2019’da Çek Cumhuriyeti’nde İş Yapmak

Czech Republic Doing Business 2019

 

2019’da ÇEK CUMHURİYETİ'NDE İŞ YAPMAK İÇİN ÇALIŞMA ALANI

 
ECOVIS Çek Cumhuriyeti'nde İş Yapıyor 2019


 
 

BASİT GERÇEKLERDE ÇEK CUMHURİYETİ

Çek Cumhuriyeti, Almanya (batı), Avusturya (güney), Slovakya (doğu) ve Polonya (kuzeydoğu) ile sınırlandırılmış bir Orta Avrupa devletidir.

Devlet sistemi, hükümetin başı olarak Başbakan ile çok partili bir parlamento temsili demokrasidir. Cumhurbaşkanı, bazı sınırlı yetkilere sahip olan resmi devlet başkanı olarak, doğrudan genel seçimler tarafından seçilir. Meclis,Temsilciler Meclisi(200 üye) ve Senato(81 üye) ile çift meclislidir. Demokratik bir ülke olarak, Birleşmiş Milletler, AB, NATO ve daha fazlası gibi birçok uluslararası örgütlerin üyesidir.

Çek Cumhuriyeti'nin ana endüstrileri mühendislik (çoğunlukla otomotiv), kimya endüstrisi, gıda endüstrisi, metalurji endüstrisi, enerji endüstrisi ve inşaat endüstrisidir. Ülkenin ekonomik politikası tutarlı ve öngörülebilirdir.

Ülkenin ekonomik politikası tutarlı ve öngörülebilirdir.Güçlü ve bağımsız bir merkez bankası (Çek Ulusal Bankası) 1991'den bu yana olağanüstü bir kur istikrarı sağlamıştır.Çek korunası tamamen çevrilebilirdir.

Çek Cumhuriyeti çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzaladı.Çek iştirakleri tarafından, yabancı ana şirketlere kar dağıtımı yapması ve karın aktarılmasına ilişkin bir sınırlama yoktur.

Yatırıma açık bir ortam, Çek Cumhuriyeti'nin ekonomik geçişinde kilit bir unsur olmuştur.Ülkenin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından aldığı yatırım notları ve OECD'ye erken üye olması, olumlu ekonomik temellerini kanıtlamaktadır.
 

Çek Cumhuriyeti'nin Yatırım Riski Oranları:

Standard & Poor´s AA-
Moody´s analytics A1
Fitch Ratings AA-

Kaynak: Çek Ulusal Bankası, 2018
 

Çek Cumhuriyeti'nin temel ekonomik göstergeleri:

Göstergeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
GSYİH artması (sabit fiyatlar, %) -0.5 2.7 5.3 2.6 4.4 3.6 3.3
Genel Hükümet Borcu(% GSYİH) 44.9 42.2 40.0 36.8 34.6 32.9 31.6
Ortalama Enflasyon Oranı (%) 1.4 0.4 0.3 0.7 2.5 2.1 1.9
İşsizlik Ornaı (ort., %) 7.0 6.1 5.1 4.0 2.9 2.4 2.3
Ortalama aylık nominal brüt ücret (CZK) 25,035 25,768 26,591 27,575 29,504 31,600 33,600
Döviz kuru oranı – CZK/EUR (ort.) 25.97 27.53 27.28 27.03 26.32 25.1 24.7

Kaynak: Maliye Bakanlığı'nın Makroekonomik Tahmini, Nisan 2018
*Tahmin
 

Yaşam kalitesi

Çek Cumhuriyeti, dünyadaki yaşam kalitesi endeksinde 63 ülkenin 22'sinde yer almaktadır ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında en iyi sonuca sahiptir.

 

Eğitim Sistemi

Çek Cumhuriyeti, iyi bir genel eğitim düzeyini güçlü bilim ve mühendislik disiplinleriyle birleştirir.
Nesiller boyunca Çek eğitim sistemi, standart çözümlerin yetersiz olduğu ortamlarda yüksek düzeyde, teknik problem çözme becerileri geliştirmiştir.

Okula devam 6 ila 15 yaşları arasında zorunludur (ilkokul ve ortaokul). Dokuz yıl sonra, öğrenciler üç temel lise türünde devam edebilir: mesleki eğitim merkezleri, ortaokullar ve liseler (spor salonu-??).
Lisans çalışmaları kolejler (üç ila dört yıllık lisans programları sunan) ve ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da sunan üniversiteler tarafından sunulmaktadır.

 

İşgücü Piyasası

Çek Cumhuriyeti'ndeki İşgücü piyasası, ekonomi ve sanayi gibi, çok bölgesel bir karaktere sahiptir. En düşük işsizlik oranı, en fazla iş fırsatı ve ortalama en yüksek maaşlar bilindiği üzere Prag'ın başkentinde ve Orta Bohemya Bölgesi'nde bulunmaktadır.Öte yandan, bu oranların en kötü olduğu bölgeler Ústí nad Labem ve Moravia-Silesia 'dır.
 
Genel sosyal ve sağlık güvenlik ödemeleri (çalışanlar)

Hizmetler Maximum base per year Çalışan İş veren Tek girişimci
Emeklilik sigortası CZK 1,569,552 (yaklaşık olarak, EUR 61,119) 6.5% 21.5% 28%
Hastalık sigortası N/A 2.3% 1.4% (gönüllü)
İşsizlik sigortası N/A 1.2% 1.2%
Sağlık sigortası N/A 4.5% 9% 13.5%
TOPLAM   11% 34% 44.1%

Gelir vergisi% 15'tir. Yıllık 1,569,552 CZK'yi aşan maaş,% 7 ek gelir vergisine tabidir. Gelir vergisi % 15'tir. Yıllık 1,569,552 CZK'yi aşan maaş,% 7 ek gelir vergisine tabidir.
 
Aşağıda açıklanan vergi sistemi, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Çek vergi mevzuatından türetilmiştir ve belirli bir Çifte Vergilendirme Antlaşması ile değişikliğe uğrayabilir. Mevcut vergi sistemi, 1993 Ocak ayında getirildi. Mevzuat, ekonomideki hızlı gelişmeler nedeniyle sık sık değişikliklere uğramaktadır.
 

2019'da serbest meslek sahipleri için zorunlu asgari Çek sosyal güvenlik avans ödemeleri

 
2018 yılında Çek sosyal sigortası için aylık avans ödemeleri en az 2.189 CZK tutarındadır. Yakın zamanda, bu avans ödemeleri 199 CZK ile son yıllarda rekor bir artış olan CZK 2.388'e yükselmiştir. 2018 yılı için gelirinizi ve giderlerinizi bildirdiğiniz aydan kısa bir süre sonra sosyal güvenlik depozitonuzun yeni bir miktarını ödemelisiniz. Ön ödeme kuralları 2019’dan sonra değiştiğinden, ilk kez daha yüksek bir prim ödemeniz gerektiğinde, raporunuzu ne zaman yayımladığınıza bağlı olarak hesabınıza Mart veya Nisan 2019’da ödeme yapmalısınız. Yeni kurallara göre, depozito ödendiği takvim ayı boyunca ödenecektir.
 

Serbest çalışanlar için Çek sağlık sigortası için zorunlu asgari avans ödemeleri 2019

 
Çek sağlık sigortası için 2019 asgari avans ödemesi 2,024 CZK'dan 184 CZK'ya kadar 2,208 CZK'ya yükselmiştir. Sağlık sigortası için yapılan sosyal sigortaya kıyasla, artan avansların yeni yılın başından itibaren yani 2019 Ocak ayından itibaren ödenmesi gerektiği doğrudur.
 

Çek Cumhuriyeti'nde vergi sistemi

KURUMLAR GELİR VERGİSİ VE KİŞİSEL GELİR VERGİSİ

Çek vergi mükellefleri, dünya çapındaki gelirleri üzerinden gelir vergisine tabi olurken, Çek vergi mükellefi olmayanlar, yalnızca Çek kaynaklarından elde ettikleri gelirlerden vergilendirilmektedir.

Bir kişinin Çek Cumhuriyeti'nde daimi bir adresi varsa (yani bir kişinin evi varsa ve şartların orada kalıcı olarak ikamet etme niyetinde olduğunu gösterdiği bir yer) veya Çek Cumhuriyeti'nde “alışıldık bir ikameti” varsa (yani, bireyin Çek Cumhuriyeti'nde geçirdiği toplam gün sayısı bir takvim yılında en az 183 gündür) Çek vergi mükellefidir.

Tüzel kişi, tescil edilmiş merkezi veya etkin olduğu yönetim yeri Çek Cumhuriyeti'nde ise, Çek Cumhuriyeti vergi mükellefidir.

