• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Český zákon o brexitu

Český zákon o brexitu

Legalizace pobytu občanů Velké Británie v České republice v případě tzv. tvrdého Brexitu 

Český zákon o brexitu

Bez výslovné právní úpravy přechodného postupu (tzv. národní úpravy brexitu a nebo český zákon o brexitu) by se britští občané pobývající v České republice v případě neuzavření dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie ocitli ve stejném postavení jako ostatní cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. To by mělo za následek celou řadu zásadních změn, neboť by k nim bylo automaticky přistupováno jako k občanům třetí země bez privilegií garantovaných občanům Evropské unie. Zejména by tedy například mimo jiné ztratili volný přístup na trh práce, přestali být součástí zdravotního a sociálního systému České republiky. Taková situace by ohrozila zhruba 5 tisíc Britů působících na českém pracovním trhu z celkem cca. 8 tisíc pobývajících v Česku. Zároveň by absence zákonné úpravy mohla přímo ohrozit i postavení zhruba 40 tisíc občanů České republiky ve Spojeném království, neboť pokud by Česká republika nereagovala recipročně na nabídku garance práv občanů Evropské unie ve Spojeném království, hrozí zpřísnění podmínek pro české občany ve Spojeném království. Britská vláda nabízí všem českým (a evropským) občanům pobývajícím ke dni brexitu ve Spojeném království právo automaticky zde pobývat a pracovat na základě platného dokladu totožnosti, a to až do 31.12.2020, do kdy si musí čeští (evropští) občané požádat o povolení k pobytu (tzv. settled status).
 
Této situaci zabránil český zákon o brexitu. Právní úprava je v zásadě dočasná a tato speciální opatření budou trvat pouze do uzavření dohody o vystoupení, nejpozději však do 31.12.2020. Pokud se ani tento termín nestihne, pak platnost českého brexitového zákona končí a občané Spojeného království se budou řídit obecně platnými předpisy pro státní příslušníky třetích zemí.
 
Český zákon o brexitu upravuje zejména
 
a) pobyt občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky,
b) nabývání státního občanství České republiky občanem Spojeného království,
c) uzavírání manželství a registrovaného partnerství občanem Spojeného království a prohlášení o podobě jeho jména,
d) přístup občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na trh práce a podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti,
e) výplatu některých dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči občanu Spojeného království nebo rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království,
f) daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království,
g) stavební spoření občana Spojeného království,
h) penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření osoby s bydlištěm na území Spojeného království,
i) provádění platební transakce v britských librách a provádění platební transakce s využitím platebních služeb ve Spojeném království,
j) uznávání odborné kvalifikace občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království,
k) uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané na území Spojeného království,
l) poskytování právních služeb občanem Spojeného království,
m) poskytování daňového poradenství občanem Spojeného království nebo rodinným příslušníkem občana Spojeného království,
n) poskytování finančních služeb na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království,
o) poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání zahraniční vysokou školou, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Spojeného království nebo byla zřízena nebo založena podle práva Spojeného království (dále jen „zahraniční vysoká škola se sídlem na území Spojeného království“), nebo její tuzemskou pobočkou,
p) nakládání s léčivými přípravky vyrobenými nebo propuštěnými ve Spojeném království,
q) veřejnou sbírku konanou právnickou osobou se sídlem na území Spojeného království,
r) postavení osoby se sídlem na území Spojeného království v oblasti hazardních her.
 

Pobyt občana Velké Británie nebo rodinného příslušníka na území České republiky

 

Přechodný pobyt občana Velké Británie na území České republiky

 
Občan Spojeného království, kterému bylo přede dnem nabytí účinnosti zákona o brexitu vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky a jehož přechodný pobyt nebyl přede dnem nabytí účinnosti zákona zrušen, ani nezanikl, bude oprávněn přechodně pobývat na území České republiky. Obdobně může občan Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti zákona o brexitu podal žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky, o níž nebylo přede dnem nabytí účinnosti zákona o brexitu pravomocně rozhodnuto, je oprávněn přechodně pobývat na území České republiky do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti a následně po dni udělení přechodného pobytu.
 
Ministerstvo vnitra potvrdí občanu Spojeného království na jeho žádost podání žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky.
 

Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky

 
Rodinným příslušníkem občana Spojeného království se rozumí osoba, která ke dni nabytí účinnosti zákona o brexitu ve vztahu k občanu Spojeného království splňuje podmínky uvedené v § 15a zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana Spojeného království na území České republiky je upraven stejně jako v případě občana Velké Británie.
 

