• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • Türkçe
  • Français

Problematika trestní odpovědnosti českých právnických osob

ECOVIS ježek, advokátní kancelář k právní problematice nově zvedené trestní odpovědnosti právnických osob....

Trestní odpovědnost právnických osob. Co jim hrozí?

1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. I přesto, že jde o velice kontroverzní zákon, bylo Česko do konce roku 2011 jedním z mála států EU, který trestní odpovědnost právnických osob ve svém právním řádu nezakotvoval. V praxi však ještě není znám případ odsouzení právnické osoby za spáchání trestného činu, ale v mediálně známých korupčních kauzách se jich bezpochyby dočkáme.

Zaměstnanci jako rizikový faktor

Právnická osoba samozřejmě nepáchá trestný čin sama o sobě, ale prostřednictvím osob, které jejím jménem jednají. Zákon proto mluví o tzv. „přičitatelnosti" trestného činu právnické osobě. Pro majitele či statutární orgány firem je důležité vědět, že trestný čin může být spáchán nejen statutárním orgánem, ale i jakoukoli jinou osobou vykonávající řídicí nebo kontrolní činnosti, nebo tím, kdo má na řízení této právnické osoby rozhodující faktický vliv. V určitých případech postačí i jednání řadového zaměstnance či jiné pověřené osoby zejména, pokud by statutární orgán neprovedl povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinil nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

Nový zákon proto zvýšil riziko podnikání v Česku. V důsledku protiprávního jednání spáchaného ať již vedoucími nebo řadovými zaměstnanci tak může dojít nejen k odsouzení zaměstnance, ale i k faktickému potrestání právnické osoby. Jediná obrana proti tomuto riziku je prevence v rámci interního vzdělávání, kde budou zaměstnancům objasněna rizika a následky jejich protiprávního jednání pro ně osobně i pro samotnou společnost.

Co právnická osoba nesmí?

Zákon vyjmenovává skoro 80 trestných činů, za které mohou být právnické osob potrestány. V praxi lze předpokládat, že právnické osoby budou prostřednictvím svých zaměstnanců páchat zejména trestné činy zkrácení a neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, porušení autorského práva, podvodu (včetně pojistného, úvěrového a dotačního), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, podplacení a neoprávněné zaměstnávání cizinců.

Tresty pro právnické osoby

Zákonodárce postupoval velice velkoryse jak při vymezování trestných činů, tak při stanovení možných trestů. Právnické osobě je možno uložit trest spočívající v jejím zrušení, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek a zákaz přijetí dotací a subvencí a uveřejnění rozsudku ve veřejných sdělovacích prostředcích na vlastní náklady. Taktéž lze uložit ochranné opatření spočívající v zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. Z důvodové zprávy plyne, že nejčastěji by měl být používán peněžitý trest. To souvisí se solventností právnických osob a možným vyšším peněžitým trestem, který bude adekvátní způsobené škodě.

Obrana existuje

Pokud právnická osoba zjistila, že spáchala trestný čin, je jedinou možností, jak se vyhnout trestní odpovědnosti, účinná lítost. Právnická osoba ale musí dobrovolně upustit od dalšího protiprávního jednání a odstranit nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, případně škodlivému následku zamezit nebo škodlivý následek napravit. Dále může učinit oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o trestném činu, pokud mohlo být odstraněno vzniklé nebezpečí nebo mohlo být zabráněno škodlivému následku trestného činu. Účinnou lítost není možné uplatnit u trestného činu přijetí úplatku, podplacení a nepřímého úplatkářství. Identifikace případného trestněprávního jednání v rámci interního auditu tak vyžaduje kvalifikované rozhodnutí, které vyloučí případnou trestněprávní odpovědnost právnické osoby, a to i za cenu oznámení trestného činu spáchaného zaměstnancem orgánům činným v trestním řízení.

Trestní odpovědnost právnických osob je reálné riziko, které není radno podceňovat. Riziko mohou eliminovat jednoznačné interní směrnice a prevence v oblasti lidských zdrojů. Pokud již došlo ke spáchání trestného činu, lze zvážit využití institutu tzv. účinné lítosti. Je také nutné mít na paměti, že trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce, a toto riziko zohlednit při všech akvizicích a případných přeměnách společností.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz

O ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

Česká advokátní kancelář ECOVIS ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech, a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích v rámci sítě ECOVIS působící v 75 zemích celého světa. Členové týmu advokátní kanceláře ECOVIS ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.ecovislegal.cz.

Informace obsažené na této webové stránce jsou právnickou reklamou. Nepovažujte nic na této webové stránce za právní poradenství a nic na této webové stránce nepředstavuje vztah advokát-klient. Předtím, než začnete jednat o čemkoliv, o čem si na těchto stránkách přečtete, domluvte si právní konzultaci s námi. Dosavadní výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků a předchozí výsledky neznamenají ani nepředpovídají budoucí výsledky. Každý případ je jiný a musí být posuzován podle vlastních okolností.

Comments are closed.