Çek kurumlar vergisinin standart oranı % 19'dur.Çek temel yatırım fonları’ için indirgenmiş % 5'lik bir kurumlar vergisi oranı uygulanır; Emeklilik fonları için yüzde sıfır kurumlar vergisi oranı uygulanmaktadır.

Temettü, faiz veya telif hakları gibi bazı ödemeler stopaja tabidir. Gelirin türüne bağlı olarak Çek Cumhuriyeti'nde vergi stopajı % 5 ile % 35 arasında değişmektedir. Ayrıca, stopaj vergisi oranı, Çek Cumhuriyeti ile ödemenin alıcısının vergi mükellefi olduğu ülke arasında yapılan çifte vergilendirme anlaşmasıyla azaltılabilir. 2018 ortalarından itibaren Çek Cumhuriyeti, 80'den fazla ülkeyle çifte vergilendirme anlaşması imzalamıştır. Bir antlaşma uyarınca muafiyetler “kendiliğinden” uygulanabilir ve Çek vergi yetkililerinin bildirimine veya onayına tabi değildir.

Oluşan zararlar müteakip beş vergi dönemi boyunca devredilebilir ve vergi mükellefine bağlı olarak beş yıl içerisinde vergilendirilebilir kar ile mahsup edilebilir. Vergi indirimi şeklinde yatırım teşviki almış şirketler vergi indiriminden yararlanabilmek için beyan edilen karlara karşı tüm önceki zararlarını talep etmelidirler.

Genel olarak, vergi mükellefleri vergi beyannamelerini, ilgili vergi döneminin bitimini takip eden üç ay içerisinde bildirmeleri gerekir. Denetlenmiş finansal tablolar hazırlamak için gerekli olan veya vergi beyannamesi vekaleten tescilli bir vergi danışmanı tarafından imzalanıp dosyalanan Çek tüzel kişilerin vergi beyannamelerini vergi döneminin bitiminden sonraki altı ay içinde vermeleri gerekir.
 

Çek Cumhuriyeti'nde Muhasebe

Çek muhasebe sistemi, çift girişli defter tutma sistemi üzerine kuruludur ve büyük ölçüde, belli küçük farklar olmakla birlikte Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile tutarlıdır. Örneğin, finansal kiralama ve duran varlıkların amortismanı.
 

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere, şirketlerin yeni sınıflandırmaları tanıtılmıştır:

Şirket Net ciro (CZK) Net varlıklar (CZK) Çalışanlar kriteri
Mikro 18 milyon 9 milyon 10 2 of 3
Küçük 200 milyon 100 milyon 50 2 of 3
Orta 1 000 milyon 500 milyon 250 2 of 3
Büyük 1 000 milyonun üstünde 500 milyonun üstünde 250'nin üstünde

 

Yasal Denetim

Büyük ve orta ölçekli şirketler için her zaman yasal denetim gereklidir. Küçük şirketler, aşağıdaki kriterlere göre yasal denetime tabidir:

- Anonim şirketin hukuki yapısı
- Aşağıdaki kriterlerden en az biri, cari ve bir önceki muhasebe döneminin bilanço gününde olduğu gibi yerine getirilir:
 net varlıklar 40 milyon CZK
 net ciro 80 milyon CZK
 çalışan insan sayısı 50

Diğer küçük şirketler, mevcut ve bir önceki bilanço tarihi döneminde yukarıdaki kriterlerden en az ikisini yerine getirdiğini varsayarak yasal denetime hak kazanır. AB üye devletlerinde düzenlenmiş borsalarda işlem gören menkul kıymet(örneğin hisse senetleri, tahviller) ihracı yapan şirketler, yıllık mali tablolarını ve konsolide mali tablolarını hazırlarken Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulamalıdır. Ancak, kurumlar vergisinin hesaplanması için muhasebe sonucunun Çek Muhasebe Standartlarına göre hesaplanması ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarından etkilenmemesi gerekmektedir.
 

1.2019 yılında Çek Cumhuriyeti'nde ne tür ticari faaliyetlere izin veriliyor?

 
Çek veya yabancı gerçek kişiler veya tüzel kişiler, Çek Hukuku'na uyuyorlarsa Çek Cumhuriyeti'nde ticari faaliyette bulunabilirler. Bu şart genellikle Ticaret Lisans Yasası tarafından düzenlenen bir Çek ticaret lisansının veya iş faaliyetinin türüne bağlı olarak bir dizi belirli yasa ile düzenlenen başka bir özel izin verilmesidir. Bu koşulun istisnası, söz konusu üye devlette verilmiş olan ticari lisanslara dayanarak geçici olarak hizmet verilmesi durumunda, başka bir AB üyesi devletten olan girişimciler için uygulanır.
 

Girişimciler olarak gerçek kişiler

Gerçek kişi veya girişimci, Çek Hukuku'na göre, ticaret lisansı temelinde iş yapan, özel lisans kullanarak iş yapan veya tarım faaliyetleri yapan ve özel bir düzenlemeye göre kaydedilmiş olan kişidir.

Kanun aksini belirtmediği sürece, diğer ülkelerin vatandaşlarının Çek Cumhuriyeti'nde, aynı koşullar altında ve Çek vatandaşlarıyla aynı ölçüde iş yapmalarına izin verilmektedir. Bu amaçla, yabancı şahıs terimi, daimi ikamet yeri Çek Cumhuriyeti dışında olan gerçek bir kişi için geçerlidir. Bu nedenle burada belirleyici olan vatandaşlık değil, daimi ikamettir. Vize bazı durumlarda gereklidir.

 

Ticaret ruhsatı ile iş yapmak

Ticaret Ruhsatı Yasasına göre(455/1991 No'lu Kanun), ticari faaliyet, bir kişinin kendi adı kullanılarak, kendi sorumluluğu altında, kar etmek amacıyla ve sistematik olarak bu kanunda belirtilen şartlar altında , bireysel olarak yürütülür. Ticaret ruhsatı gerektiren farklı meslekler Ticaret Ruhsatı Kanunu'nun 1-4 nolu kısımlarında listelenmiştir.

Ticaret Ruhsatlandırma Yasası, üzerinde anlaşılan şartlar yerine getirildiğinde ve Ticaret Ofisine bildirildiğinde ruhsatın verildiği ve devletin izni gerektiren imtiyazlı alım satım işlemleri - yani bir imtiyaz verilmesi; bu otomatik olarak kabul edilmez. Bilinen ticari işlemler ayrıca yetenekli, kısıtlı ve serbest işlemlere bölünür.

Ticaret yapmayı düşünen her gerçek kişi, 18 yaş ve üstü olmak, fiil ehliyetine sahip olmak ve iyi karakter sahibi bir kişi olmak gibi bir dizi genel koşulu yerine getirmelidir. Sınırlı, beceriye dayalı ve imtiyazlı ticaret durumunda gerçek kişi, ek olarak ilgili alanın yasasına göre belirlenen mesleki beceriler ya da bazı özel koşulları yerine getirmelidir. Bu özel koşullara uyulmaması durumunda, gerçek bir kişi, hem genel hem de belirtilen ticaret türüyle ilgili özel şartları yerine getirmekle yükümlü olan sorumlu bir temsilci aracısı aracılığıyla bir ticaret yapmakla yükümlüdür. Ticaret Siciline ücretsiz ve çevrimiçi olarak erişim, www.rzp.cz.
 

Özel bir lisans kullanarak iş yapmak

Verilen kategori için farklı iş objeleri, Ticaret Ruhsat Kanunu'nun 3. Bölümünde listelenen ve bu kanunun hükümlerinden muaf olan mesleklerdir. Birincisi ve en önemlisi, bu profesyonel hizmetler için geçerlidir (doktorlar, savunucular, uzman tanıklar, denetçiler, vergi danışmanları, diş hekimleri, vb.). Bu mesleklerin her biri için koşullar özel olarak ayrı kanunlarla tanımlanmıştır.
 

Tarım uygulamaları

Üçüncü tip gerçek kişiler, tarımı uygulayan ve özel bir düzenleme - Tarım Kanunu (252/1997 no'lu) Kapsamında kayıtlı olan kişileri kapsar.

Tarım, ormancılık ve su kaynaklarının yönetimini içerir. Tarımsal girişimci, kar amaçlı tarım yapan ve en az 18 yaşında olan, fiil ehliyetine sahip ve Çek veya AB vatandaşlığı dahil olmak üzere kararlaştırılan koşulları sağlayan herhangi bir kişidir - diğer tüm gerçek kişilerin Çek Cumhuriyeti’nde daimi ikametgaha ve Çek dili hakkında temel bilgilerin belgelendirilmesine ihtiyacı vardır.

