• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Okruh potenciálních dědiců ze zákonné dědické posloupnosti podle nového českého občanského zákoníku

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Nová úprava přinesla mnoho důležitých změn v různých oblastech občanského práva, včetně práva dědického.

Občanský zákoník upravuje tři možnosti, co se stane s majetkem člověka, když zemře. Buď zesnulý (v právní terminologii „zůstavitel") zanechal závěť, tedy odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti zanechá svou pozůstalost jedné nebo více osobám. Pokud nebyla sepsána závěť, rozdělení majetku zůstavitele je upraveno zákonnou dědickou posloupností popsanou v občanském zákoníku. A konečně, pokud žádný dědic nezdědí pozůstalost v rámci zákonné dědické posloupnosti, dědictví připadne státu.

Účelem tohoto článku je stručně popsat zákonnou dědickou posloupnost, která je nejběžnějším způsobem rozdělování pozůstalosti v České republice. Jen menšina zesnulých totiž za svého života sepíše závěť.

Nový občanský zákoník zná 6 tříd (skupin) potenciálních dědiců. Nová úprava rozšířila sféru případných dědiců oproti předchozímu občanskému zákoníku, který definoval pouze 4 (užší) třídy.

Při dědění dle zákonné dědické posloupnosti notář (jako orgán mající dědické řízení na starost) nejprve identifikuje potenciální dědice zesnulého (tj. příbuzné a osoby spolužijící) a následně porovnává tuto skupinu osob s třídami dědiců, dokud nenajde dědickou třídu, jejíž definice odpovídá určité skupině identifikovaných osob.

V první třídě tak zdědí pozůstalost zůstavitelovy děti, případně jejich děti a jeho manžel, každý z nich  rovným dílem. Nicméně pokud nedědí žádné dítě, manžel nemůže zdědit celou pozůstalost sám. V takovém případě notář pokračuje v hledání vhodné dědické třídy.

Ve druhé třídě zdědí pozůstalost manžel zůstavitele, zůstavitelovi rodiče a ti, kteří žili se zůstavitelem ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele (tzv. „osoby spolužijící"). V této třídě manžel vždy zdědí alespoň jednu polovinu pozůstalosti a ostatní dědicové zdědí zbytek pozůstalosti rovným dílem.

Pokud ani manžel ani rodiče zesnulého nedědí, pozůstalost bude rovnoměrně rozdělena ve třetí třídě mezi sourozence zůstavitele (nebo jejich děti) a spolužijící osoby.

Seznam potenciálních dědiců pak pokračuje v dalších třídách prarodiči, praprarodiči, praneteřemi a prasynovci, tetami, strýci, sestřenicemi a bratranci. Všichni potenciální dědici jsou uvedeni v diagramu.

Pro homosexuální páry platí, že úředně registrovaní partneři (obdoba manželského svazku) mají v dědickém právu stejnou pozici jako manželé a jejich podíl na pozůstalosti je tedy zajištěn ustanoveními občanského zákoníku.

To však neplatí pro jinou častou skupinu osob, která má obvykle blízko k zesnulému, a nemá děti. Aby se staly dědici zůstavitele, musí (a podobně to platí i u nesezdaných partnerů obou pohlaví) splňovat požadavky kategorie spolužijících osob. Takový status může být obtížné v případném sporu prokázat.

Pro osobu, jež má takovou blízkou osobu, která přesně nesplňuje požadavky některé zákonné třídy, je proto vhodné sepsat závěť v průběhu života, aby byla zajištěna dědická práva takové blízké osoby.

V případě, že byste se chtěli dozvědět více podrobností o českém dědickém právu,  neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář .

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.