• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

ECOVIS ježek k následkům porušení povinnosti zveřejňování finančních výkazů

ECOVIS ježek k následkům porušení povinnosti zveřejňování finančních výkazů....

Dle informací zveřejněných v Hospodářských novinách ze dne 14. února 2011 začaly finanční úřady ukládat pokuty společnostem, které nezveřejňují výkazy o svém hospodaření ve sbírce listin obchodního rejstříku. Nedílnou součástí kontroly daně z příjmu se stalo ověření, zda firma tyto údaje poskytuje, a případné udělení pokuty. Rutland ježek, advokátní kancelář proto považuje za nutné stručně o této povinnosti informovat především své klienty.

UKLÁDÁNÍ LISTIN DO SBÍRKY LISTIN A JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Společnosti zapsané do obchodního rejstříku mají povinnost do 30 dnů po ověření účetní závěrky auditorem a její schválení valnou hromadou ukládat do sbírky listin mimo jiné i tyto finanční výkazy:

(i) Výroční zprávy;
(ii) Řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy;
(iii) Návrhy rozdělení zisku a jejich konečnou podobu nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky;
(iv) Zprávy auditora o ověření účetní závěrky; a
(v) Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9 ObchZ.

Co se týče formy uložení výkazů do obchodního rejstříku, platí pro ni vyhláška č. 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku, která stanoví, že listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku, se podávají pouze v elektronické podobě ve formátu PDF. Konkrétně se to provádí tak, že se podepsaná účetní závěrka a výroční zpráva naskenují i se všemi přílohami a ve formátu PDF se odešlou na CD nebo e-mailem na příslušný rejstříkový soud. Rejstříkový soud doručené nosiče dat nevrací a po uplynutí 6 měsíců od doručení je skartuje.

Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů je splněna jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Povinnost ukládat výroční zprávy a zprávy auditora o ověření účetní závěrky do sbírky listin platí pro ty společnosti, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Povinnost ukládat účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a jeho konečnou podobu nebo vypořádání ztráty a zprávu o vztazích platí pro všechny společnosti zapsané do obchodního rejstříku.

SANKCE ZA NESPLNĚNÍ POVINNOSTI ZVEŘEJNĚNÍ A ULOŽENÍ LISTIN

Dle zákona o účetnictví je možné, aby účetní jednotce, která nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu způsobem stanoveným tímto zákonem, uložil příslušný finanční úřad pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv celkem za účetní období, ve kterém k porušení právní povinnosti došlo. Nelze-li tuto hodnotu aktiv celkem zjistit, použije se výše aktiv celkem zjištěná z účetní závěrky za bezprostředně předcházející účetní období. Nelze-li ani takto zjistit hodnotu aktiv celkem, stanoví ji orgán, který porušení právní povinnosti projednává, kvalifikovaným odhadem.

Ke kontrole dodržování povinnosti zveřejňovat finanční výkazy a ukládat za jejich nedodržování pokuty jsou oprávněny územní finanční orgány a kontrolní orgány. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán příslušný k uložení pokuty o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději lze však pokutu uložit do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

Dle vyjádření generálního ředitele generálního finančního ředitelství půjde při prvním porušení povinnosti pouze o pokutu v přiměřené výši. Nemůžeme však vyloučit, že správní či soudní orgán v rámci svého „volného uvážení", kterým ze zákona disponuje, odůvodní uložení vyšší sankce a že tato bude shledána v rámci opravných prostředků a případné soudní žaloby za oprávněnou. Uložení pokuty a její výše však musí být vždy řádně odůvodněna.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.