Tarımsal girişimci, tarımı kâr etmek için yapan ve en az 18 yaşında olan, fiil ehliyetine sahip ve Çek veya AB vatandaşlığı dahil olmak üzere kararlaştırılan şartları yerine getiren herhangi bir kişidir. - diğer tüm gerçek kişilerin Çek Cumhuriyeti’nde daimi ikametgaha ve Çek dili hakkında temel bilgilerin belgelendirilmesine ihtiyacı vardır.
 

Tüzel Kişiler

Ticari Şirketler Kanunu, aşağıdaki ticari işletme türlerini tanır:

· Sınırlı sorumlu şirketler
· Anonim şirketler
· Kollektif şirket
· Komandit şirket
· Kooperatifler
· Avrupa şirketleri (Avrupalı şirketler)
· Avrupa firmalarının iktisadi alandaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan grup (EEIG).

Çek Medeni Kanunu ayrıca, ticari faaliyette bulunabilecek vakıf ve dernekler gibi diğer tüzel kişilik biçimlerini de tanır, ancak bu onların varlığının asıl amacı olmamalıdır.

Çek tüzel kişiliği, Çek Cumhuriyeti'nde şirket merkezi bulunan bir kuruluştur. Ticari şirketler iki aşamada kurulur. İlk aşama, şirketin kurulmasını, ikinci aşama ise Ticaret Siciline giriş tarihinden itibaren tüzel kişilik kazanarak kurulmasını içerir. Ticaret sicili mahkemeler tarafından tutulur. Sadece Ticaret Siciline kaydolduktan sonra şirket Çek Cumhuriyeti'nde ticari faaliyetlerine başlamaya yetkilidir. Ticaret Siciline ücretsiz ve çevrimiçi olarak erişim www.justice.cz.
 

Şube

Bir şube yalnızca kurucu şirketin organizasyon birimidir ve ayrı bir tüzel kişilik olarak kabul edilmez ve kendisi fiil ehliyetine sahip değildir. Bağımsız bir yönetime ve kendi hesabı olmasına rağmen, hukuki olarak merkez ofisine bağlı bir kuruluştur. Şube Ticaret Siciline tescil ettirilmeli ve kurucu, kurucu şirket adına hareket eden şube müdürünü atamak zorundadır, ancak bu sadece şube ile ilgili konularla ilgilidir.

Çek Cumhuriyeti'nde herhangi bir ticari faaliyetin başlaması durumunda (örneğin, sürekli olarak ticari faaliyet yürütmek ve bağımsız olarak kar elde etmek amacıyla yapılan faaliyetler), Çek Cumhuriyeti'nde ilgili iş ruhsatının veya diğer izinlerin alınmasını ve Çek Ticaret Siciline tescil edilmesini sağlamak önemlidir.
 

2. 2019 yılında Çek İş Ruhsatı Almanın Adımları

 

2019 yılında Çek İş Ruhsatı almak için yasal adımların kısa açıklaması

Trades are divided under the Czech Trades Licensing Act (Act No. 455/1991 Coll.) into notifiable trades, which can be obtained based on notification, and concession trades, which can only be pursued on the basis of a special business licence - a concession. Bildirilebilir ticari işlemler üç ana gruba ayrılır: mesleki, profesyonel ve vasıfsız.

Bildirilebilir ticari işlemler, ticaret yapma yetkisinin bildirim anında derhal geçerli olması ile nitelendirilir (iş ruhsatı verildikten sonra değil).

Çeşitli ticaret türlerini açıklamak için işte birkaç örnek verebiliriz. Mesleki olarak sınıflandırılmış olan ticari işlemler arasında marangozluk, unlu mamuller ve şekerlemeler, tuğla döşeme ve sıva, mayalama vb. vardır. Profesyonel ticaret, tüketici kredisi sağlama veya komisyonculuk, gözlükçü olarak çalışma veya hayvan ticareti gibi faaliyetleri içerir.

İmtiyazlı ticaretlerde imtiyaz elde etmek için, ilgili mesleki uygunluğun gösterilmesi ve bazı durumlarda bazı ek gereklilikleri karşılaması gerekir. İmtiyaz gerektiren ticaretler arasında bir seyahat acentası işletmek, karayolu yük taşımacılığı veya diğer kişilerin mallarını korumak için kullanılan bir güvenlik firması bulunur.

Bildirilebilir ticaret için lisans almak isteyenler, ticareti bildirerek bir tane alabilirler, imtiyaz için başvuranlar ise başvurularını genel Ticaret Bürolarından birine sunabilirler - merkezi kayıt noktaları, devlet idaresi iletişim noktaları (Çek-Noktası) vasıtasıyla veya Ticaret Sicili web sistemini kullanarak elektronik olarak yapılır. Ticari işlemler bildirilir ve imtiyaz başvuruları standart bir kayıt formu kullanılarak yapılır. Formlar herhangi bir ticaret ofisinden edinilebilir ve çoğu durumda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesinden serbestçe erişilebilir http://www.mpo.cz/dokument77388.html gerçek kişiler için ve http://www.mpo.cz/dokument77394.html şirketler için (formlar Çekçe doldurulmuş olmalıdır).
 

Ticaret yapmak için genel şartlar

Ticaret yapan gerçek bir kişiye uygulanan genel şartlar: 18 yaşını doldurmuş olmak, tam fiil ehliyetine ve temiz bir sabıka kaydına sahip olmak. Yasaya göre, sabıka kaydı temiz olan bir kişi, kasıtlı olarak bir suç işlememiş olmalı, eğer ticari faaliyetlerle veya başvurdukları ya da bildirdikleri işlerle bağlantılı olarak suç işlendiyse, onların böyle bir suçtan şu an mahkum olmadığı düşünülmedikçe ticaretle uğraşamazlar.
 

Mesleki yeterlilik

Formun yanı sıra, bir mesleki veya mesleki ticaret veya imtiyaz durumunda, bildiren veya başvuru sahibi, ilgili ticarete veya atanmış sorumlu temsilcinin mesleki uygunluğunu onaylayan bir belgeyi göreve razı olduğunu imzaladığı beyannamesi ile birlikte sunmalıdır. Beyandaki imza resmi olarak onaylanmalıdır. Belgeler yabancı dilde ise, yeminli bir tercüman tarafından Çekçe'ye çevrilmelidir (liste burada bulunabilir http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm),çevirinin doğruluğuna dair şüpheler olmadıkça, AB Üye Devletleri vatandaşları veya bir AB Üye Devletindeki tescil edilmiş merkez ofisi, merkezi idaresi ya da iş faaliyetlerinin yürütüldüğü asıl yer ile tüzel kişi tarafından sunulan belgeler hariçtir.
 

Diğer şartlar ve koşullar

Ek olarak, iş yerinin bulunduğu yerdeki mülkün kullanımına ilişkin yasal dayanağı gösteren bir belge (örneğin bir kira sözleşmesi) ve idari ücretlerin ödeme makbuzu, bildirilebilir şirketler için 1.000 CZK (40 EUR) olan bu ücret (eğer birden fazla işlem aynı anda bildirilirse, ücret yalnızca bir kez tahsil edilir) ibraz edilmelidir.

AB Üye Devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Taraf Devletin vatandaşları veya İsviçre Konfederasyonu dışında bir yabancı gerçek kişi, bir ticaret veya imtiyaz başvurusu bildirimlerine, 90 günden daha uzun kalmak için vize verildiğin ya da uzun süreli oturma izinlerinin olduğunu onaylayan bir belge eklemek zorundadır. Yabancı bir gerçek kişi ayrıca, kişinin vatandaşı olduğu ülkenin ilgili mahkemesi veya devlet otoritesi tarafından verilen adli sicilden veya eşdeğer bir belgeden bir alıntı sağlamalıdır; aslı üç aydan daha eski olmamalıdır.

Ticaret Bürosu, bildirimi aldıktan sonraki 5 iş günü içinde Ticaret Siciline giriş yapmak ve bildirici İş Ruhsatı Kanununda belirtilen şartları yerine getirmesi durumunda girişimciye onay vermekle yükümlüdür. İmtiyazlar söz konusu olduğunda Ticaret Bürosu, başvuruyu aldıktan sonraki 30 gün içinde konuyla ilgili tüm ayrıntıların yerine getirilmesi şartıyla karar verecektir. Daha sonra, imtiyazın etkin hale gelmesini sağlayan kararın 5 iş günü içerisinde Ticaret Siciline girişi yapılır ve girişimciye bir bildiri yapılır.
 