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky

 
Občan Spojeného království je za zákonem stanovených podmínek oprávněn podat žádost o pobytová oprávnění přímo na území České republiky bez nutnosti vycestovat z území a podat žádost na místně příslušném zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí. V případě občanů Spojeného království, kteří žádají o trvalý pobyt podle ustanovení § 68 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, navíc nebude vyžadován doklad prokazující znalost českého jazyka.
 

Nabývání českého státního občanství občanem Velké Británie

 
Občan Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti zákona o brexitu podal žádost o udělení státního občanství České republiky, o níž nebylo do dne nabytí účinnosti zákona o brexitu pravomocně rozhodnuto, se pro účely posouzení splnění podmínky trvalého pobytu na území České republiky považuje za občana Evropské unie.
 

Přístup občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na trh práce a podpora v nezaměstnanosti

 
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta se nevyžaduje k zaměstnání občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království, jejichž výkon práce v základním pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce započal přede dnem nabytí účinnosti zákona o brexitu. Doba pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, získaná ke dni nabytí účinnosti zákona o brexitu ve Spojeném království se pro účely splnění podmínky podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti považuje za předchozí zaměstnání.
 
Podpora v nezaměstnanosti, která byla přiznána občanu Spojeného království nebo rodinnému příslušníkovi občana Spojeného království přede dnem nabytí účinnosti zákona o brexitu, se v případě, že občan Spojeného království nebo rodinný příslušník občana Spojeného království požádal v souladu s čl. 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o poskytování podpory v nezaměstnanosti do Spojeného království, poskytne do Spojeného království.
 

Výplata některých dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči občanu Spojeného království nebo rodinnému příslušníkovi

 
Nárok občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na výplatu rodičovského příspěvku vzniklý přede dnem nabytí účinnosti zákona o brexitu zůstává zachován, nejdéle však do doby, kdy na rodičovském příspěvku byla vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka.
 
Nárok občana Spojeného království nebo rodinného příslušníka občana Spojeného království na výplatu přídavku na dítě a příspěvku na péči vzniklý přede dnem nabytí účinnosti zákona o brexitu zůstává zachován, a to nejdéle do doby, kdy tento zákon pozbyde platnosti.
 

Daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království

 
Poplatník daní z příjmů, který je daňovým rezidentem Spojeného království, se pro účely daňové povinnosti za zdaňovací období, ve kterém nabyl tento zákon účinnosti, považuje za daňového rezidenta členského státu Evropské unie; to neplatí pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně a pro zajištění daně. Spojené království se pro účely daňové povinnosti poplatníka daní z příjmů, který není daňovým rezidentem Spojeného království, považuje do konce zdaňovacího období, ve kterém tento zákon pozbyde platnosti, za členský stát Evropské unie.
 

Uznávání odborné kvalifikace občana Spojeného království nebo jeho rodinného příslušníka

 
Občan Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti zákona o brexitu podal žádost o uznání odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace, o níž nebylo do dne nabytí účinnosti zákona o brexitu pravomocně rozhodnuto, se pro účely tohoto řízení považuje za občana Evropské unie.
 
Rodinný příslušník občana Spojeného království, který přede dnem nabytí účinnosti zákona o brexitu podal žádost o uznání odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace, o níž nebylo do dne nabytí účinnosti zákona o brexitu pravomocně rozhodnuto, se pro účely tohoto řízení považuje za rodinného příslušníka občana Evropské unie.
 

Výslovné zrovnoprávnění v dalších oblastech podnikání

 
Zákon o brexitu obsahuje další výslovnou úpravu zrovnoprávňující postavení občanů Spojeného království s občany EU, mimo jiné v oblasti čerpání stavební spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření, provádění platebních transakcí v britských librách a provádění platební transakce s využitím platebních služeb ve Spojeném království, uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané na území Spojeného království, poskytování právních služeb občanem Spojeného království, poskytování daňového poradenství občanem Spojeného království nebo rodinným příslušníkem občana Spojeného království, poskytování finančních služeb na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království, poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání zahraniční vysokou školou, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území Spojeného království nebo byla zřízena nebo založena podle práva Spojeného království, nebo její tuzemskou pobočkou, nakládání s léčivými přípravky vyrobenými nebo propuštěnými ve Spojeném království, veřejnou sbírku konanou právnickou osobou se sídlem na území Spojeného království, postavení osoby se sídlem na území Spojeného království v oblasti hazardních her.
 
Pro více informací nás kontaktujte na:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
About ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.