Çek Cumhuriyeti’nde Kar Dağıtım Koşulları

Çek şirketlerinin kar ve öz kaynaklarının dağıtımı

Çek Yüksek Mahkemesinin şu anki sonuçlarına göre,olağan finansal tablolar,genel kurul tarafından görüşülmesi gereken son tarihten sonra bile kar dağıtımında “kullanılabilir” dir.

 

1. Çek şirketlerinin kârının dağıtımına ilişkin mevzuat ve genel koşullar

 
Çek ticari şirketinde kar dağıtma koşulları, 90/2012 sayılı, Ticari Şirketler Kanununa göre düzenlenir (Çek Ticaret Şirketi Kanunu).Genel Kurul ve karar organının Çek şirketlerindeki kar payının ödenmesiyle ilgili kararının uygun bir şekilde uygulanması için gerekli şartlar şunlardır:
 
(i) Çek Ticaret Şirketi Kanunu'nun 34 (1) Maddesi uyarınca kar payının belirlenebileceği şekilde olağan veya olağanüstü finansal tabloların varlığı;
 
(ii) önceki hesap dönemi için olağan veya olağanüstü finansal tabloların Genel Kurul tarafından onaylanması;
 
(iii) iflas koşullarının bulunmaması ve Çek Ticari Şirketler Kanununun 40 (1) Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen iflas testi ile uyum sağlanması,
 
(iv) Limited şirket için Çek İş Kurumu Yasası'nın 161 (4) Maddesine("Hissedarlar arasında dağıtılacak olan tutar önceki dönemlerden elde tutulan kazançlarla artırılan ve önceki dönemlerden kalan zararlar ve bu Kanuna ve sosyal sözleşmeye uygun olarak yedek akçelere ve diğer fonlara ödenen paylarla arttırılan son hesap dönemindeki kar / zararı aşamaz.") veya anonim şirket için Çek İş Şirketi Yasası'nın 350. Bölümüne uygun olarak yapılan bilanço testine uyulması ("Şirket, son mali yılın sonunda, olağan veya olağanüstü finansal tablolardan kaynaklanan özkaynaklar veya bu dağıtımdan sonraki özkaynakların, taahhüt edilen sermayenin altına indirilmesi gereken fonların altına düşürülmesi durumunda bu Kanun veya Esas Sözleşme uyarınca hissedarlara kar veya diğer özkaynakları dağıtamaz. Son tamamlanan mali yılın sonucunun ekonomik olmasının yanı sıra, önceki dönemlerden elde edilen kazançları, önceki dönemlerden daha az zararı ve bu Kanun ve Tüzüklere uygun olarak rezerv ve diğer fonlara tahsis edilen ödenekler."), ve
 
(iv) Sadece 563/1991 sayılı Çek Kanununun 28 (7) Maddesindeki muhasebede değişikliklerine uygun koşullar varsa; geliştirme maliyetlerinin bilanço varlıklarında tanınmaması
 
Çek Şirket Ortaklıkları Kanunu, kar dağıtımına ilişkin karar için son tarihin açık bir yasal düzenlemesini içermez,bununla birlikte, Çek Ticaret Anlaşması Kanununun sırasıyla 181 (2) numaralı maddesi, bir limited şirket için öngörülmüş olup, anonim şirket için 403 (1) sayılı maddesi Çek Şirket Ortaklıkları Kanununda genel kurulun, genel kurulun önceki hesap döneminin son gününden en geç altı ay sonra görüşüleceği öngörülmüştür.
 
Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, Çek Ticari Ortaklıklar Kanununun 40 (1) Maddesinde belirtilen iflas testi, kar dağıtımından önce yapılmalıdır. Sonuç olarak, kar ve fonların diğer özkaynaklardan (ve bunlar için avanslar) ödenmesine ilişkin bir kısıtlama teşkil eder ve Çek şirketi iflas ederse ve böylece alacaklılarına zarar verirse ödeme yapılmasını yasaklar. Diğer özkaynaklar kar ve sermaye dışındaki özkaynak kalemlerini, özellikle de primi, sermaye fonlarını ve sermaye azaltımını içerir. Genel Kurul, kârın ödenmesine karar vermiş olsa bile, bu yükümlülüğü ihlal ederse yasal organ tarafından ödenmeyebilir. Üyeleri görevlerinin yerine getirilmesinde titizlikle hareket etmek zorunda olan yasal organ, bu kısıtlamaya uymakla yükümlüdür.
 