3. Çek Cumhuriyeti'nde iş ruhsatı olmadan iş yapmak

 

Çek Cumhuriyeti'nde iş ruhsatı olmadan iş yapmak

 
Çek Cumhuriyeti'nde, Çek İş Ruhsatı Veren Büro tarafından verilen bir iş ruhsatına sahip olmak zorunda olmadan bir girişimci olmak mümkündür. Ancak, alım satım lisansı olmadan gerçekleştirilebilecek faaliyetler esasen 455/1991 sayılı Çek Kanunu tarafından sınırlandırılmıştır, bu kanun İş Ruhsatı Kanunu (“Çek İş Ruhsatı Yasası”) olarak değiştirilmiştir.
 

Çek Cumhuriyeti'nde ticaret yapılamayacak faaliyetlerin listesi

Çek İş Ruhsatı Kanunu'nun 3. Bölümünde ticaret yapılamayacak faaliyetlerin listesini bulabilirsiniz. Bu bölümün 1. paragrafı 5 faaliyeti tanımlamaktadır ve bunlar yasa tarafından devlete ayrılan veya tüzel kişiye tayin edilen bir faaliyetin işletimidir:

a) Devlete veya belirlenmiş bir tüzel kişiye yasal olarak ayrılmış bir faaliyetin gerçekleştirilmesi,
b) Belirli kanunlar tarafından korunan yaratıcıları veya yazarları tarafından korunan fikri yaratıcılık sonuçlarının kullanılması,
c) Özel düzenlemelere göre telif hakkı ve telif hakkıyla ilgili hakların toplu yönetimi,
d) Güzel sanatlar veya uygulamalı sanat eserleri olan kültürel eserlerin veya bölümlerinin restorasyonu,
e) Arkeolojik araştırmaların yapılması.

Bütün bu faaliyetler diğer kanunlarla düzenlenir, özellikle telif haklarıyla ilgili bütün faaliyetler 121/2000 sayılı Çek Kanunu, Telif Hakkı Kanunu ile düzenlenir.

Çek Cumhuriyeti'nde gerçek kişilerin özel kanunlar kapsamında faaliyetleri

Özel Çek kanunları kapsamında gerçek kişilerin girişimcilik faaliyetleri. Örneğin bunlar:

a) Doktorlar, diş hekimleri ve eczacılar, sağlık hizmetlerinin sağlanmasında sağlık görevlileri ve doğal şifacılar,
b) Veteriner hekimler, diğer veterinerlik çalışanları,
Seçme çalışmaları ve hayvancılığın ıslahı ile ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan işçinin ve kişilerin işlenmesi;
veterinary surgeons, other veterinary workers, including rendering workers and persons performing professional activities related to selection work and the breeding of livestock,
c) Avukatlar, noterler ve patent avukatları ve icra memurları,
d) Uzmanlar ve tercümanlar,
e) Denetçiler ve vergi danışmanları,
f) Borsa komisyoncusu,
g) Toplu sözleşme anlaşmazlıklarında arabulucular ve hakemler ve mülk anlaşmazlıklarında hakemler,
h) Resmi lisanslı anketörler,
i) Serbest mimar ve serbest mühendis olarak faaliyet gösteren yetkili mimar ve yetkili mühendisler,
j) Serbest meslek olarak faaliyetlerinde bulunan yetkili müfettişler,
k) Yol güvenliği denetçileri,
l) Arabuluculuk Yasası altında kayıtlı arabulucular.

Ayrıca, aşağıdaki faaliyetler Çek Cumhuriyeti'nde bir ticari faaliyet oluşturmayacaktır:

a) Bankacılık faaliyetleri,ödeme hizmetleri sağlayıcıları, elektronik para verilmesi, geri alınamayan yerleşim ile işletme ödeme sistemleri(?) operating payment systems with irrevocable settlement,
döviz işlemleri, sigorta faaliyetleri, güvenlik fonları, Sigorta ve Reasürans Dağılımı Yasasına göre sigorta acenteleri veya akredite kişiler, emeklilik fonları, emeklilik şirketleri, tasarruf ve kredi toplulukları, emtia piyasaları, düzenlenmiş piyasa organizatörleri, menkul kıymetler tüccarları ve bağlı temsilcileri ve bir yatırım fonu veya yabancı yatırım fonunun yönetiminde veya yönetiminde yer alan kişilerin faaliyetleri ve menkul kıymetlerin uzlaştırılmasını sağlayan kişilerin faaliyetleri, özel bir Kanunda belirtilen şartlar altında yatırım araçları ile ilgili talimat veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerini kabul eden ve veren kişilerin ve bağlı temsilcileri, ve kredi derecelendirme kuruluşlarının faaliyetleri, raporlama hizmetlerinin sağlayıcılarının faaliyetleri,Sermaye Piyasası Teşkilatı Hakkında Kanun uyarınca akredite kişilerin faaliyetleri, Tüketici kredisi yasası uyarınca,Tüketici kredisi ve akredite kişilerin faaliyetlerinin sağlanması ve aracılık,
b) Şans oyunları işletmek,
c) Madencilik ve madencilik tekniklerini kullanarak diğer faaliyetler,
d) Elektrik üretimi, gaz üretimi, elektrik iletimi, gaz iletimi, elektrik dağıtımı, gaz dağıtımı, gaz depolanması, elektrik ticareti, gaz ticareti, ısı üretimi ve dağıtımı özel mevzuat uyarınca bir lisansa tabi tutulan ısı,
e) Profesyonel bitki sağlığı bakımı dışında, işlenmesi veya yeniden satılması için işlenmemiş tarımsal ürünlerin satışını içeren tarım,
f) İşlenmemiş bitki ve hayvansal ürünlerin doğal kişilerin küçük ölçekli yetiştirme ve ıslahlarından satışını,
g) Deniz taşımacılığı ve deniz balıkçılığı,
h) Demiryolları işletmesi ve demiryolu taşımacılığı,
i) İletişim faaliyetlerinin belirli mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi,
j) Tıbbi ürünlerin araştırılması, üretimi ve dağıtımı,
k) Bağımlılık yapan maddelerin, bunları içeren ürünlerin ve belirli bir yasa uyarınca bağımlılık yapan maddelerin üretiminde veya işlenmesinde kullanılan belirli maddelerin kullanılması,
l) Devlet kontörlü alanında yetkili veya akredite kişilerin ve bildirilmiş konuların faaliyeti,
m) Askeri malzemede dış ticaret,
n) İş teftişlerinin performansı,
o) Radyo ve televizyon yayıncılığı,
p) Cinsel ihtiyaçların doğrudan tatmin edilmesi için hizmetlerin teklif edilmesi veya sağlanması,
r) İstihdam aracılığı,
s) Teknik denetim merkezlerinin işletilmesi,
t) Okullarda eğitim ve öğretim, okullar ve eğitim kurumları siciline dahil okul öncesi ve eğitim kurumları,lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında eğitim ve özel mevzuat uyarınca yaşam boyu öğrenme programları,
u) Son derece tehlikeli maddelerin taşınması,
v) Havalimanlarının işletmesi, ticari hava taşımacılığı işletmeciliği ve havacılık çalışmaları, hava hizmetlerinin sağlanması, yürütme pilotlarının faaliyeti ve sivil havacılığın yasadışı eylemlere karşı korunması alanında mesleki eğitim sağlanması,
x) Kurulduğu amaç doğrultusunda yürütülen özel mevzuat çerçevesinde oluşturulan kuruluşların faaliyetlerini,
y) Özel mevzuat uyarınca çocuk koruması sağlama yetkisi varsa, tüzel ve gerçek kişiler tarafından çocuk koruma,
z) Deniz dibi ve okyanus yatağının altında ve altında bulunan maden kaynaklarının Devlet bölge sınırlarının ötesinde bulunması, keşfedilmesi ve üretilmesi,
aa) Mezarlık işlemleri,
ab) Özel yasal düzenlemelere göre yetkili paketleme şirketlerinin faaliyetleri,
ac) Yüksek riskli ve riskli biyolojik ajanların ve toksinlerin kullanılması,
ad) Çevre Bakanlığı tarafından verilen lisans uyarınca hayvanat bahçelerinin işletilmesi,
ae) Arşivleme,
af) Sosyal hizmetlerin belirli mevzuata uygun olarak sağlanması,
ag) Belirli bir yasa uyarınca bir mesleki yeterlilik belgesi almak için gereken mesleki yeterliliği doğrulama hakkına sahip yetkili kişilerin faaliyetleri,
ah) Mülkiyet, konut ve konut dışı binaların kiraya verilmesi,
ai) Sağlık hizmetlerinin sağlanması,
aj) Profesyonel bitki sağlığı faaliyetlerinin spesifik mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi,
ak) Özel bir yasal düzenlemeye göre posta hizmetlerinin ve yabancı posta hizmetlerinin işletilmesi.

