• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Nejdůležitější právní změny v obchodních jednáních a uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku

ECOVIS ježek, advokátní kancelář v Praze - nejdůležitější právní změny v obchodních jednáních a uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku...

Máte již zažitá pravidla, která přinesl od 1. ledna nový občanský zákoník? Pokud si ještě nejste zcela jisti, co může vaše jednání nebo opomenutí způsobit, buďte raději opatrní a nepodceňujte rizika vyplývající z nového občanského zákoníku. Nově může mít nepříznivé následky i nereagování na e-maily obchodních partnerů...

Následky předsmluvní odpovědnosti

Vyjednávali jste někdy s obchodním partnerem pouze proto, abyste získali detailní informace bez zájmu o faktické uzavření smlouvy? Nebo jste na poslední chvíli ustoupili od podpisu již připravené smlouvy? Nebo jste dokonce druhé straně zamlčeli určité údaje, o nichž jste věděli, že by druhou stranu odradily od uzavření smlouvy? Ve všech těchto případech vám nově hrozí povinnost k náhradě škody, která může dokonce zahrnovat i ušlý zisk z neuzavřené smlouvy a nikoli jen náklady spojené se vzájemným obchodním jednáním.

Potvrzovací dopisy a zápisy z jednání

Obvyklou součástí obchodních jednání je následné odeslání zápisu z jednání nebo potvrzovacího e-mailu. V rámci záplavy e-mailů se takový zápis může lehce ztratit nebo se může zdát zbytečné na něj odpovídat. Spolehli jste se dosud na to, že vám přece nikdo nemůže nic jednostranně vnutit? Pokud vám ovšem druhá strana pošle zápis z jednání v domněnce, že věcně zachycuje obsah dohody, a neodmítnete jej, je to nyní považováno za doklad o obsahu uzavřené smlouvy bez ohledu na to, že vykazuje odchylky od skutečně dosaženého ujednání. Pokud byste navíc potvrzení obdrželi poštou, pak je nutné myslet i na to, že takový dopis se nově považuje za doručený třetí den po odeslání.

Uzavření smlouvy i bez úplné dohody

Dosud platilo, že smlouva nevznikne, dokud nedojde mezi stranami k úplné dohodě o jejím obsahu. Potvrzení nabídky i s nepodstatnými změnami tak nemělo za následek vznik smluvního vztahu. Pokud nyní nereagujete dostatečně rychle na změny v potvrzení nabídky, bude smlouva uzavřena včetně těchto odchylek. Musí se ale jednat o odchylky, které podstatně nemění podmínky nabídky. Zda bude možné za nepodstatné změny považovat například i změnu doby splatnosti, stanovení splátek apod., ukáže až soudní judikatura.

Riziko změny okolností a zrušení dlouhotrvajících smluv

Doposud bylo téměř nemožné prosadit změnu smlouvy bez souhlasu druhé smluvní strany. Od 1. ledna může váš obchodní partner prosadit u soudu změnu uzavřené dohody s odůvodněním, že došlo „k podstatné změně okolností, která působí hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran". Za hrubý nepoměr občanský zákoník přitom považuje znevýhodnění jedné strany buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. Obdobně může soud zrušit i smlouvu trvající déle než 10 let pro změnu poměrů, kvůli kterým nelze na zavázané straně rozumně požadovat, aby byla smlouvou dále vázána.

Výše úroků z prodlení podle nového občanského zákoníku

Výši úroků z prodlení lze nově sjednat odchylně od zákonem stanovené výše. Je tedy možné upustit od sjednávání smluvních pokut pro tyto případy prodlení, které navíc mají tu nevýhodu, že je na rozdíl od úroků z prodlení může soud v rámci případného soudního řízení snížit až do výše vzniklé škody. Zákonná výše úroků z prodlení sice zůstává stejná (8 procent plus repo sazba stanovená ČNB), ale rozhodující bude výše repo sazby platné v první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení.

Započtení nejisté a neurčité pohledávky

Nově není možné bránit se proti úhradě splatných závazků zápočtem nejistých či neurčitých pohledávek. Častá obrana dlužníků v potížích, tj. započítávání zpravidla vykonstruovaných pohledávek, proto nebude možná.

Potvrzení o úhradě dluhu

Od 1. ledna vás mohou překvapit následky potvrzení o úhradě závazků. Nový občanský zákoník stanoví, že je-li vydána kvitance na jistinu, má se za to, že bylo splněno také příslušenství pohledávky. Taktéž zakotvuje domněnku vyrovnání dříve splatných dluhů, pokud věřitel vydal kvitanci na plnění splatné později. Pokud byste tedy vydali dlužníkovi kvitanci, aniž by byl dluh uhrazen, mohlo by to dokonce mít účinky prominutí dluhu.

Řešení? Kontraktační pravidla a úprava vzorových smluv

Rizika spojená se změnami platnými od 1. ledna lze v rámci každého podniku ošetřit zejména stanovením vlastních kontraktačních pravidel, se kterými budou souhlasit obchodní partneři. Odkaz na ně lze například zahrnout do každého odesílaného e-mailu. Obchodní partneři by tak měli dopředu souhlasit s tím, že není možné uzavřít smlouvu bez úplné dohody a bez získání veškerých interních souhlasů. S ohledem na právní jistotu by mělo být zřejmé, že teprve podpisem oprávněných osob na písemné dohodě je možné považovat jakoukoli dohodu za závaznou a že případné nepodepsání dohody bude rizikem obchodního partnera, které nepovede ke vzniku nároků na náhradu škody. V rámci podnikatelských vztahů je navíc možné smluvně vyloučit celou řadu ustanovení, která sice mohou mít význam ve vztazích mezi občany, ale pro podnikatele přináší celou řadu rizik a nejistot. Identifikace těchto ustanovení a jejich vyloučení v uzavíraných smlouvách tak může zmenšit případná rizika.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.