2. Kar dağıtımının olmaması ve nedenleri

 
Bir işyerinde yapılan kar dağıtım hakkı, hissedarların / ortakların temel haklarından biridir.Bir şirketin kar elde etmesi durumunda, genel kurul, pay sahipleri arasındaki payların dağılmamasına yalnızca önemli sebeplerden ve yalnızca oyların kötüye kullanılmasına saygı gösterilmesi durumunda karar verebilir. Önemli hususlar, örneğin, kârın bir kısmının Çek şirketinin yasal organlarının üyeleri, çalışanları veya vakıf tapusu altında kurulan fona tahsis edilmesini öngören maddeler / tüzük hükümlerini içerir. Ancak, kârın sosyal sözleşmede / statüde belirtilen kurallara uygun olarak kullanılmayacak kalan kısmı pay sahiplerine ödenemez. Bununla birlikte, bu, Çek şirketinin ekonomik durumu veya uygun rezervlerin yaratılmasını gerektiren beklenen gelecekteki maliyetler gibi önemli nedenlerden dolayı bir kez daha yapılabilir. Anonim şirket durumunda, bu sebepler genel kurul davetinde belirtilmelidir.
 

3. Çek hukukunda kar dağıtım şartlarının geliştirilmesi

 
Çek Ticari Şirketler Yasası ile değiştirilen Çek Ticaret Kanunu, kar paylarının dağıtımına ve ödenmesine karar vermek için açıkça bir son tarih belirlemedi.Uygulamada, genel kabul görmüş sonucunun muhasebe süresinin sona ermesinden sonraki 6 ay içinde olması gerektiği, Yargıtay Kararının 29 No'lu 4284/2007 dosya numaralı kararından kaynaklanmıştır.Çek Yüksek Mahkemesi, diğer iddiaların yanı sıra, 6 aydan daha eski finansal tabloların, kar payı kararı vermek için muhasebenin gerçek bir güncel resmini sağlamak için güncel olmadığını ileri sürmüştür.
 
Bununla birlikte, uygulamada, yukarıda belirtilen karar pratik olarak eleştirildi ve Çek Ticaret Kurumu Yasası'ndaki değiştirilmiş mevzuat ile ilgili olarak, yeni yorumlar(örneğin,Çek Ticari Ortaklıklar Yasası'nın yorumunun 2. baskısında ortak yazarların aynı zamanda Yüksek Mahkeme yargıçları olduğu ) ortaya çıktı ve önceki yargılama süresi genel olarak kabul edilmedi. Çek Ticaret Şirketi Yasası, Çek Ticaret Şirketleri Yasası'nda kar ödenmesine ilişkin karar için bir son tarih getirmemiş olsa da,açıkça, orijinal yönetmeliğe kıyasla Çek İş Ortaklıkları Yasası'nın 40 (1) Maddesinde bir tasfiye testi belirtilmiştir.Bu hüküm, hesap döneminin bitiminden daha uzun bir süre geçse bile, kar paylarının şirket alacaklılarının zararına ödenmesini önlemek için önemli olarak kabul edilir. Ayrıca, muhasebe açısından bakıldığında, finansal tabloların güncelliğinin 6 aylık limiti anlam ifade etmemektedir.Çek şirketinde önemli bir değişiklik yoksa, önceki mali tablolar güncel olabilir ve bu dönemden sonra gerçekçi bir tablo sunar. Buna karşılık, 6 aylık sürenin dolmasından önceki önemli olaylar eski hesaplara yol açabilir.
 
27 Mart 2019'da Çek Yüksek Mahkemesi 27 no'lu 3885/2017 numaralı dosya ile , diğerlerinin yanı sıra, Çek Ticaret Şirket Yasası'nın geçerliliği altında bir anonim şirkette kârın dağıtımına ilişkin koşulları ele alan yeni bir karar vermiştir.Öncelikle, normal finansal tabloların genel kurul (Bölüm 403 (1) ZOK)tarafından görüşüleceği son tarihten sonra bile kâr dağıtımına ilişkin düzenli finansal tabloların “kullanılabilirliği” üzerinde anlaştı ve 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, önceki muhasebe dönemi için hazırlanan olağan finansal tabloların, Genel Kurul Toplantısı'nın bir sonraki muhasebe döneminin sonuna kadar karının dağıtımı konusundaki kararının temelini oluşturabileceğini belirtti.
 
Bu sonucun nedeni, önceki düzenlemeden farklı olarak, uygulamanın şimdiki eskimiş içtihat kanununun uyguladığı amacı gerçekleştirmek için kendi başına yeterli olması gereken iflas testinin açıkça düzenlenmesidir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, şirket kaynaklarının alacaklılarının zararına yönlendirilmesini önleme çabasıydı.
 
Çek Yüksek Mahkemesi'nin kararı, bir sermaye şirketinin karı ile başa çıkmanın birkaç yolunu açar.Aynı zamanda, bu şirketlerin yasal organlarına nispeten yüksek talepler getirmektedir.Karın ödenmesine ilişkin kurallara uyulmaması, durum tespiti ihlali olarak değerlendirilmelidir.
 