Diğer Çek kanunları ile düzenleme

Çek Ticaret Ruhsat Kanunu'nun 3. Bölümünde yer alan ve işlem yapmayan tüm faaliyetlerin tümü diğer yasalar tarafından düzenlenir, bu, bu faaliyetler durumunda sizin için ticaret için bir lisansa ihtiyacınız olmadığı, ancak yasal düzenlemelere uymanız gerektiği anlamına gelir. Davranışlar, genellikle yerine getirmeniz gereken diğer görevleri tanımlar.Telif Hakkı Yasasına göre bir örnek olarak, kolektif yöneticinin kolektif yönetimi yürütme yetkisi için başvurması gerekir. Kültür Bakanlığı daha sonra yetkilendirmeye karar verir. 3. paragraftaki diğer bir örnek aktivite, e)-bitki sağlığı alanında profesyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmediği sürece, işlenmemiş tarım ürünlerinin işlenmesi veya yeniden satılması dahil olmak üzere tarım.Yine burada ticaret lisansına ihtiyacınız yoktur, ancak 252/1997 sayılı Çek Kanunu, Tarım Kanunu, Bölüm 2f, çiftçinin Bölüm 2e'de belirtilen tarımsal girişimcinin koşullarını yerine getirmesi durumunda kayıt olma görevini belirler.
 

4. 2019 yılında Çek Limited Şirketi Birleşimi

 
Limited şirket, Çek Cumhuriyeti'ndeki en yaygın ticari şirket şeklidir. Böyle bir şirket nasıl kurulur?

Tüm kurucular tarafından imzalanan bir dernek mutabakatı, yani gelecekteki hissedarlar veya yalnızca bir gelecekteki hissedar tarafından limited şirket kurulur. Her iki durumda da, bir Çek noterinde resmi şekilde yapılması esastır. Noter ücreti genellikle 5.000 CZK (180 EUR) geçmez ve kayıtlı sermaye miktarına bağlıdır. Sadece Medeni Kanun ve Ticari İşletme Kanunu'nun öngördüğü zorunlu hükümleri içeren temel bir Mutabakat Muhtırası ve kayıtlı sermayeye yapılan tüm katkıların parasal olup olmadığı ve şirketin Ticaret Siciline tescil edilmesi noter tarafından yapılacaksa, Noter ücreti 2.000 CZK'ya (75 EUR) düşürülür.

Kurucu senet şirket hakkında temel bilgileri içermelidir; işletme adı, tescilli adres, pay sahiplerinin tespiti, her pay sahibinin elinde tuttuğu ticari çıkar türleri (paylar) ve bu tür ticari çıkarlara iliştirilen hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi (çeşitli ticari çıkar türlerine izin verildiği varsayılarak), şirketin ticari faaliyetlerinin listesi yönetici sayısı ve şirket adına nasıl hareket edecekleri, kayıtlı sermaye miktarı, her pay sahibinin şirketin kayıtlı sermayesine katkısı, ilk yöneticilerin belirlenmesi ve katkı yöneticisi atanması.

Ticaret unvanı, Ticaret Sicilinde kayıtlı başka bir şirketin mevcut ismi ile değiştirilemez. Bu nedenle, kurucular tarafından değerlendirilen işletme adının web sitesinde bu konuda önceden kontrol edilmesi gerekir. www.justice.cz. Şirketin işletme adı yaşayan bir gerçek kişinin adını içeriyorsa, kurucular bu kişinin rızasını almalıdır.

İşletme Ruhsatı almak

Kurulma belgesi çıkarıldıktan sonra, ilk yöneticilerin, şirketin ticari faaliyetlerinde yalnızca kendi mülkünün yönetimi, gayrimenkul, konut birimleri ve konut dışı birimler iadesi veya gerekli özel bir izin verilmesi söz konusu olmadıkça, Ticaret Lisans Bürosundan ticaret ruhsatı alınması gerekir. Ticaret Lisans Bürosunda ticaret ruhsatı almak için alınacak idari ücret 1.000 CZK'dır (40 EUR).
 

İş menfaatleri

Limited şirketin kuruluş sözleşmesi, şirketin hissedarları tarafından tutulan çeşitli ticari çıkarların (hisselerin) oluşturulmasına izin verebilir. Ayrıca, hissedarın ticari menfaatleri, kayıtlı güvenlik olarak verilen ortak bir sertifika ile temsil edilebilir. Limited şirketin ortakları, şirkette birden fazla ticari menfaat sahibi olabilir.
 

Kayıtlı sermaye ve kayıtlı sermayeye katkı ödemesi

Limited şirketin kayıtlı sermayesi için asgari şart CZK 1'dir. Ancak, kurucuların şirketin kayıtlı sermayesinin asgari tutardan daha yüksek bir miktar üzerinde anlaşması önerilir.

Bir pay sahibinin kayıtlı sermayeye katkısı parasal ya da ayni biçimde olup, kurucuların tüm katkıları genellikle kuruculardan biri olan katkı yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Parasal katkılar, bu amaçla oluşturulan özel bir banka hesabına yatırılır. Ayni katkılar, kurucular tarafından resmi uzman listesinden seçilen uzman tarafından hazırlanan uzman görüşüne göre değerlendirilmelidir. Şirketin Ticaret Siciline girmesi için başvuruda bulunmadan önce, ayni katkıların tamamı ödenmeli, en azından katkı payı primi (varsa) ve her parasal katkı payının% 30'u ödenmelidir.
 

Şirketin Ticaret Siciline Kaydı

Şirketin Ticaret Siciline kayıt başvurusu, şirketin tüm yöneticileri tarafından, resmi olarak onaylanmış imzaları ile öngörülen formda sunulmalıdır veya sicil doğrudan Ticaret Siciline kaydolan noter aracılığıyla yapılabilir. Şirketin kuruluşundan itibaren 6 ay içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkemesine başvuru yapılmalıdır; Aksi takdirde, kuruluş talebi geri çekilmiş sayılır. Kurulma belgesi için başka bir süre öngörebilir.

Tescil mahkemesi ücreti 6.000 CZK'dir. Ücret, yalnızca zorunlu hükümleri içerecek olan noterlik tapu esasına göre noterce yapılırsa, yalnızca 2.700 CZK (100 EUR) tutarındadır ve şirketin kayıtlı sermayesine yapılan tüm katkılar parasaldır ve şirketin kaydı ücretsizdir.
 

Başvurunun şirket yöneticileri tarafından mı yoksa noter aracılığıyla mı yapıldığına bakılmaksızın, aşağıdaki belgeler genellikle sunulmalıdır:

- kurucu belge içeren bir noter sözleşmesi,
- diğer ticari faaliyetler için bir ticari lisans veya ruhsat,
- şirketin merkezinin bulunduğu binanın kullanımına ilişkin yasal dayanağı onaylayan bir belge, örneğin, şirketin sahibinin yazılı bir izni (bu izin 3 aydan daha eski olamaz ve belgenin imzaları yasal olarak onaylanmalıdır) ve şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki yasal kuruluşun kararıyla birlikte,
- kayıtlı sermayeye önceden belirlenmiş katkı paylarını ödeme yükümlülüğünün yerine getirildiğini gösteren bir belge. Bu gerçeğe katkı yöneticisinin bildirilmesi ve bankadan ilgili parasal tutarların şirketin banka hesabına yatırıldığının doğrulanması ile kanıtlanabilir,
- Şirket organlarına üye olarak kayıt yaptırması gereken kişilerin kanunla öngörülen şartları yerine getirdiğini gösteren belgeler,yani, en az 18 yaşında olmaları, yasal kapasiteye sahip olmaları, işletme ile ilgili sabıka kaydı olmadıklarını ve Ticaret Ruhsatlandırma Yasası ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak işlem yapmalarına engel teşkil etmediklerini (Bu tür gerçeklerle ilgili bir beyanname ve AB Üye Devletinden başka bir ülkeden gelen vatandaşlar için en son ikamet ettikleri AB Üye Devletinin ilgili makamı tarafından yayınlanan sabıka kaydının veya eşdeğer bir belgenin çıkarılması gibi.)
- Ticaret Siciline tescil için kaydolan kişinin rızası.
Şirketi Ticaret Siciline girmek için gerekli formlar Çekçe Adalet Bakanlığının internet sitesinde bulunabilir. https://or.justice.cz/ias/iform/index.html?0. Ticaret Siciline sunulan belgeler, tüm ekleri de dahil olmak üzere Çek dilinde olmalıdır; Yabancı bir dilde yapılan herhangi bir iş, Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden birinde belirtilmedikçe yasal olarak onaylanmış bir tercümeye sahip olmalıdır (bu durumda basit bir çeviri yeterlidir). Bazı yabancı işler için (örneğin, bir sicil sicilinden veya ticari sicilden alınan bir alıntı), özel bir yüksek kimlik doğrulama formu gereklidir, veren makamın doğruluğunu onaylayan, genel olarak bir apostil veya “süper-yasallaştırma” olarak tanımlanmış olup, tapu veren ülkenin Lahey Apostil Sözleşmesi'ne imza attığına bağlı olarak değişebilir.

