K aktuálním otázkám rozhodčího řízení v České republice a zahraničí

ECOVIS ježek, advokátní kanelář s.r.o. k aktuálním otázkám rozhodčího řízení v České republice a zahraničí...

Quo vadis české rozhodčí řízení?

Pověst rozhodčího řízení v České republice není valná. Odráží se v ní obavy z korupce a nekompetentnosti rozhodců a pachuť spojená s více či méně známými skandály. Přesto bychom neměli nad rozhodčím řízením „lámat hůl". Pozitivní zprávou je bezpochyby postupné rozšiřování oprávnění Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (Rozhodčí soud) k rozhodování sporů o doménová jména zvyšující mezinárodní reputaci tohoto rozhodčího soudu. Čím by Vás mohlo rozhodčí řízení nově oslovit?

Řešení doménových sporů

Rozhodčí řízení je důležitou součástí doménového práva. Oprávnění Rozhodčího soudu rozhodovat spory o doménová jména začalo v roce 2004 s doménovými jmény .cz. Sdružení EURid, správce domény .eu, pověřilo 12. dubna 2005 Rozhodčí soud vypracováním alternativního řešení sporů (ADR) pro spory o doménová jména .eu. Rozhodčí soud zajišťuje vedení ADR řízení podle Pravidel ADR a Doplňkových pravidel ADR v souladu s principy a pravidly Evropské komise. Od roku 2009 nabízí alternativní řešení sporů i ohledně jiných doménových jmen nejvyšší úrovně jako je .com, .net, .org.

Pochybnosti o tom, zda je Rozhodčí soud oprávněn rozhodovat spory o doménu .cz, rozptýlil Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí z 27. dubna 2011, ve kterém oproti opačnému názoru prvoinstančního soudu konstatoval, že způsob uzavírání rozhodčí doložky při registraci domény u sdružení CZ.NIC jako správci národní domény .cz je platný a Rozhodčí soud má oprávnění rozhodovat spory ohledně doménových jmen.

Použitelnost Pravidel ADR pro rozhodování sporů o doménová jména .eu byla poprvé přezkoumána a potvrzena ve sporu o název internetového portálu „reifen" vydaném Evropským soudním dvorem pod č.j. C-569/08 k rozhodnutí Rozhodčího soudu č. 910 k doméně reifen.eu. Rakouský majitel švédské slovní ochranné známky „&R&E&I&F&E&N&" získal registrací s prioritním právem generickou doménu reifen.eu. Majitel jedné belgické ochranné známky se stejným znakem „Reifen" žádal o převod této domény a podal žalobu u Rozhodčího soudu v Praze. Rozhodčí soud nařídil přenesení domény. Rakouský podnik toto rozhodnutí nerespektoval a obrátil se na soudy v Rakousku. Rakouský soudní dvůr následně předložil Evropskému soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku, jejíž odpověď implicitně mimo jiné potvrdila přípustnost použití registračních ustanovení EuRid na přihlašovatele domény, oprávnění Rozhodčího soudu k rozhodování v rámci řízení ADR.eu a aplikovatelnost Pravidel ADR.

Konec soukromých rozhodčích soudů?

 Nejistota ohledně rozhodčích nálezů soukromých rozhodčích soudů (viz Plus prosinec 2010) i nadále trvá, i když závěr ohledně neplatnosti rozhodčích doložek přijatých ve prospěch soukromých rozhodčích soudů je po vydání sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu ČR z 11. května 2011 již zcela jednoznačný.

V případě identifikace takové rozhodčí doložky je proto vhodnější rozhodčí řízení nezahajovat a uplatňovat svá práva přímo u příslušného obecného soudu. V rámci již zahájeného rozhodčího řízení lze namítat, že soukromý rozhodčí soud nemá oprávnění rozhodovat případné spory na základě neplatné rozhodčí doložky. V případě doručení rozhodčího nálezu je nutné ve lhůtě tří měsíců podat u soudu žalobu na zrušení rozhodčího nálezu s žádostí o odklad vykonatelnosti, jelikož podání žaloby nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Pokud by již došlo na výkon rozhodčího nálezu, pak je možné podat odvolání proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a současně s ním podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí a na odklad provedení výkonu rozhodnutí.

Soukromé rozhodčí soudy bezpochyby svou činnost jen tak neukončí, ale svou činnost a rozhodčí doložky upraví tak, aby byly v souladu s aktuální judikaturou. Dle novely zákona o rozhodčím řízení však nebudou moci používat označení „rozhodčí soud" a ve spotřebitelských sporech bude detailně upraveno jejich rozhodování. I přes tyto změny se lze vyvarovat nestandardních nálezů výběrem zavedeného Rozhodčího soudu nebo důvěryhodného rozhodce. Rozhodčí řízení je totiž o důvěře v rozhodce a jejich schopnost případ správně rozhodnout.

Spotřebitelské rozhodčí řízení

 Cílem novely zákona o rozhodčím řízení, jejíž předpokládaná účinnost je od začátku roku 2012, je zejména zabránit zneužití rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech. Jaké jsou nejdůležitější změny?

Rozhodčí doložka bude muset být podepsána na samostatné listině, a pokud nebude zmocňovat Rozhodčí soud nebo jiný zákonem zřízený rozhodčí soud, bude muset obsahovat zákonem vyjmenované náležitosti. Spotřebitel bude muset být s dostatečným předstihem poučen o tom, co pro něj podpis rozhodčí doložky znamená. Rozhodcem ve spotřebitelských sporech bude moci být pouze bezúhonná osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru právo a rozhodce bude mít za povinnost přihlížet k předpisům na ochranu spotřebitele a již nebude moci rozhodovat spor jen na základě zásady spravedlnosti. Zásadní změnou je pak také možnost soudního přezkoumání rozhodčího nálezu ve spotřebitelském sporu, a to i z důvodů věcných a nikoliv pouze jako dnes pouze z důvodů procesních. Soud navíc i bez návrhu přezkoumá, zda neexistují důvody pro odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu a zda nelze rozhodčí nález zrušit ze zákonem stanovených důvodů. Novela by proto měla zajistit dostatečnou právní ochranu spotřebitelům tak, jak ji přiznávají evropské právní předpisy. Ochrana spotřebitele však nemá žádný účinek, pokud spotřebitel zaregistruje u některého poskytovatele internetových služeb v České republice doménu s koncovkou .eu, .com nebo jinou mezinárodní doménu, protože se přímo podrobí rozhodčím řádům na evropském nebo mezinárodním právním základu.

Podnikatelé by měli kvůli těmto změnám zvážit, zda se jim volba rozhodčího řízení skutečně vyplatí. Rozhodčí nález bude totiž možné po skutkové stránce přezkoumat soudem a z rozhodčího řízení se tak může stát „předběžné" řízení, které bude probíhat před samotným soudním řízením, čímž může dojít k prodlužování celkové délky řízení. Doufejme, že tento stav nenastane, jelikož by došlo k popření samotného smyslu rozhodčího řízení, které má představovat alternativu před zdlouhavým soudním řízením.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.