Halen, Millet Meclisi, Çek Yüksek Mahkemesi'nin konumunu onaylayan 207/0 , No'lu dosyada bulunan Çek Ticaret Şirketi Yasası'ndaki bir değişikliği görüşüyor.Yeni ZOK’un § 34 ve § 35’leri aşağıdaki gibi okunmalıdır:
 
㤠34
Kar payı ve diğer öz kaynaklar
(1) Kar payı ve diğer özkaynaklar, ticari kuruluşun yüksek organı tarafından onaylanan olağan veya olağanüstü finansal tablolara dayanarak belirlenir. İlk cümleyle atıfta bulunulan finansal tablolara dayanarak, kar ve diğer özkaynaklar, finansal tabloların hazırlandığı raporlama dönemini izleyen raporlama dönemi sonuna kadar dağıtılabilir. Kâr ve diğer öz kaynaklar, sözleşmede aksi belirtilmedikçe, sadece pay sahipleri arasında dağıtılabilir.
(2) The amount to be distributed may not exceed, in a capital company or cooperative, the sum of the economic outturn of the last financial year ended, the profit of previous years and other funds that the capital company or cooperative may use at its discretion, reduced by allocations to reserve and other funds in accordance with with the law and the social contract. Dağıtılacak miktar, bir sermaye şirketi veya kooperatifte sona eren son mali yılın ekonomik mahsuplaştırılma miktarını, önceki yılların ve sermaye şirketinin veya kooperatifinin takdirine bağlı olarak kullanabileceği diğer fonların karını aşamaz, kanuna ve sosyal sözleşmeye uygun olarak rezerv ve diğer fonlara yapılan tahsisler ile azaltılır. İlk cümleye aykırı olarak verilen üst kurul kararının yasal bir etkisi yoktur.Yaratılması, değiştirilmesi veya sona ermesi, dağıtımına izin vermeyecek şekilde yasal bir düzenleme veya sosyal sözleşme ile yönetilen fonlar dağıtım için kullanılamaz.
(3) Kanuni kuruluş kar payındaki ve diğer kaynaklardaki ödenmesine karar verir. Dağıtım kanuna aykırı ise, kar paylaşımı veya diğer öz kaynaklar ödenmeyecektir.Ödemeyi kabul eden kanuni kuruluşun üyelerinin bu şekilde özenle hareket etmediğine inanılmaktadır.
(4)Kâr ve diğer özkaynakların payı, yasa, sosyal sözleşme veya üst kuruluşun kararlaştırdığı hallerde, Şirketin Yüksek Kurulunun dağıtım kararının alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde ödenir.
(5) Bu sermayenin diğer özkaynakların dağıtımı ve ödenmesine ilişkin hükümleri, sermayeyi azaltmak için kullanılmayacaktır.
 
§ 35
Kar payı avansı
(1)Kâr paylaşımı avansı, yalnızca şirketin kâr dağıtmak için yeterli kaynağa sahip olduğunu belirten ara dönem mali tablolara dayanarak ödenebilir. Kar payı avansı tutarı, cari yıl kar / zarar, geçmiş yıl karı ve şirketin kendi takdirine göre kullanabileceği diğer kar amaçlı fonların toplamından daha yüksek olamaz, sosyal sözleşme ve kanunlara uygun olarak rezerve ve diğer fonlardan daha az olamaz. Aynı zamanda, kar payı avansı toplamı, son üç muhasebe döneminde elde edilen finansal sonuçların ortalamasının yarısından fazla olamaz.
(2) Olağan veya olağanüstü hesaplardan kaynaklanan dağıtılacak kar tutarının en azından kanunda ödenen karların payındaki avansların toplamına ulaşmaması ve Yüksek Otoritenin bu tutarı tahsis etmeye karar vermesi durumunda kâr paylaşım avansı, olağan veya olağanüstü hesapların onaylandığı veya onaylanması gereken tarihten itibaren 3 ay içerisinde geri ödenir.

 
Daha fazla bilgi için bizimle iletişim kurabilirsiniz:
 
JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
 
ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Praha 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz
 
ECOVIS ježek advokátní kancelář s.r.o. hakkında:
Prag’daki Çek hukuk bürosu ECOVIS ježek, özellikle Çek şirketler hukuku, Çek gayrimenkul hukuku, Çek mahkemelerinde, idari organlarda ve tahkim mahkemelerinde temsil, ECOVIS ježek ekibinin üyeleri çok uluslu şirketlere, büyük Çek şirketlerine, orta ölçekli şirketlere ve bireysel müşterilere hukuki danışmanlık sağlamada önde gelen uluslararası hukuk firmaları ve vergi şirketlerinden uzun yıllara dayanan deneyime sahiptirler. Daha fazla bilgi için, www.ecovislegal.cz/en.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler yasal bir reklamdır. Bu web sitesinde hiçbir şeyin yasal tavsiye olduğunu düşünmeyin ve bu web sitesinde hiçbir şey avukat-müvekkil ilişkisi teşkil etmez. Bu site hakkında okuduğunuz herhangi bir şeyi tartışmadan önce, bizimle yasal danışma sağlayın. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmemektedir ve önceki sonuçlar gelecekteki sonuçları kastetmemektedir. Her dava farklıdır ve kendi koşullarına göre değerlendirilmelidir.

Comments are closed.