Şirketin tescili için geçerli olan son tarih, başvurunun sunulmasından itibaren beş iş günüdür. Bu süre zarfında mahkeme şirketi tescil ettirmezse veya başvuranlardan ek belgeler talep ederse, şirket kayıtlı olarak kabul edilir. Noter şirketi hemen hemen Ticaret Siciline tescil ettirebilir.

Ticaret Siciline veya Ticaret Siciline başvuruda bulunmak için, bir avukat tarafından temsil edilmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte, resmi gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda, bir avukatın görevlendirilmesini tavsiye ediyoruz.

Çek Cumhuriyeti'nde bir limited şirket kurmak için gereken ortalama süre yaklaşık 19 gündür, ancak birkaç gün içinde kayıt mümkündür.
 


5. 2019 yılında bir Çek anonim şirketi kurmak

 
Anonim şirket, Çek Cumhuriyeti'ndeki en yaygın ikinci ticari şirket şeklidir. Bu tür bir şirket nasıl kurulur?

Bir anonim şirket, en az bir kurucu tarafından, bir Çek noterinin noterlik tapu şeklinde yürütülen ve tüm kurucular tarafından imzalanan Esas Sözleşme esas alınarak kurulur. Noter ücreti genellikle 16.000 CZK (580 EUR) geçmez ve kayıtlı sermaye miktarına bağlıdır.

Kurucu belgenin, anonim şirket hakkında, işletme adı, tescilli adres, şirketin faaliyetlerinin listesi, hisse sayısı ve nominal değeri, hisse senetlerinin belirtilmesi ve şirketin hisseleri veya hamiline yazılı pay çıkarmış olup olmadığı, kayıtlı sermaye tutarı, bireysel paylara eklenen oy sayısı, şirketteki toplam oy sayısı ve şirketin kuruluşuyla ilgili maliyetlerin tahmini gibi temel bilgileri içermesi gerekir.

Ticaret unvanı, Ticaret Sicilinde kayıtlı başka bir şirketin mevcut ismi ile değiştirilemez. Bu nedenle, kurucular tarafından değerlendirilen işletme adının web sitesinde bu konuda önceden kontrol edilmesi gerekir. www.justice.cz.
 

İş ruhsatı edinmek

Kuruluş sözleşmesi yapıldıktan sonra, şirketin yasal organı üyeleri, şirketin ticari faaliyetlerinde yalnızca kendi mülkünün yönetimi, gayrimenkul, konut ve konut dışı birimlerin iadesi veya özel bir izin gereklidir.Ticaret Lisans Bürosunda ticaret ruhsatı almak için alınacak idari ücret 1.000 CZK'dır (40 EUR).
 

Kurumsal Yönetim

Kurucular, monist ve dualist kurumsal yönetim modeli arasında seçim yapabilir. Eski olması durumunda, Şirket bir Yönetim Kurulu ve bir Denetim Kurulu oluşturur. Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetiminden sorumludur. Denetleme Kurulu, yetkilerini Yönetim Kurulu tarafından denetler.

Daha sonraki bir durumda, şirketin yalnızca şirket işlerinin yönetiminin temel yönelimini belirleyen ve uygun şekilde yürütülmesini denetleyen bir Yönetim Kurulu vardır. Yönetim Kurulu, şirketin işlerinin yönetiminden sorumlu bir yasal direktör seçer. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda şirketin yasal direktörü olabilir.

Yukarıda belirtilen tüm şirket organlarının yalnızca bir üyesi olabilir.
 

Hisse senetleri

Anonim şirkette iki tip hisse vardır, bunlar, özel hakları olmayan (adi hisse senetleri) hisse senetleri ve özel haklara sahip hisse senetleri (farklı veya sabit kar hisse senetleri veya farklı oy ağırlıklı hisse senetleri gibi). Sözde değeri olmayan hisse senetleri nominal değeri olan hisse senetleridir.

Kayıtlı sermaye ve kayıtlı sermayeye katkı ödemesi

Anonim şirketin kayıtlı sermayesinin asgari tutarı 2.000.000 CZK'dır (73.000 Euro).

Bir pay sahibinin şirketin kayıtlı sermayesine katkısı parasal ya da ayni şekilde olabilir, ancak tüm katkılar genellikle kuruculardan biri olan katkı yöneticisi tarafından yönetilir.Parasal katkılar Esas Sözleşme'de belirtilen özel bir banka hesabına yatırılır. Ayni katkıların değeri, resmi uzman listesinden kurucular tarafından seçilen uzman tarafından belirlenir.

Şirketin Ticaret Siciline tescili için başvuruda bulunmadan önce, her bir kurucu en azından hisse senedi primini ödemeli ve tüm kurucuların, abone olunan hisselerin nominal değerinin en az% 30'unu toplamda ödemesi gerekir. Ayni katkıların tamamı ödenmiş olmalıdır.
 

Şirketin Ticaret Siciline Kaydı

The application for entry of the company into the Commercial Register could be either submitted by all the members of the company's statutory body on the prescribed form with their officially verified signatures or the registration can be performed through the notary who can register the company into the Commercial Register directly. Şirketin kuruluşundan itibaren 6 ay içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkemeye başvuru yapılmalıdır; Aksi takdirde, kurulma talebinden vazgeçilmiş sayılır. Kurucu belge için başka bir süre öngörebilir.
Tescil mahkemesi ücreti 12.000 CZK (450 EUR) tutarındadır. Kayıt noter tarafından yapılırsa, ücret sadece 8.000 CZK (300 Euro) tutarındadır.

Başvurunun şirketin yasal organı üyeleri tarafından mı yoksa noter aracılığıyla mı yapıldığına bakılmaksızın, aşağıdaki belgeler genellikle sunulmalıdır:

- kurucu belgeyi içeren noterlik senetleri,
- diğer ticari faaliyetler için bir ticari lisans veya ruhsat,
- Şirketin merkezinin bulunduğu yerlerin kullanımına ilişkin yasal dayanağı onaylayan bir senet, örneğin, sahibinin yazılı izni (bu izin 3 aydan daha eski olamaz ve belge üzerindeki imzalar yasal olarak onaylanmış olmalıdır), şirketin yasal organı, şirketin merkezi üzerindeki kararıyla birlikte,
- Kayıtlı sermayeye en az yasal asgari katkı payı ödeme yükümlülüğünün yerine getirildiğini gösteren belge. Bu gerçek, katkı yöneticisinin beyanı ve bankadan ilgili parasal tutarların şirketin banka hesabına yatırıldığının doğrulanması ile kanıtlanabilir,
- Şirket organlarına üye olarak kayıt yaptırması gereken kişilerin kanunla öngörülen şartları yerine getirdiğini gösteren belgeler, yani, en az 18 yaşında olmaları, yasal kapasiteye sahip olmaları, işletme ile ilgili sabıka kaydı olmadıklarını ve Ticaret Ruhsatlandırma Yasası ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak işlem yapmalarına engel teşkil etmediklerini (bu tür gerçeklerle ilgili bir beyanname ve U Üye Devletinden başka bir vatandaşın durumunda en son ikamet ettikleri AB Üye Devletinin ilgili makamı tarafından yayınlanan sabıka kaydının veya eşdeğer bir belgenin çıkarılması gibi)
- Ticaret Siciline tescili için kaydolan kişinin rızası (şirketin yasal organının üyeleri),
- varsa, Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Kurulu Başkanı, İdare Meclisi Başkanı veya yasal direktör atanması kararı.

Şirketi Ticaret Siciline girmek için gerekli formlar Çekçe Adalet Bakanlığının internet sitesinde bulunabilir. https://or.justice.cz/ias/iform/index.html?0. Ticaret Siciline sunulan belgeler, tüm ekleri de dahil olmak üzere Çek dilinde olmalıdır; yabancı bir dilde yapılan herhangi bir iş, Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden birinde belirtilmedikçe yasal olarak onaylanmış bir tercümeye sahip olmalıdır. (bu durumda basit bir çeviri yeterlidir). Bazı yabancı işler için (örneğin, bir sicil sicilinden veya ticari sicilden alınan bir alıntı), özel bir yüksek kimlik doğrulama formu gereklidir, veren makamın doğruluğunu onaylayan, genel olarak bir apostil veya “süper-yasallaştırma” olarak tanımlanmış olup, tapu veren ülkenin Lahey Apostil Sözleşmesi'ne imza attığına bağlı olarak değişebilir.

