme požádat o povolení k dlouhodobému pobytu přímo na zastupitelském úřadě České republiky. Tuto možnost mají ovšem pouze žadatelé - studenti, zatímco ostatní žadatelé s jiným účelem pobytu jsou povinni nejdříve podat žádost o dlouhodobé šestiměsíční vízum do České republiky.

Jelikož žadatelé - studenti tuto možnost mají, důrazně jim doporučujeme podat si žádost o povolení k dlouhodobému pobytu, pokud účelem jejich pobytu je studium v České republice. S žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu v České republice jsou spojeny dvě hlavní výhody. Zaprvé - pokud není vydáno povolení k pobytu, je žadateli udělena soudní ochrana, jelikož má právo podat k soudu žalobu proti zápornému rozhodnutí správního orgánu. Zadruhé - žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu se žadatel vyhne dalším správním řízením v souvislosti se skončením platnosti dlouhodobého víza v České republice.

Dlouhodobé vízum se vydává pouze na dobu 6 měsíců nebo na dobu pobytu, která odpovídá předložené dokumentaci. Dobu pobytu v České republice, která je kratší než platnost dlouhodobého víza, je možné opakovaně prodloužit pod podmínkou, že se účel udělení víza nezmění, nejdéle však do doby skončení platnosti víza.

V případě, že státní příslušník třetí země s dlouhodobým vízem v České republice hodlá v České republice studovat déle než šest měsíců, musí následně zažádat o povolení k dlouhodobému pobytu v České republice, pokud ovšem účel pobytu zůstane nezměněn. Tuto žádost o povolení k dlouhodobému pobytu následující po dlouhodobém vízu za stejným účelem nebo i žádost o prodloužení stávajícího povolení k dlouhodobému pobytu je možné podat na pracovišti Ministerstva vnitra v České republice příslušném podle místa bydliště žadatele (nikoli na zastupitelském úřadě ČR).

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu následující po dlouhodobém vízu musí být podána nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti dlouhodobého víza. Tato žádost musí být podána osobně a nelze ji zasílat poštou.

Povolení k dlouhodobému pobytu v České republice lze (obecně) opakovaně prodloužit za předpokladu, že účel pobytu zůstane nezměněn. Tato žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu se podává na pracovišti Ministerstva vnitra v České republice příslušném podle místa bydliště žadatele. V případě, že držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia hodlá změnit účel pobytu např. za účelem zaměstnání, je povinen zažádat o nové povolení k dlouhodobému pobytu (nikoli o prodloužení), a to rovněž osobně.

Všichni studenti, kteří nejsou občany Evropské unie a kteří si přijeli vyzvednout povolení k dlouhodobému pobytu, jsou povinni se do tří pracovních dnů od vstupu na území České republiky osobně přihlásit na pracovišti Ministerstva vnitra, aby bylo možné provést úkony spojené s vydáním biometrické pobytové karty a aby nahlásili svůj příjezd.

Studenti, kteří nejsou občany Evropské unie a kteří přijíždějí na dlouhodobé vízum za účelem studia, nedostanou biometrickou kartu, tzn., že jsou povinni se pouze do tří dnů po příjezdu na území přihlásit u cizinecké policie, pokud tak za ně neučiní poskytovatel ubytování.

 
Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.