Şirketin tescili için geçerli olan son tarih, başvurunun sunulmasından itibaren beş iş günüdür. Bu süre zarfında mahkeme şirketi tescil ettirmezse veya başvuranlardan ek belgeler talep ederse, şirket kayıtlı olarak kabul edilir. Noter şirketi hemen Ticaret Siciline tescil ettirebilir.

Ticaret Siciline başvuruda bulunmak için, bir avukat tarafından temsil edilmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte, resmi gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda, bir avukatın görevlendirilmesini tavsiye ediyoruz.
 

6. 2019 yılında Çek Cumhuriyeti'nde Ticari Konut Kiralamanın yasal gereklilikleri

 
Yeni Çek Medeni Kanunu, bu tarihten önce girilmiş olan kira sözleşmeleriyle ilgili olarak bile, iş amaçlı mülklerin kiralarını düzenlemektedir. Genel mülk kiralamalarına kıyasla, işletme binalarının kiralanmasının çeşitli özellikleri vardır. Çek Cumhuriyeti'nde ev binaları kiralayan gayri menkul komisyoncuları ve kiracıları kesinlikle bunların farkında olmalıdır.

Kira sözleşmesinin şartları

Bir kira sözleşmesinin temel şartı şimdi basitçe kira sözleşmesinin amacı ve kira miktarı ile ilgili bir anlaşmadır. Kiralamanın amacı artık sözleşmede belirtilmek zorunda değildir. Bununla birlikte, kiralamanın amacı en azından ağırlıklı olarak işletme işletmesi için kullanılmayacaksa, özel şartlar uygulanmayacaktır. Kontratın geçerli olması için, doluluk izni tarafından oturma izninin onaylanması da şart değildir.

Çek Medeni Kanunu'ndaki kiraların düzenlenmesi zorunlu değildir. Bu nedenle taraflar, karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kendi özel gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre yönetme fırsatına sahiptir. Yeni sözleşmenin kabul edilmesinden dolayı kira sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesi ve yeniden yazılması gerekmez, ancak uygulamada taraflar Çek Medeni Kanunu'nun yeni tanıtılan bazı hükümlerinin uygulanmasını hariç tutmak için bu seçeneği tercih eder.
 

Ticari amaçlı kira sözleşmesinin sona ermesi

Akit taraflar başka türlü bir mutabakata varmadıkça, belirsiz bir süreye sahip bir kiralama için ihbar süresi altı ay ve sabit bir süre kiralama için üç aydır. Sabit süreli bir sözleşmedeki ihbar, kira sözleşmesinin feshinin nedenini belirtmelidir, aksi takdirde bildirim geçerli değildir.

Ev sahibi, aşağıdaki durumlarda, ayrıca:(i) İşyerinin bulunduğu gayrimenkul, ev sahibinin sözleşmeye girerken böyle bir durumu öngörmemesi ve öngörmemesi şartıyla, kiralanan mülkün daha fazla kullanılmasını önleyecek şekilde yıkılması veya yeniden inşa edilmesi, veya (ii) kiracı, ev sahibine ilişkin yükümlülüklerini büyük bir şekilde ihlal etmişse (örneğin kiracı, işyerinin kullanımıyla bağlantılı olarak kira veya hizmetlerin ödenmesiyle 1 aydan fazladır),(iii) kiracı, mülk sahibine, ailesinin bir üyesine veya işyerinin bulunduğu binada yaşayan kişiye veya bu binada bulunan başka bir kişinin mülküne karşı işlenen kasıtlı bir suç eyleminden mahkum edilir,(iv) kamuya açık koruma nedeni ile işletme alanlarının boşaltılması gerektiğine veya (v) diğer benzer şekilde ciddi sebeplerin mevcut olması.

Kira sözleşmesi, mülkün satışı durumunda yeni sahibine geçer. Eğer yeni malikin, mülkünü herhangi bir kira bedelsiz olarak satın aldığından şüphelenecek makul bir nedene sahip değilse, mülkün kiraya verildiğini ve kiracının kim olduğunu ya da ne olduğunu bilmesi gerekiyorsa, kirayı üç ay içinde sona erdirme hakkına sahiptir.

İtirazlar fesih ihbarına karşı yapılabilir. İtirazlar yazılı olarak yapılmalı ve ilgili tarafın bildirimi almasından sonraki bir ay içinde bildirilmelidir. İhbarın sona eren taraf tarafından itirazın yapılmasından sonraki bir ay içinde geri çekilmemesi durumunda, itirazları artıran taraf, mahkemeden ihbarın meşruiyetini iki ay içinde incelemesini isteyebilir. Bununla birlikte, kiracı işyerini bildirime göre boşaltırsa, bu bildirim geçerli sayılır ve itiraz olmadan kendisi tarafından kabul edilmiş sayılır.

Özel durumlarda, bildirim süresi olmadan fesih mümkündür; kiracı tarafından kiracı tarafından kira sözleşmesinin özellikle ciddi şekilde ihlal edilmesi durumunda, ev sahibi, kiracıya, üçüncü bir tarafın iddialarına karşı yeterli koruma sağlayamazsa, kiracıya mülkiyeti veya başka bir hakkı veya mülkün teslim edildiğini veya boşaltıldığını iddia ediyor. Bununla birlikte, ihlalin bildirimde belirtilmesi ve bildirim yapılmadan önce ihlalin düzeltilmesi olasılığı belirtilmelidir.
 

Sembollerin düzenlenmesi

Kiracı, mal sahibinin rızasını vermesi şartıyla, uygun bir şekilde, kiralama nesnesinin çeşitli tiplerde işaretlerle bulunduğu mülkiyeti kullanma hakkına sahiptir. Ev sahibi, rızasını ancak ciddi sebeplerden dolayı durdurabilir. Kiracı mal sahibine yazılı olarak izin verilmesini talep ederse ve mal sahibi 1 ay içinde cevap vermezse, rızanın alındığı kabul edilir. Öte yandan, onay alınamaması kiracı tarafından kira sözleşmesinin brüt olarak ihlali teşkil eder.
 

Müşteri tabanını devralmak için tazminat

Tamamen yeni bir yasal mekanizma, müşteri tabanını devralmak için tazminat ödenmesi, yani, kiracının kendisi tarafından düzenli bir şekilde müşterileri olan bu tabanın yaratılması şartıyla, bir müşteri grubu. Kiracı, mal sahibinin bildirimi ile feshedilmesi durumunda müşteri tabanının devralınması ve aynı zamanda müşteri tabanının mal sahibi veya yeni kiracı tarafından devralınması durumunda tazminat alma hakkına sahiptir. Ancak, kiracı, kiracının ağır yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle, kiracıya bildirimde bulunursa, müşteri tabanının devralınması için tazminat alma hakkına sahip olmayacaktır.
 

7.2019’da Çek hukukunda girişimciler için en önemli değişiklikler

 
2019 yılında girişimciler için bir dizi değişiklik meydana gelecektir. Bunlar, örneğin inşaatçıları, tüzel kişiliğin yararlı sahiplerinin kaydını ve birleşik elektronik tanımlamayı etkileyecektir.
 

GDPR - Genel Veri Koruma Yönetmeliği

 
Diğer AB ülkelerinde olduğu gibi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) de 25 Mayıs 2018 itibariyle Çek Cumhuriyeti'nde yürürlüğe girdi. Bu yolla, AB makamları, AB içindeki tüm bireylerin kişisel verilerinin korunmasını güçlendirmeyi ve birleştirmeyi ve AB vatandaşlarının kişisel verilerinin sınırlarının ötesine transferini daha da düzenlemeyi planlamaktadır.AB vatandaşlarının verilerini işleyen AB üyesi olmayan kuruluşlar için GDPR, Üye Devletlerin güncel ulusal yasalarına uyumu kolaylaştırmalıdır.2019'un ilk yarısında, Çek Cumhuriyeti'nde, 101/2000 sayılı Kanun'u yürürlükten kaldıracak ve GSYİH'dan kaynaklanan belirli yükümlülükleri ve hakları belirten kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeni bir yasa kabul edilecektir.

Yeni verilerin, diğerlerinin yanı sıra IP adreslerini ve çerezleri içerdiği açıkça kabul edilecektir. Kişiler, işlenen kişisel verilerin bir kopyasını alabilecekleri ve başka bir servis sağlayıcıya transfer edebilecekleri kapsamda veri aktarılabilirliği (taşınabilirlik) hakkına sahip olacaklardır. Bireyler ayrıca unutulmaya sözde - RTBF olacak ve belirli kişisel verilerin arama motorlarından kaldırılmasını talep edebilir. Bu haklar ayrıca İnternet girişimcilerinin daha geniş yükümlülükleri ile de uyumludur. İşletmeler, diğer şeylerin yanı sıra 72 saat içinde kişisel verilerin denetleme otoritesine ve bazı durumlarda müşteriye herhangi bir sızıntısı olduğunu bildirmek zorunda kalacaktır. Girişimcilerin bir diğer yükümlülüğü, artık gerekmeyen ve örneğin müşterinin rızasının uygulanmadığı verileri kalıcı olarak silerek işlenmiş kişisel verilerin hacmini en aza indirme yükümlülüğüdür. GDPR ayrıca, Veri Koruma Görevlisi (DPO) 'nun zorunlu olarak belirlenmiş pozisyonunu da düzeltir. Bazı Üye Devletlerde, bu pozisyon daha önce bilinmekte ya da bilinmektedir, ancak Çek Cumhuriyeti'nde, tamamen yeni bir pozisyondur.
 

Tüzel kişi hak sahiplerinin kaydı

1 Ocak 2018’den başlayarak, Çek Cumhuriyeti’nde, tüzel kişilerin lehdar sahiplerine ilişkin veri kayıtları tutulacaktır. Yararlı bir mal sahibi, herhangi bir tüzel kişilik için daha ayrıntılı kurallar belirlenmiş olmak üzere, belirli bir tüzel kişilik içinde doğrudan veya yasal olarak fiili bir etki yapma olanağına sahip herhangi bir gerçek kişi olarak kabul edilir. Bu kayıtlar, oy sahiplerinde statü sahibi olup olmadığına bakılmaksızın, hak sahiplerinin statüsünü oluşturan isimleri, ikamet yerlerinin adreslerini, doğum tarihlerini ve doğum numaralarını, uyruğu ve statüsünü oluşturan gerçekleri, oy haklarında, dağıtılmış fonlarda veya başka bir payda olup olmadığı.toplayacak olan sicil mahkemelerinde tutulacaktır. Yararlı mal sahibinin tescil başvurusu, tüzel kişinin kendisi tarafından yapılmak zorunda olup, iç mal sahiplerinin listesini kamu kayıtlarından bağımsız tutmak zorunda kalacaktır. Veriler halka açık olmayacak, ancak erişen kişi ve otoritelerin sayısı oldukça geniş olacaktır.

Taşınmaz mallarla ilgili önalım hakları

2018'den itibaren ortak sahiplerin taşınmaz mallara yasal ön alım hakkı bir kez daha geçerli olacak. Önalım hakkı, menfaatin yakın bir kimseye (örneğin bir akraba) devredilmesi dışında, tüm transferler için tekrar uygulanacaktır. Önalım hakkı, taşınmaz mallar dışındaki hiçbir nesneye uygulanmayacaktır. Böyle bir feragat, ortak menfaat sahibinin yasal halefleri üzerinde de bir etkiye sahip olacaktır (örneğin, asıl ortak sahibinin çıkarının müteakip sahipleri).Bir ortak mülk sahibinin ön alım hakkından feragat ettiği bilgisi Kadastro Kaydına girilecektir. Gayrimenkul ortak mal sahiplerinin yeni ortak sahiplerinin kim olacağını etkileyemediği 2014 yılından bu yana geçen üç yıllık durum 2018'de sona erecek.Taşınmaz mal sahiplerinin ortak sahipleri, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, ön alım haklarını kullanarak, istenmeyen bir kişiye geçişi bir kez daha önleyebilecekler.Ancak, bu yakın insanlara yapılan transferleri etkilemez.
 

İnşaat Kanunu'nda değişiklik

F1 Ocak 2018’de, İnşaat Yasasında yapılan bir değişiklik yürürlüğe girecek, diğer şeylerin yanı sıra inşaatçılar için önemli süreç hızlanmasını ve düzene girmesini sağlayacak. İmar ve inşaat işlemleri, daha önce hiç olmadığı kadar fazla durumda tek bir koordineli prosedürde birleştirilebilir. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci de koordineli prosedürde yer alacak ve yetkili makamın bağlayıcı görüşü bu prosedürün bir parçası olarak yayınlanacaktır. Bununla birlikte, inşaatçı için imar ve inşaat işlemlerini birleştirme olasılığı sadece olası bir alternatiftir, zorunlu bir prosedür değildir ve bu nedenle önceki iki ayrı işlem hala seçilebilir.
 

Rekabet alanındaki hasarın tazmini

2017 sonunda 2014 Avrupa Direktifi'ni geçen Rekabet Alanındaki Zararın Tazmini Hakkında Yeni Çek Kanunu, rekabetin kısıtlanmasından kaynaklanan zararların kurtarılmasını kolaylaştırmalıdır. Bu, örneğin, 5 yıl süren tazminat hakkının kullanılması için daha uzun bir sınırlama süresi içerir ve hak kazanan kişinin zararın farkına vardığı günden itibaren, ancak rekabetin kısıtlanmasının sona erdiği en erken tarihte koşmaya başlar. Yasa, dava açılmadan önce sorumlu tarafın emrinde bulunan herhangi bir kanıtı talep etmesine izin vererek yaralı bir taraf için tazminat talep etmeyi basitleştirir. Mahkeme, talep edilen belgelerin mahkemeye getirilen bu yükümlülüğü ihlal eden kişiye 10 milyon CZK para cezası ya da mahkeme tarafından getirilen bu yükümlülüğü ihlal eden, imkânsız kılan ya da önemli ölçüde engelleyen kişi için son tamamlanmış hesap döneminin net cirosunun% 1'inde kadar ödenmemesi cezasını verebilir.Bu zorunluluk, Antimonopoly Ofisi dosyasında toplanan belgeler için de genel olarak uygulanabilse de, özellikle sözde Leniency programı kapsamında kartel katılımcıları tarafından sunulan kendi kendini suçlayan belgeler ile ilgili olarak, bu belgelerle ilgili olarak önemli ölçüde sınırlıdır. Hasar, tazminat olarak geri ödenecektir, çünkü amaç, yaralı kişiyi, rekabet yasası ihlali gerçekleşmemişse, bulunduğu bir duruma iade etmektir ve bu nedenle hem fiili zararın tazminini hem de kar ve faiz kaybını içerir.Ancak, hasarın tazmini için istenen tazminat tutarı hasar tutarını geçmemelidir.
 

1 Temmuz 2018'den itibaren birleşik elektronik kimlik

2017'nin sonunda kabul edilen Elektronik Kimlik Kanunu, 1 Temmuz 2018'den itibaren kullanıcı kimliğini Internet'te kanıtlamanın basit, güvenli ve devlet garantili bir şekilde yapılmasını sağlarken, aynı zamanda çevrimiçi kamu yönetimi hizmetleri sunar. Kanun doğrudan Avrupa eIDAS Tüzüğü ile bağlantılıdır (iç pazardaki elektronik işlemler için elektronik tanımlama ve güven hizmetleri hakkında). Bu Kanun sayesinde, kimliğini uzaktan bile, elektronik yollarla kanıtlamak mümkün olacak.
 

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.
Managing Partner

 

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:

JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D.

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské nám. 6
110 00 Prague 1
e-mail: mojmir.jezek@ecovislegal.cz
www.ecovislegal.cz/

ECOVIS ježek, law firm s.r.o . hakkında:

Çek hukuk firması ECOVIS ježek, esas olarak şirketler hukuku, gayrimenkul hukuku, uyuşmazlık yönetimi, finans ve bankacılık hukuku,konularına odaklanmakta ve uluslararası ofis müşterilerine alternatif olarak tüm alanlarda tam danışmanlık hizmeti vermektedir. Sunulan hizmetlerin uluslararası boyutu, çoğu Avrupa ülkesinde, ABD'de ve dünyanın 75 ülkesinde faaliyet gösteren diğer ECOVIS yargı bölgelerinde önde gelen hukuk firmaları ile tecrübe ve işbirliği ile desteklenmektedir. ECOVIS ježek ekibinin üyeleri çok uluslu şirketlere, büyük Çek şirketlerine, orta ölçekli şirketlere ve bireysel müşterilere hukuki danışmanlık sağlamada önde gelen uluslararası hukuk firmaları ve vergi şirketlerinden uzun yıllara dayanan deneyime sahiptirler. Daha fazla bilgi için www.ecovislegal.cz.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler yasal bir reklamdır. Bu web sitesinde hiçbir şeyin yasal tavsiye olduğunu düşünmeyin ve bu web sitesinde hiçbir şey avukat-müvekkil ilişkisi teşkil etmez. Bu site hakkında okuduğunuz herhangi bir şeyi tartışmadan önce, bizimle yasal danışma sağlayın. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmemektedir ve önceki sonuçlar gelecekteki sonuçları kastetmemektedir. Her dava farklıdır ve kendi koşullarına göre değerlendirilmelidir.